หน้าแรก / การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ
สารจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่ทั่วโลกต้องรับมือกับความท้าทาย ทั้งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการดำเนินชีวิตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของไทยเบฟในการเป็น “ผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรที่มั่นคงและยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน” และการเป็นผู้นำของภูมิภาคในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ไทยเบฟจึงเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีศักยภาพในการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ อีกทั้งยังขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต”
ไทยเบฟน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มาเป็นแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน ส่งผลให้ไทยเบฟสามารถบรรลุเป้าหมายสำคัญหลายประการบนแนวทางแห่งความยั่งยืนในปี 2564

ไทยเบฟกำหนดกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 3 มิติ ประกอบด้วย การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ธุรกิจของเรามีความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อลดผลกระทบที่ไทยเบฟมีต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด และการเสริมสร้างชุมชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนท้องถิ่น ไทยเบฟได้พัฒนาการตรวจสอบและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลภายในองค์กรโดยริเริ่มจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force for Climate-Related Financial Disclosures – TCFD) ต่อสาธารณชน และรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรายังมีการบริหารจัดการในประเด็นใหม่อย่างการลดการใช้น้ำ การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร และการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพด้วย ไทยเบฟได้ให้ความช่วยเหลือพนักงาน คู่ค้า พันธมิตร และสังคมโดยรวมท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามข่าวสารและดำรงความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแม้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบในเชิงลบ แต่ไทยเบฟยังค้นพบโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและการกระจายสินค้า รวมทั้งให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ตลอดจนความปลอดภัยของพนักงานมากยิ่งขึ้น

ไทยเบฟพร้อมรับมือกับทศวรรษแห่งความท้าทายนี้ด้วยความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การสร้างนวัตกรรมควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อทั้งอนาคตของไทยเบฟและของโลก เมื่อภาคธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ไทยเบฟพร้อมมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ผมขอขอบคุณพนักงาน คู่ค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน สำหรับความทุ่มเทอุตสาหะที่ทำให้ไทยเบฟบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจขององค์กร
ฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่