พันธกิจ
การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต
สิ่งแวดล้อม
สังคม
ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ
สารจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่ทั่วโลกต้องรับมือกับการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 รวมถึงสัญญาณเตือนภัยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้ทุกธุรกิจต้องมีการตื่นตัวและ ปรับกลยุทธ์เพื่อวางแผนรับมือ ไปพร้อมกับการช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน
อ่าน
วิสัยทัศน์องค์กร
เป็นผู้นำที่มั่นคงและยั่งยืนของอาเซียนในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร
ไทยเบฟ
เราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
รายงานปี 2564
ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานนี้เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ 2564 โดยครอบคลุมกลุ่มบริษัทไทยเบฟในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อสะท้อนการเติบโตทางธุรกิจของไทยเบฟและนำเสนอแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจไปสู่วิสัยทัศน์ PASSION 2025 รวมถึงรายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมครอบคลุมช่วงเวลา 12 เดือน จากเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยรวบรวมข้อมูลจากโรงงานผลิต 42 แห่ง ได้แก่ โรงงานสุรา 27 แห่ง (19 แห่งในประเทศไทย 6 แห่งในสหราชอาณาจักร และ 2 แห่งในประเทศเมียนมา) โรงงานเบียร์ 3 แห่งในประเทศไทย โรงงานผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 11 แห่งในประเทศไทย โรงงานผลิตอาหาร 1 แห่งในประเทศไทย และข้อมูลจากศูนย์กระจายสินค้า 11 แห่งในประเทศไทย
ไทยเบฟจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของไทยเบฟ sustainability.thaibev.com หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจได้ทาง sustainability@thaibev.com