หน้าแรก / การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ
แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ
ตลอดปี 2564 ไทยเบฟได้เริ่มดำเนินการโครงการทางธุรกิจ (Business Transformation) ที่เรียกว่า PASSION 2025 ซึ่งกำหนดเป้าหมายของบริษัทในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษนี้ ไทยเบฟมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน พร้อมรับกับโอกาสที่เกิดขึ้น และดำเนินการตามแนวทางด้านการพัฒนาความยั่งยืน ภายใต้พันธกิจการสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต (Creating and Sharing the Value of Growth) ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไทยเบฟมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มครบวงจรชั้นนำในอาเซียน โดยการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ไทยเบฟสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) และหลักการของข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) ไทยเบฟเข้าร่วมเป็นสมาชิกและทำข้อตกลงพันธกรณีระหว่างประเทศ และมุ่งมั่นในการรับบทบาทผู้นำมากขึ้นในระดับภูมิภาค รวมถึงการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ตามมาตรฐานสากลในด้านสิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลมาใช้ ไทยเบฟเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ Bio-Circular-Green (BCG) ของรัฐบาลไทย

ท่ามกลางสถานการณ์ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ประเทศไทยรับมือด้วยการปรับตัวเข้าสู่ “วิถีชีวิตแบบใหม่” ไทยเบฟได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ การส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ และการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อสร้างสิ่งที่ดีต่อสังคม

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
คณะกรรมการของไทยเบฟมีหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลธุรกิจ กําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างสมดุลกันภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ไทยเบฟเชื่อมั่นจะเติบโตและสร้างโอกาสที่ไร้ขีดจํากัด ให้แก่ธุรกิจและสังคมโดยรวมได้ต่อไป

กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ (CSDC) เพื่อรับผิดชอบในการพิจารณาวางแผนและดําเนินการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟให้สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานและกลยุทธ์ขององค์กรที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ยังมีคณะทํางานด้านการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ (SDWT) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสายงานต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนงานและโครงการ สนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินสาระสําคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร ด้วยการทวนสอบครบถ้วนของแผนงาน พร้อมทั้งติดตามการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจและคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (SRMC) เพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบายความยั่งยืนและความเสี่ยงเพื่อทําหน้าที่กําหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาองค์กรของกลุ่มไทยเบฟอย่างยั่งยืน รวมถึงกํากับดูแลกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการได้กําหนดไว้