หน้าแรก / สิ่งแวดล้อม
บรรจุภัณฑ์และเศรษฐกิจหมุนเวียน
ไทยเบฟส่งเสริมการนําบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดของเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรจุภัณฑ์หลัก เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม และขวดพลาสติก PET โดยมีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด (Thai Beverage Recycle: TBR) ที่รับผิดชอบในการเก็บกลับคืนบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค เพื่อนํากลับมาใช้ซ้ํา หรือนํากลับมาใช้ใหม่
ไทยเบฟยึดมั่นในหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค เพื่อช่วยใหการจัดการบรรจุภัณฑ์มีความยั่งยืนมากขึ้น ไทยเบฟจึงมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงาน 5 เป้าหมาย ได้แก่:
  • การลดน้ำหนักและปริมาณการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์
  • การเก็บกลับและ การคัดแยกบรรจุภัณฑ์ หลังการบริโภค
  • การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่
  • นวัตกรรม เพื่อการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
  • ผสานความร่วมมือ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ก้าวสู่ปี 2568
ความมุ่งมั่นและความสําเร็จ
ไทยเบฟประสบความสําเร็จในการดําเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายในระดับขององค์กรที่ต้องการจะลดผลกระทบจากบรรจุภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม

นำขวดแก้ว จำนวน
1,277 ล้านขวด กลับมาใช้ซ้ำ
และนำเศษแก้ว
กลับมาใช้ใหม่ 207,688 ตัน
คิดเป็น 82%* ของปริมาณผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายในประเทศไทย**

รีไซเคิลกล่องกระดาษลูกฟูก
103,789.96 ตัน
คิดเป็น 166% ของบรรจุภัณฑ์กระดาษที่บริษัท ใช้ในประเทศไทย

รีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียม 1,803 ตัน
คิดเป็น 30%* ของปริมาณผลิตภัณฑ์ ที่บริษัทจำหน่ายในประเทศไทย

รีไซเคิลขวด PET จำนวน 3,188.49 ตัน
คิดเป็น 10%* ของปริมาณผลิตภัณฑ์ ที่บริษัทจำหน่ายในประเทศไทย
*คำนวนจากยอดขายโดยเทียบจากน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์
**ได้แก่ ขวดแก้วที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่สามารถนำกลับคืนมาเพื่อใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ได้ (returnable glass bottles)
กิจกรรมที่สำคัญในปี 2564
โครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล
ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิลได้ริเริ่มโครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล (Bring Back-Recycle) ในปี 2564 และจัดกิจกรรม รูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ปลายทางมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะนําไปสู่การจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยเริ่มรณรงค์จากภายในองค์กร ให้พนักงานคัดแยกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้และนํามาบริจาคเพื่อ เปลี่ยนเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนพนักงานไทยเบฟ...เพื่อนช่วยเพื่อน และเพื่อให้ผู้บริโภคของไทยเบฟสามารถจัดการบรรจุภัณฑ์ หลังการบริโภคได้อย่างยั่งยืน ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิลได้สร้างฐาน ข้อมูลจุดรับวัสดุรีไซเคิลที่เว็บไซต์ www.bringbackrecycle.com/recycling ปัจจุบันในฐานข้อมูลนี้มีจุดรับวัสดุรีไซเคิลมากถึง 860 จุด รองรับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้หลายชนิด โดยผู้บริโภคยังสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวผ่านรหัส QR CODE ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ ตราช้างได้อีกด้วย
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุรีไซเคิล
ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน ไทยเบฟเห็นโอกาสในการนํา PET รีไซเคิล หรือ rPET มาใช้งานในด้านอื่นๆ เช่นการผลิตสิ่งทอ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกในการสร้างมูลค่าให้กับขวดพลาสติก PET หลังการบริโภค และส่งเสริมการรีไซเคิล PET ที่ยั่งยืนผ่านกระบวนการที่เรียกว่า การอัพไซเคิล (upcycle) เช่น การนําขวดพลาสติก PET หลังการบริโภคกว่า 15.2 ล้านขวดไปผลิตเป็นผ้าห่ม rPET จํานวน 400,000 ผืน เพื่อนําไปบริจาคให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาวภายใต้โครงการ “ไทยเบฟ... ร่วมใจต้านภัยหนาว" นอกจากนั้น ไทยเบฟยังช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ rPET ในผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ อีก เช่น ของที่ระลึกถุงผ้าในงาน Thailand Sustainability Expo และเสื้อฟุตบอลที่ผลิตให้กับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด