หน้าแรก / เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวเลขชี้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ของไทยเบฟ
2564
รายได้รวม (ประจำปี)
245,559
ล้านบาท
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ระยะเวลา 12 เดือน
75%
สัดส่วนรายได้จากประเทศไทย
25%
สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ
2563
รายได้รวม (ประจำปี)
259,392
ล้านบาท
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ระยะเวลา 12 เดือน
74%
สัดส่วนรายได้จากประเทศไทย
26%
สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ
หมายเหตุ
  • การสร้างและปันส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจประกอบด้วยรายได้ (อ้างอิง GRI 201-1: Revenues) ต้นทุนขาย (อ้างอิง GRI 201-1: Operating Costs) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (อ้างอิง GRI 201-1: Employee Wages and Benefits) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (อ้างอิง GRI 201-1: Payments to Government) และเงินปันผลประจำปี (อ้างอิง GRI 201-1: Payments to Providers of Capital)
  • ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย คือ จำนวน 5,388 ล้านบาท ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 และจำนวน 5,511 ล้านบาท ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 ภาษีสรรพสามิตจ่ายให้รัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายด้วย
  • รายได้จำแนกตามเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตามงบการเงินของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีนี้ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
  • เงินปันผลประจำปีสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)