หน้าแรก / สังคม
การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ถือเป็นวาระสำคัญของชาติ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็น ความสำคัญของการสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกอันทรงคุณค่าทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยนี้ให้ยังคงความดีงามอย่างยั่งยืนและน่าภาคภูมิใจ สำหรับคนไทยทุกคนสืบต่อไป
การทำงานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยเบฟยังคงเดินหน้าสนับสนุนการขับเคลื่อนตามปณิธานนำ ความภาคภูมิใจของความเป็นไทย (Pride of Thainess) สู่การสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน (Stable and Sustainable)

ทั้งนี้ เนื่องด้วยศิลปวัฒนธรรม คือความเป็นสากล ที่เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างไร้ข้อจำกัด ทำให้สามารถสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยธุรกิจ และหน่วยสังคม ในการร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อร่วมสร้างประโยชน์กัน ไปสู่การแบ่งปันคุณค่าและมูลค่าสู่ชุมชน สังคม (Creating Sharing the Value of Growth) ได้อย่างภาคภูมิใจ นับเป็นการเชื่อมโยงสู่ทุกบริบทของการทำดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านต่างๆ ของไทยเบฟ

กลยุทธ์ที่จะมาบริหารจัดการการดำเนินงาน การเชื่อมโยงเครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ 4 ประการคือ
  • สืบสาน (stable of growth)
  • รักษา (sustainability)
  • ต่อยอด (creating value)
  • ร่วมมือ (collaboration & partnership)
กลยุทธ์ ทั้ง 4 ข้อ จะนำมาผสมผสามกันอย่างบูรณาการในกลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานทัศนศิลป์ กลุ่มงานดนตรีและวรรณศิลป์ กลุ่มงานวัฒนธรรมประเพณี และกลุ่มงานพระพุทธศาสนา