หน้าแรก / สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั่วโลกต่างยอมรับว่าการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหนึ่งในผลกระทบร้ายแรงที่่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่่อร่วมฟื้้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบต่อความสมดุลทางสิ่่งแวดล้อมที่่ต้องพึ่่งพาอาศัยกัน ไทยเบฟเข้าใจดีว่า ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของไทยเบฟ ซึ่งปี 2564 จึงเป็นปีแรกที่่ ไทยเบฟเริ่่มใช้แผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยจัดระบบการคัดกรองการดำเนินงานทุกแห่งทั่่วโลกเพื่่อตรวจสอบผลกระทบที่่เกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ก้าวสู่ปี 2568
ในปี 2564 ไทยเบฟได้ประกาศเจตจํานงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพสองประการ คือ
  • ส่งเสริมให้เกิดผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพสุทธิเชิงบวกภายในปี 2573
  • ภายในปี 2573 การดําเนินงานของไทยเบฟจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้
ความมุ่งมั่นและความสำเร็จ
ไทยเบฟยังอยู่ในระหว่างการประเมินเพื่อระบุผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพจากสถานที่ปฏิบัติการ และจะรายงาน ความคืบหน้าเป็นประจําทุกปี

กิจกรรมที่สำคัญในปี 2564
  • ไทยเบฟได้กําหนดการบรรเทาผลกระทบตามลําดับชั้นไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัท (หลีกเลี่ยง ลดผลกระทบ ฟื้นฟู และชดเชย) ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิต
  • ไทยเบฟสนับสนุนการจัดภูมิทัศน์ในโรงงานทุกแห่งให้มีการปลูกพืชพันธุ์พื้นเมืองซึ่งส่งเสริมประชากรแมลงและนกในท้องถิ่น สร้างผลเชิงบวกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โรงงานต่าง ๆ ยังจํากัดการใช้สารกําจัดศัตรูพืชเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบด้านความหลากหลายทางชีวภาพตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของไทยเบฟ
  • โรงงานที่มีการปล่อยของเสียควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้น้อยที่สุด มาตรการลดเสียงรบกวนและการกักกันถูกนํามาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากเครื่องจักรหรือการดําเนินการอื่น ๆ ในพื้นที่ปฏิบัติการให้เป็นศูนย์
  • บริษัท Inver House โรงกลั่นในเครือไทยเบฟที่สกอตแลนด์ เป็นผู้นําในความพยายามด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยโรงกลั่น Knockdhu ได้แปลงพื้นที่ 2,000 ตร.ม. ของโรงงานให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําช่วยเพิ่มจํานวนแมลง ค้างคาว และ นกในท้องถิ่น และโรงกลั่นอีกแห่งคือ Speuburn ได้ทํางานร่วมกับคณะกรรมการประมงแม่น้ํา Spey ในการสํารวจ ประชากรปลาในแหล่งน้ําในท้องถิ่นประจําปี พร้อมติดตั้งช่องทางให้ปลาผ่าน ซึ่งได้ทําการสํารวจมาตั้งแต่ปี 2555 และพบว่ามีประชากรปลาเทราท์และปลาแซลมอนเพิ่มขึ้น