หน้าแรก / เศรษฐกิจ
การกำกับดูแลองค์กรและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ไทยเบฟมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับจรรยาบรรณของบริษัทโดยการวางแผนจัดการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ เพื่อสร้างความเชื่อมันให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยยาวโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้นำขององค์กร ดูแลความเป็นผู้นำของธุรกิจโดยรวมในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน และความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทในกลุ่มไทยเบฟ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของไทยเบฟเป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริตภายในกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษั่ในกลุ่มไทยเบฟและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไทยเบฟได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจและดำเนินการเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงเป็นแนวทางในการดำเนินุรกิจและเสริมสร้างความั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคต และยังมีนโยบายรับข้อร้องเรียนโดยสนับสนุนให้พนักงานแจ้งข้อเท็จจิรงเกี่ยวกับการกระทำที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจะเป็นความผิด โดยไทยเบฟจะได้ดำเนินการกับการกระทำที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นภายในอย่างเข้มวงด และพนักงานที่แจ้งข้อเท็จจริงอันชอบธรรมจะไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหากเป็นการแจ้งข้อร้องเรียนโดยสุจริต

ไทยเบฟกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและข้อกฎหมายของทุกประเทศที่ไทยเบฟเข้าไปดำเนินกิจการ หากมีการละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับใด ๆ ทั้งด้านจรรยาบรรณ ความเป็นเลิศขององค์กร และสิทธิมนุษยชนในสถานที่ประกอบการหรือสถานที่ดำเนินธุรกิจ จะต้องหยุดการละเมินนั้นในทันทีและใช้มาตรการจัดการที่เหมาะสม
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
ในปี 2563-2564 เกิดภาวะการระบาดของโควิด -19 ไทยเบฟได้ปรับเปลี่ยนนโยบายในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายของภาครัฐดังนี้
 • ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถาการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวมทั้งประกาศของจังหวัดต่าง ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 • พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
 • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายท่างอิเล็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ
ไทยเบฟมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและกําหนดนโยบายต่างๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเป็นกลาง โดยเข้าไปมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยวัตถุประสงค์
 • เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่งมากขึ้น
 • เพื่อขยายเครือข่ายการเติบโตร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร
ตัวอย่างองค์กรที่ไทยเบฟมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในปี 2564
 • หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business Leadership Council : TUBLC)
 • สภาธุรกิจไทยเวียดนาม (Thai-Vietnam Business Council)
 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA)
 • ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติและสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UN Global Compact and Global Compact Network Thailand)
 • ภาคีเครือข่าวธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย (Thailand Supply Chain Network : TSCN)
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม โปรดตรวจสอบ https://thailandsupplychain.com