หน้าแรก / เศรษฐกิจ
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์
ไทยเบฟเล็งเห็นถึงความสําคัญของการปกป้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องให้การสนับสนุน ด้วยเหตุนี้ ไทยเบฟจึงได้ริเริ่มเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ เพื่อให้การส่งเสริมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศแก่พนักงาน กลุ่มธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้แน่ใจว่า พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังไม่ละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร
แนวทางการบริหารจัดการ
ไทยเบฟมีแนวทางการจัดการและการบริหารความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยทางด้านข้อมูลทางไซเบอร์และด้านอื่น ๆ ตามมาตรฐานของ ISO 27001 และ NIST Cybersecurity Framework ซึ่งเป็นกรอบการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนสำคัญ คือ การประเมิน (Identify) การป้องกัน (Protect) การตรวจจับ (Detect) การตอบสนอง (Respond) และการฟื้นฟู (Recovery)

คณะกรรมการและผู้บริหารของไทยเบฟได้กำหนดกลยุทธ์ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์และกระบวนการทั้งหมดให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้แน่ใจว่า กลยุทธ์และแผนทางธุรกิจจะต้องครอบคลุมถึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กร โดยมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปตามมาตรฐาน

นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแล เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของไทยเบฟ พร้อมกับจัดตั้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับรองและให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจะสามารถถูกจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรและโอกาสทางธุรกิจจะถูกบรรเทาลง
กลยุทธ์
 • เพิ่มการป้องกันความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ในทุกระบบของไทยเบฟ
 • จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดขององค์กร และตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระยะ ๆ ในการประชุมของ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงทุกครั้ง
 • พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมในการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
นโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไทยเบฟได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อกำหนดทิศทาง หลักการ และกรอบการทำงาน ข้อกำหนดด้านการจัดการความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงรุกให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คำแนะนำ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและเหมาะสม


ไทยเบฟได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ISO/IEC 27001:2013
ในปี 2563 และ 2564

ก้าวสู่ปี 2568
 • ขยายขอบเขตการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความ มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 27001
 • ใช้งาน ThaiBev Global IT Security Platform และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวให้ใช้กับบริษัทในเครือฯ
 • พัฒนาความปลอดภัยของโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
ความมุ่งมั่นและความสำเร็จ

ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกองค์กรในด้านความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ ช่องโหว่จากบริษัท Lloyd's Register International (Thailand) Limited ในปี 2564
การดำเนินการในปี 2564

 • การส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่พนักงาน
 • การปรับปรุงกระบวนการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอด 24 ชั่วโมง
 • การปรับปรุงกระบวนการตรวจหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในเครือข่าย ระบบ และแอปพลิเคชันจากผู้บุกรุก พร้อมทั้งจัดการทวนสอบด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศจาก Lloyd's Register International (Thailand) Limited
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการโจมตีจากผู้บุกรุก
 • การยืนยันตัวตนด้วยสองขั้นตอน (Two-Factor Authentication) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบอีเมลของผู้บริหารและพนักงาน
 • พัฒนาระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนประสิทธิภาพสูง Virtual Private Network (VPN) สําหรับพนักงานทุกคนที่ทํางานจากที่บ้าน
 • การปรับปรุงระบบเมลเกตเวย์โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงล่าสุดเพื่อการรักษาความปลอดภัยในการรับ-ส่งอีเมลของพนักงาน
 • จัดทําระบบเครือข่ายที่ปลอดภัยให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ที่สามย่านมิตรทาวน์ และเดอะ สตรีท