หน้าแรก / สังคม
ศูนย์ ซี อาเซียน
(C asean)
ศูนย์ ซี อาเซียนเกิดขึ้นจากความร่วมมือทางด้านธุรกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรม ขององค์กรภาคเอกชนที่เป็นพลเมืองอาเซียนร่วมกันพัฒนาภูมิภาค ตลอดจนเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนนวัตกรรม และการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์องค์กร คือ “Collaboration for the better of ASEAN’s connectivity” หรือ “การสร้างความร่วมมือเพื่อความเชื่อมโยงและการพัฒนาประเทศในกลุ่มอาเซียน”
ปัจจุบันพันธมิตรของศูนย์ ซี อาเซียน ประกอบไปด้วย องค์กรชั้นนำของประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคมระดับโลก ทั้งนี้ ตลอดปี 2564 ศูนย์ ซี อาเซียนได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การประชุม สัมมนา โครงการประกวด และการแข่งขันต่าง ๆ เพื่อผลักดัน ให้เกิด
  • การพัฒนาด้านความยั่งยืน
  • การสร้างความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติ และ
  • การพัฒนาบุคคล