หน้าแรก / เศรษฐกิจ
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดมาจากกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่มี มาตรฐานและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ไทยเบฟให้ความสําคัญกับการร่วมมือกับคู่ค้าโดยการบังคับใช้นโยบายการจัดซื้อ จัดหาที่ยั่งยืนและรักษามาตรฐานสูงสุด ควบคู่ไปกับการบริการส่งมอบที่ได้มาตรฐาน นอกเหนือจากกระบวนการประเมินคู่ค้าและกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าแล้วนั้น ไทยเบฟได้พัฒนากลยุทธ์และระบบในการจัดซื้อจัดหาและสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19
แนวทางการบริหารจัดการ
กลยุทธ์การบริการจัดการห่วงโซ่อุปทาน PASSION 2025
ไทยเบฟได้ยกระดับกลยุทธ์การจัดซื้อจัดหาให้สอดคล้องกับ PASSION 2025 ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำอาเซียนที่มั่นคงและยั่งยืน ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กลยุทธ์ประกอบด้วย 5 หัวข้อหลักดังต่อไปนี้:
วิสัยทัศน์ 2020
2015 – 2020
การยกระดับไปสู่ PASSION 2025
2021 – 2025
ศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูล
ยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความยั่งยืนและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า ผสานรวมระบบดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที รวมถึงการคาดการณ์ล่วงหน้าในการจัดการความเสี่ยง มูลค่าการจัดหา ความสามารถในการทำกำไร ประสิทธิภาพ และผลกระทบด้านความยั่งยืนที่ตรวจสอบได้ตลอดทั้ง ห่วงโซ่อุปทาน
ผสานความร่วมมือ
ส่งเสริมความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกเพื่อการเติบโตร่วมกัน ร่วมมือเพื่อขยายการนำแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมาใช้ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจของประเทศไทย ผ่านความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระบบดิจิทัล
การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ
พิจารณาความเสี่ยงด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการเงิน ตั้งแต่การคัดกรองคู่ค้ารายใหม่ไปจนถึงการประเมินประสิทธิภาพของคู่ค้า เพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจโดยรวมและรับรองความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยการจัดหาคู่ค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขายวัตถุดิบที่สำคัญและวัตถุดิบทางการเกษตรหลัก โดยให้ความสำคัญกับแหล่งที่มีในท้องถิ่นและเสริมสร้างขีดความสามารถของคู่ค้าในประเทศ
การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความโปร่งใส ประสานนโยบาย รูปแบบการดำเนินงาน และเทคโนโลยีการจัดซื้อจัดหา ของกลุ่มในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดตลอดวงจรการจัดซื้อจัดหา ทั้งในด้านเศรษฐกิจและความยั่งยืน
การสร้างมาตรฐาน
สร้างมาตรฐานในกระบวนการจัดหาและ ความเป็นมืออาชีพให้แก่บุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจ ผสานมาตรฐานการจัดซื้อจัดหาชั้นนำ (เช่น ISO 20400 การจัดซื้อ อย่างยั่งยืน) เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยทักษะเฉพาะทาง และสร้างความตระหนักด้านความยั่งยืน
ความมุ่งมั่นและความสําเร็จ
ไทยเบฟได้คัดสรรคู่ค้าที่มีวัตถุดิบคุณภาพสําหรับการผลิต เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และการผลิตอาหาร ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานชั้นนําระดับโลก เช่น BonSucro, SEDEX, RSPO, SAI Platform, UTZ เป็นต้น วัตถุดิบหลัก ทางการเกษตรของไทยเบฟ ได้แก่ ข้าวมอลต์ น้ำตาล ปลายข้าว น้ำมันปาล์ม และใบชา
ก้าวสู่ปี 2568
  • ไทยเบฟให้คํามั่นว่าจะประเมินคู่ค้าที่ขายสินค้าให้โดยตรง (Tier 1 Suppliers) 100% อย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มจํานวนคู่ค้าที่ดําเนินการประเมินทางออนไลน์ภายในปี 2568 เพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรได้ดีขึ้น และเพื่อ จัดการทรัพยากรและพัฒนาคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ไทยเบฟตั้งเป้าที่จะจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรที่สําคัญ100%อย่างมีความรับผิดชอบ (เช่น ข้าวมอลต์และ ฮ็อปส์ น้ำตาลปลายข้าว ใบชา และน้ํามันปาล์ม) ภายในปี 2568
การดำเนินการในปี 2564
แนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัลของคู่ค้าไทยเบฟไปสู่ความยั่งยืน
ไทยเบฟได้นําระบบการจัดซื้อจัดหาแบบดิจิทัลมาใช้แบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการจัดซื้อโดยรวม ครอบคลุมขั้นตอนการจัดซื้อตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การลงทะเบียนคู่ค้ารายใหม่ การประเมินศักยภาพคู่ค้า การประกวดราคา และการตกลงซื้อขายกับคู่ค้า กระบวนการจัดทําเอกสารต่างๆ (การออกใบสั่งซื้อและการออกใบแจ้งหนี้) และการประเมินคู่ค้าหลังการซื้อขาย ซึ่งประกอบด้วย Supplier Life Cycle Management (SLCM) และ CROSS Procurement
SLCM

TSCN
Platform Key Features
ในปี 2564 ไทยเบฟร่วมกับเครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย (Thailand Supply Chain Network หรือ TSCN) ได้เปิดใช้งานระบบ TSCN Platform (https://www.thailandsupplychain.com) เครือข่ายสังคมธุรกิจออนไลน์ที่เชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพจากหลากหลาย อุตสาหกรรมเข้าด้วยกันในแพลตฟอร์มเดียว ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) สร้างโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นสําหรับสมาชิกผ่านข้อเสนอแนะการจับคู่อุปสงค์และอุปทาน ระบบยังทําหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเปิดให้เข้าถึงได้โดยสาธารณะ


Thailand
Sustainability Expo (TSX) 2021
ไทยเบฟร่วมกับองค์กรชั้นนําด้านความยั่งยืน ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) พร้อมด้วยสมาชิก Thailand Supply Chain Network (TSCN) จัดกิจกรรม Thailand Sustainability Expo (TSX)ในรูปแบบการจัดนิทรรศการออนไลน์แบบเสมือนจริง ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยเปิดให้รับชมได้โดยสาธารณะทั้งคู่ค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TSX (tsx201.thailandsustainabilityexpo.com)
โครงการประกาศเกียรติคุณคู่ค้าประจําปี 2564 (ThaiBev Business Partner Awards 2021)
รางวัลประจําปีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคู่ค้า ความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน การดําเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน และนวัตกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คู่ค้ากลุ่มกลยุทธ์ของไทยเบฟ ซึ่งรวมถึงคู่ค้ารายสําคัญคู่ค้า ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แน่นแฟ้น และคู่ค้าที่มีปริมาณการขายและธุรกรรมจํานวนมาก รางวัลประกอบด้วยสามระดับ ได้แก่ Silver Gold และ Platinum