หน้าแรก / เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบาย
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ในการที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตก้าวหน้า มีความมั่นคงยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับของสังคมได้นั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งซึ่งจะขาดเสียมิได้คือบริษัท จะต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และขั้นตอนหนึ่งในการส่งเสริมจรรยาบรรณขององค์กรคือการกำหนดมาตรฐานทางจรรยาบรรณ และประกาศให้บุคลากรทุกระดับของบริษัททราบและยึดถือ เป็นแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัดและรักษามาตรฐานทางจรรยาบรรณนั้นไว้ตลอดไป

นโยบาย
การสรรหาคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่หลักในการพิจารณาและทบทวนการแต่งตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ในการสรรหาต้องมีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี 2555 รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ หรือคู่มือเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ฉบับที่มีการปรับปรุงแก้ไข และข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในคณะกรรมการสรรหา

นโยบาย
การต่อต้านการคอร์รัปชัน
เป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจและดำเนินการเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคต นโยบายนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการและพนักงานทราบถึงสิ่งที่พึงปฏิบัติหรือเพื่อทราบว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาในกรณีที่เกิดข้อสงสัย กรรมการและพนักงานมีหน้าที่ต้องรักษามาตรฐานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ กรรมการและพนักงานจะต้องไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือหน่วยงานในทุกประเทศที่ไทยเบฟดำเนินธุรกิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีหน้าที่ติดตามและกำหนดให้มีระบบรองรับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ โดยรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ บุคคลใดที่กระทำการคอร์รัปชั่นจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบอย่างเพียงพอแล้ว ผู้กระทำผิดจะถูกกำหนดบทลงโทษตามกฏระเบียบของไทยเบฟว่าด้วยการประพฤติผิดหรือการละเมิดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


นโยบาย
การรับข้อร้องเรียน
กรรมการและพนักงานมีสิทธิ์ที่จะแจ้งข้อร้องเรียนหากมีข้อสงสัยที่อยู่ในข่ายว่าอาจเป็นความผิดตามนโยบาย หากกรรมการมีข้อร้องเรียน ให้กรรมการแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ และหากพนักงานมีข้อร้องเรียน ให้พนักงานแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางที่แนะนำ โดยระบุชื่อและรายละเอียดเพื่อใช้ในการติดต่อ แล้วแจ้งไปยังบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ที่ Whistleblowing@thaibev.com ไทยเบฟพร้อมที่จะปกป้องพนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียนที่มีมูลความจริงโดยรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิด เมื่อมีพนักงานแจ้งข้อร้องเรียน บริษัทจะมีการประเมินเพื่อตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร หากภายหลังพบว่าข้อร้องเรียนเป็นเท็จหรือโดยทุจริต หรือมีลักษณะประสงค์ร้าย หรือปราศจากความรอบคอบ หรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล ถือเป็นการกระทำผิดร้ายแรง การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดซึ่งนำไปสู่การพิจารณาความผิดทางวินัยตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการพิจารณาความผิดทางวินัยและบทลงโทษในคู่มือพนักงานของไทยเบฟ


นโยบาย
ภาษี
นโยบายด้านภาษีของไทยเบฟ คือการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว โดยไทยเบฟจัดให้มีการอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านกฎหมายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบต่างๆ และนำไปปรับใช้ในงานต่อไป ไทยเบฟมีส่วนร่วมในการจ่ายภาษี เช่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีนำเข้า ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีอื่นๆ นอกจากการจ้างงาน การลงทุน การจ่ายเงินปันผล และการซื้อสินค้าและบริการแล้ว การจ่ายภาษีของไทยเบฟยังมีส่วนช่วยเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนที่ไทยเบฟเข้าไปดำเนินธุรกิจ


นโยบาย
แนวทางปฏิบัติด้านการตลาดสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไทยเบฟมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าตราสินค้ามีการโฆษณาและทำการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภทที่ไทยเบฟใช้ในการตลาดตราสินค้า รวมไปถึงการโฆษณาตราสินค้า กิจกรรมในช่องทางการบริโภค ณ จุดจำหน่าย (on-trade) และการบริโภคนอกจุดจำหน่าย (off-trade) การสร้างนวัตกรรมตราสินค้า การทำการตลาดแบบให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม การวางแผนเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค การตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้บริโภค และการพัฒนาเว็บไซต์ตราสินค้าและเนื้อหา ไทยเบฟจะไม่สนับสนุนการบริโภคเครื่องดื่มมากเกินพอดีหรือขาดความรับผิดชอบ หรือไม่นำเสนอการปฏิเสธการดื่มในเชิงลบ หรือสื่อเป็นนัยว่าการปฏิเสธการดื่มเป็นเรื่องผิดหรือโง่เขลา

