หน้าแรก / สังคม
โครงการประชารัฐรักสามัคคี
จากการที่ภาครัฐได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้ขับเคลื่อนการทำงาน และผนึกกำลังร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ นำโดย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน นำโดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายหลักในการ “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข” ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยน้อมนำพระราโชบายในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนา คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เป็นกรอบเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานที่สอดรับกับเป้าหมายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อขององค์การสหประชาชาติ (SDGs: Sustainable Development Goals)
โดยมี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัท “ส่วนกลาง” เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย “ประชารัฐรักสามัคคี” ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การบริหารองค์กรแบบ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) ทั้ง 76 แห่งทั่วประเทศ และเป็นผู้เชื่อมโยงการทำงานของ 5 ภาคส่วนเข้าด้วยกัน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
โครงการประชารัฐใช้หลักการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และสัมมาชีพเต็มพื้นที่ มีกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่สำคัญประกอบไปด้วย 1 เป้าหมาย 3 กลุ่มงาน 5 กระบวนการ กระจายสู่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

จำนวนโครงการ
1,353
โครงการ

4,222
จำนวนชุมชน
(99,828 ครัวเรือน)
จำนวนชุมชนในโครงการตามภูมิภาค
ภาคเหนือ 1,024
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 929
ภาคกลาง 1,195
ภาคใต้ 1,074

รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการ
1,695,357,835
บาท