หน้าแรก / แบ่งปันคุณค่าให้คนทั่วโลก
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การพัฒนาด้านสาธารณสุขเป็นสิ่งที่ไทยเบฟตระหนักและให้ความสำคัญ ตามเจตนารมณ์ที่จะร่วมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร มูลนิธิ หรือหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขต่าง ๆ เพื่อร่วมผลักดันและ ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละองค์กร ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความรู้ในการป้องกันโรค และการดูแล สุขภาพของตนเอง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ อันได้แก่ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being)
โครงการส่งมอบแอลกอฮอล์ ร่วมต้านวิกฤตโควิด-19
ส่งมอบแอลกอฮอล์เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมกว่า 1,400,000 ลิตร
โครงการผลิตและ ส่งมอบหน้ากากอนามัย Surgical Mask และ N95
ส่งมอบหน้ากาก Surgical Mask รวมมากกว่า 9,300,000 ชิ้น และหน้ากาก N95 รวมมากกว่า 240,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
สนับสนุน กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัย COVID-19
สนับสนุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) โดยได้มอบเงิน จำนวน 12 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์
โครงการโรงพยาบาลสถาบันโรคไต ภูมิราชนครินทร์
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ มีจำนวนผู้ป่วยที่มาฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม 358,264 รอบ และดำเนินการปลูกถ่ายไตสำเร็จ รวมเป็นจำนวน 80 ราย