ไทยเบฟจะไม่เน้นย้ำเรื่องปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูง กิจกรรมต่อต้านสังคม ความสำเร็จทางสังคมและทางเพศ เพื่อใช้เป็นจุดหลักในการดึงดูดผู้บริโภค โฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทจะไม่สื่อเป็นนัยว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสามารถในการป้องกัน บำบัดหรือรักษาโรคใดๆ ที่เกิดแก่มนุษย์ สุดท้ายนี้ ในการพัฒนาเนื้อหาในเว็บไซต์ของไทยเบฟ บริษัทบังคับว่าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายของประเทศไทยกำหนดให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ห้ามเข้าใช้งานเว็บไซต์ของไทยเบฟ


นโยบาย
สุขภาพและโภชนาการ
สุขภาพและโภชนการนับเป็นหนึ่งองค์ประกอบหลักสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทไทยเบฟ บริษัทนำเสนอสินค้าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์หลากหลายชนิด ได้แก่ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ชาพร้อมดื่ม เครื่องดื่มสมุนไพรแบบเอเชีย น้ำผลไม้ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนม เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เครื่องดื่มน้ำตาลน้อย (และปราศจากน้ำตาล) และเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์ ไทยเบฟได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายให้ผู้บริโภคเลือกดื่มในโอกาสต่างๆ

ไทยเบฟใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งจากเส้นทางการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคด้วยการเข้าสู่กลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใหม่ๆ เช่น น้ำนมถั่วเหลือง ไทยเบฟมุ่งมั่นในการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลากหลายให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ไทยเบฟยังมุ่งมั่นในการสร้างการรับรู้ข้อมูลโภชนาการของเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย โดยแสดงข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ไทยเบฟ เว็บไซต์ รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ และสร้างกลยุทธ์ในการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพ


นโยบาย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อโลก น้ำเป็นของเราทุกคนและจำเป็นที่จะต้องแบ่งปัน บริษัทไทยเบฟได้จัดทำนโยบายบริหารจัดการน้ำขององค์กรขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้น้อยที่สุด โดยผนวกการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตัดสินใจ และกิจกรรมประจำวัน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท บริษัทไทยเบฟใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามมาตรฐานสากลและส่งเสริมเป้าหมายการพัฒน่ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG) ด้านสุขลักษณะ สุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี


นโยบาย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร
บริษัทไทยเบฟเชื่อมั่นว่าไม่มีทรัพย์สินใดจะสำคัญไปกว่าบุคลากรที่มีส่วนร่วมและอุทิศตนเพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจ บุคคลดังกล่าวประกอบไปด้วยกรรมการและพนักงาน โดยไทยเบฟได้กำหนดนโนบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย การให้ความร่วมมือ ให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยถือเป็นบรรทัดฐานเบื้องต้นและหมั่นติดตามผลเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน พร้อมนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความเป็นเลิศอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน


นโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ บริษัทไทยเบฟได้ตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับปี 2563เพื่อลดการใช้น้ำ การใช้พลังงาน การปล่อยมลพิษ น้ำทิ้งและของเสีย ไทยเบฟสร้างความตระหนักและมีส่วนในความรับผิดชอบต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้กรรมการและพนักงานยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบอื่นๆ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ไทยเบฟสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วยการนำขวดแก้วกลับมาใช้ซ้ำ การนำเศษแก้วและกระป๋องอลูมิเนียบมกลับมาใช้ใหม่ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไทยเบฟมีความมุ่งมั่นในการสร้างเทคโนโลยีใหม่อันมีประสิทธิภาพให้กับการดำเนินงาน รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าในการจัดซื้อจัดหาด้วยการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ไทยเบฟจะดำเนินการติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางรายงานความยั่งยืนในทุกปี


นโยบาย
ความยั่งยืน
ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยใช้แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างความสัมพันธ์และความไว้ใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินการอย่างยอดเยี่ยมและโปร่งใส ไทยเบฟตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ลดผลกระทบของการดำเนินงานในห่วงโซ่คุณค่าของไทยเบฟ คำนึงถึงและรักษาไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ


นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและเป็นพลเมืองที่ดีของโลก โดยมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนต่างๆ ที่บริษัทตั้งอยู่และดำเนินธุรกิจ อีกทั้งคำนึงถึงการให้ความสำคัญและความต้องการ ไทยเบฟส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและสาธารณะกุศลของบริษัท และความต้องการทางสังคมทุกด้านและโครงการต่าง ๆ บริษัทเคารพและสนับสนุนมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ ที่ไทยเบฟทำธุรกิจ และจะดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไทยเบฟหมั่นทบทวนหลักบรรษัทภิบาลเกี่ยวกับแนวคิดริเริ่มด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ไทยเบฟยังพัฒนา ปรับปรุง และ/หรือ ปฏิบัติตามระบบของไทยเบฟในการบริหาร วัดผล ติดตาม และรายงานความคืบหน้าผลกระทบของนโยบายที่มีต่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การพัฒนาทักษะของพนักงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง


นโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทไทยเบฟเคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานสากล อีกทั้งยังดำเนินงานตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ บริษัทนำนโยบายนี้มาใช้กับกรรมการและพนักงานทุกคน จุดยืนสำคัญในนโยบายคือ การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก เสรีภาพในการสมาคม ชั่วโมงทำงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับอื่นๆ และมุ่งสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น


นโยบาย
แนวทางปฏิบัติสําหรับคู่ค้า
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“ไทยเบฟ”) ยึดถือหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและและเป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยการคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยได้กำหนดจรรยาบรรณเครือไทยเบฟ เวอเรจ สำหรับให้กรรมการของไทยเบฟทุกท่าน (“กรรมการ”) ผู้บริหารของไทยเบฟ (พนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักขึ้นไปจนถึงระดับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่) และพนักงานของไทยเบฟทุกคน (“พนักงาน”) ถือปฏิบัติ นอกจากนี้ ไทยเบฟยังเชื่อในเรื่องการเจริญเติบโตไปร่วมกันกับคู่ค้า โดยเห็นว่าหากคู่ค้าของไทยเบฟยึดถือหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติดังกล่าวด้ วยแล้วย่อมจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อไทยเบฟ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในวงที่กว้างขึ้น ดังนั้น ไทยเบฟจึงให้ความสำคัญ กับการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของ ไทยเบฟให้คู่ค้าบริหารจัดการกิจการของคู่ค้าตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับไทยเบฟ

แนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าฉบับนี้ (“แนวทางปฏิบัติ”) เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานที่ไทยเบฟ ยึดถือปฏิบัติอยู่และประสงค์จะขอความร่วมมือจากคู่ค้าของไทยเบฟยึดถือปฏิบัติด้วย ซึ่งไทยเบฟมั่นใจว่าการดำเนินการตามแนวทางต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งคู่ค้า และของไทยเบฟโดยจะส่งผลให้กิจการของทั้งไทยเบฟและคู่ค้าเจริญเติบโตไปด้วยกัน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและเป็นการสร้างเสริมให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น


ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบาย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ไทยเบฟ”) ตระหนักถึง ความสำคัญและคุณค่าของระบบสารสนเทศและทรัพยากรการประมวลผล ทั้งที่เป็นการประมวลผลโดยบุคคล และโดยระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการ รักษาความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมของสารสนเทศและระบบสารสนเทศของไทยเบฟ โดยไทยเบฟพร้อม ที่จะดำเนินการในสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าไทยเบฟมีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้การป้องกันเป็นไปในระดับที่เพียงพอ


Non-Discrimination and Anti-Harassment
Policy
ThaiBev conducts business according to good corporate governance with fairness and, and commit to Business Ethics of ThaiBev Group. At ThaiBev, we recognize the value and importance of “human”, especially our employee who are important capital of the organization. We believe in upholding the principles of human rights in treating others with equality and without discrimination and harassment against other in the workplace or any other place related to our operation, creating the sustainable foundation of favorable work environment and atmosphere for employee to build on good relationships. Therefore, it is appropriate to formulate Non-Discrimination and Anti-Harassment Policy in order to put in place measures to deal with discrimination and harassment against others in the workplace.

Non-Discrimination and Anti-Harassment Policy applies to all directors, executive officers, and employees. It also applies to all businesses within ThaiBev Group for example, subsidiary companies and joint ventures.

Non-Discrimination and Anti-Harassment Policy sets out clear intention and guidelines as follows:
  • ThaiBev will manage and operate on the principle of equality, honor each other, and respect for human dignity by considering equality and accepting fundamental differences and individual characteristics. ThaiBev will not accept any type of discrimination and harassment against others, whether it be sexual harassment or non-sexual harassment in the workplace.
  • ThaiBev will create a corporate culture, cultivate values, and encourage all Directors, Executive Officers, and Employees of ThaiBev to treat each other with respect and respect human dignity.
  • ThaiBev will ensure that its workplace has a favorable environment and atmosphere, is safe and suitable to work, and does not support any type of harassment.
  • ThaiBev will communicate, educate, and develop an understanding with its Directors, Executive Officers, and Employees about discrimination and harassment against others in the workplace by incorporating it as part of the orientation, training sessions, and development programs, including public relations to raise awareness and ensure that everyone adheres to the Policy.
  • ThaiBev will establish mechanisms and processes for receiving complaints from people who are treated unfairly and/or harassed in the workplace to prevent and resolve issues related to any type of discrimination and harassment in the workplace, including communicating to whistleblowers about solutions.


นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“ไทยเบฟ”) ตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นบุคคลธรรมดาของไทยเบฟ จึงมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ปลอดภัยตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศที่ไทยเบฟเข้าไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป