ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม
ไทยเบฟได้กําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านความยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นปัจจุบันและ อนาคต นโยบายเหล่านี้ถูกนําไปปฏิบัติโดยพนักงานทุกคน และ เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานทั้งภายใน และระหว่างประเทศ รวมถึง ISO 14001 และ ISO 50001

ยิ่งไปกว่านั้น ไทยเบฟให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยในการเข้าร่วมความตกลงปารีส ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําอุตสาหกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
ข้อมูลย้อนหลัง