การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ
ไทยเบฟก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนและยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกข้อ อันครอบคลุมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ วิสัยทัศน์ 2020 ของบริษัทที่มุ่งเน้นนโยบายสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยผลักดันให้ไทยเบฟได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จมากมายตลอด 7 ปีที่ผ่านมา (2558-2564)
ข้อมูลย้อนหลัง