หน้าแรก / สังคม
การพัฒนาด้านการศึกษา
ไทยเบฟเชื่อมั่นว่า การศึกษาคือกุญแจสำคัญในการสร้างโอกาส...ไร้ขีดจำกัด ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชน โดยดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมและโครงการ ครอบคลุมทุกระดับ อาทิ การมอบทุนให้แก่บุตรพนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยพัฒนาทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และการเป็นคนดี โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก ๆ และเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีครัวเรือน การอ่านหนังสือ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเวทีต่าง ๆ การเสวนา และร่วมประกวดสุนทรพจน์ ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ติดตัว และยังช่วยพัฒนาการคิด วิเคราะห์ การเอาตัวรอด ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นพื้นฐานสำคัญให้เด็กเจริญเติบโต มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า ต่อยอด กลายเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ ช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ก้าวสู่ปี 2568
ภาพรวมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการศึกษาในปี 2564