หน้าแรก / สิ่งแวดล้อม
การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
ไทยเบฟมีการกำหนดแผนการจัดการสำหรับการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร เพื่อเปลี่ยนแนวทางไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ในฐานะผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของอาเซียน ไทยเบฟได้ริเริ่มให้มีการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่า เช่น การเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย ไทยเบฟมองว่าปัญหาการสูญเสียอาหารและขยะอาหารสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ โดยในปี 2564 กลุ่มธุรกิจอาหารของไทยเบฟมีรายได้รวม 21,790,185 บาท จากการเปลี่ยนขยะอาหารหลายประเภทให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ไทยเบฟได้ตั้งเป้าที่จะขจัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารที่ทิ้งลงในหลุมฝังกลบขยะให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573 โดยได้คิดค้นแผนการและกลยุทธ์ต่าง ๆ มากมายใน 4 หน่วยธุรกิจ (สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร) เพื่อลดปริมาณการสูญเสียอาหารและขยะอาหารที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงลดปริมาณการสูญเสียอาหารและขยะอาหารที่ถูกทิ้ง
การสูญเสียอาหาร
ไทยเบฟให้ความสําคัญในการติดตามและบันทึกการสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่ถูกต้องและแม่นยํา จากนั้นจะวิเคราะห์ว่า ความสูญเสียต่าง ๆ เกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นได้อย่างไร และกําหนดเป้าหมายเพื่อวางแผนการจัดการให้ดีขึ้น วิธีการประเมินจะช่วยลดการสูญเสียในแต่ละขั้นตอนและเพิ่มการนําวัตถุดิบที่อาจสูญเสียในขั้นตอนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันได้บันทึกปริมาณอาหารที่เหลือทิ้งทุกเดือน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนําไปประเมินผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการสูญเสีย และมีการทํางานร่วมกับคู่ค้าเพื่อตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานและไม่สูญเสียคุณภาพจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ดีหรือวิธีการขนส่งที่ขาดประสิทธิภาพ

สิ่งสําคัญที่สุดคือ ไทยเบฟได้ร่วมมือกับพันธมิตรต้นน้ําและปลายน้ํา เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมใหม่และตั้งโปรแกรม เพื่อลดการสูญเสียอาหารโดยมีความตั้งใจที่จะให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่าของไทยเบฟ ซึ่งนวัตกรรมที่สําคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนขยะผักให้เป็นปุ๋ย การนําเกล็ดขนมปังและเศษปลาแซลมอนกลับมาแปรรูปเป็นอาหารรูปแบบใหม่ จําหน่ายเศษวัตถุดิบที่เหลือทิ้งเพื่อนําไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ จําหน่ายน้ํามันใช้แล้วให้กับคู่ค้าเพื่อใช้ผลิตไบโอดีเซล
ขยะอาหาร
ไทยเบฟยังคงปรับปรุงข้อมูลขยะอาหารอย่างต่อเนื่องโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากร้านค้าปลีก และยังได้บูรณาการปรับปรุง กระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดของเสีย เช่น การใช้ฐานข้อมูล Waste Inventory Database (WIN) การปรับและเชื่อมโยงโปรแกรมร้านอาหารในปัจจุบัน และการปรับฐานข้อมูลร้านอาหารให้เป็นมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการวิเคราะห์ข้อมูล

ไทยเบฟยังมีการทดลองทํางานร่วมกับพันธมิตรด้านการจัดส่งสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตในการกําจัดของเสียเพื่อให้แน่ใจว่า ทําการรวบรวมและ จัดการของเสียอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่อาจเกิดขึ้นจากเศษอาหารซึ่งเน่าเสีย ซึ่งต้องได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว ไทยเบฟกําลังสํารวจวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ให้กับขยะอาหารของบริษัท รวมถึงการขายอาหารที่สูญเสียคุณภาพ ในโรงงานผลิตให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์ และการบริจาคอาหารส่วนเกินจากเครือข่ายร้านอาหารให้กับองค์กรและชุมชน
ก้าวสู่ปี 2568
การสูญเสียอาหารและขยะอาหารเป็นศูนย์ภายในปี 2573
ความมุ่งมั่นและความสำเร็จ
กิจกรรมที่สำคัญในปี 2564
ไทยเบฟมีความพยายามในการติดตามและบันทึกการสูญเสียคุณภาพอาหารในระหว่างกระบวนการผลิต และกำลังพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยํา จากนั้นจึงจัดหมวดหมู่และบันทึกการสูญเสียอาหารแยกกัน ตามประเภทของวัตถุดิบทําให้บริษัทสามารถจัดการได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากวัตถุดิบแต่ละชนิดจะถูกนําไปบริหาร จัดการที่ปลายทางด้วยวิธีที่แตกต่างกัน