หน้าแรก / เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความสำเร็จด้านความยั่งยืน
ไทยเบฟก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนและยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกข้อ อันครอบคลุมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ วิสัยทัศน์ 2020 ของบริษัทที่มุ่งเน้นนโยบายสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยผลักดันให้ไทยเบฟได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จมากมายตลอด 7 ปีที่ผ่านมา (2558-2564)

สิ่งที่ถือเป็นความสำเร็จสำคัญคือ การที่ไทยเบฟได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และกลุ่มดัชนีโลก (DJSI World) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ยิ่งไปกว่านั้น ไทยเบฟยังเป็นบริษัทในภูมิภาคอาเซียนรายเดียวที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยเบฟที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาความยั่งยืน

รางวัลการพัฒนาความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2564

เพิ่มอัตราส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ภายในองค์กรเป็น
41.8%

ลดการดึงน้ำจากพื้นที่ที่มีความเครียดด้านน้ำลง
6.3%
เทียบแบบปีต่อปี / กำหนดเป้าหมายใหม่เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์ลง 5% ในปี 2568

ลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม ลง
9.9%
เทียบแบบปีต่อปี

เปิดเผยข้อมูล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ เป็นครั้งแรก โดยมีการ
รับรองจากหน่วยงานภายนอก

ขยะและของเสียด้านอาหาร
60.15%
ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ

สัดส่วน* ของ บรรจุภัณฑ์หลัก** มาจากการใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่
82%
*คำนวณจากยอดขายโดยเทียบจากน้ำหนักบรรจุภัณฑ์
**บรรจุภัณฑ์หลัก ได้แก่ ขวดแก้วที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุรา เบียร์ น้ำดื่ม และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่สามารถนำกลับมาคืนเพื่อใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ได้ (Returnable Glass Bottles)

บริษัทสุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563
บมจ.เสริมสุข โรงงานชลบุรี
รางวัลเหรียญเงินประเภท Kaizen Suggestion จาก Thailand Kaizen Award 2020
บจ.ธนภักดี
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Genba Kaizen จาก Thailand Kaizen Award 2020
Inver House
รางวัลวิธีการทำงานดีเด่น ประเภทประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการกลั่น จาก Scotch Whisky Association (SWA)
โรงงานเบียร์คอสมอส
รางวัลชนะเลิศ ประเภทการใช้ และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด จาก ASEAN Energy Awards
โรงงานเบียร์คอสมอส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทพลังงานหมุนเวียน จาก ASEAN Energy Awards

รางวัลการพัฒนาความยั่งยืน
ด้านสังคม ปี 2564

ชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานรวม
688,596.90
ชั่วโมง

การมีส่วนร่วมของพนักงานจิตอาสากลุ่มไทยเบฟ
1,125
คน

ชั่วโมงจิตอาสา
17,615
ชั่วโมง

100%
ของสถานประกอบการของกลุ่มไทยเบฟมีการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนที่ตอบรับความต้องการของชุมชนโดยรอบ*
*สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการที่มีการประเมินว่าการดำเนินการของกลุ่มไทยเบฟอาจมีผลกระทบต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และกลุ่มไทยเบฟจัดให้มีโครงการพัฒนาชุมชนรอบสถานประกอบการ (32 แห่ง)

เสริมสุข โรงงานสุราษฎร์ธานี
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ของกระทรวงแรงงาน
ไทยเบฟ
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ของกระทรวงแรงงาน
เสริมสุข
โล่รางวัลด้านองค์กรที่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Grand Royal Group International
เหรียญทองประเภท Best Career Advancement Program,
เหรียญทองประเภท Best Use of Rewards and Recognition,
เหรียญทองประเภท Most Effective Recruitment Strategy for Talent Attraction,
เหรียญเงินประเภท Best Learning and Development Program และ
เหรียญเงินประเภท Best CSR for Community Engagement ของ Myanmar Employer Awards 2020
ไทยเบฟ
รางวัลเหรียญเงิน Excellence in HR Innovation ของ HR Excellence Awards 2021 Thailand
ไทยเบฟ
Best Companies to Work for in Asia 2020 (Thailand Edition) และ
WeCare: HR Asia Most Caring Companies Awards 2020 ของ HR Asia
โรงงานเบียร์คอสมอส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทองค์กร ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จาก ASEAN Energy Awards

รางวัลการพัฒนาความยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ ปี 2564

อัตราส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง “ทางเลือกสุขภาพ” คิดเป็น
69.8%
ของกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

โออิชิ
Thailand’s Most Admired Brand 2021 ของ BrandAge Magazine
สุราแม่โขง
เหรียญเงินจาก Tokyo Whisky & Spirits Competition 2021 (TWSC)
ช้างโคลด์บรูว์
Dortmunder (ลาเกอร์สไตล์ยุโรป ที่ดีที่สุด) ของ Australian International Beer Awards 2021 (AIBA)
ช้างเอสเพรสโซลาเกอร์
เหรียญเงิน ประเภท Other Flavoured Specialty Beer (Best Flavoured Specialty Beer) ของ Australian International Beer Awards 2021 (AIBA)