การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
ไทยเบฟเชื่อมั่นว่า “การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต” (Creating and Sharing the Value of Growth) เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 5 มิติ ได้แก่ การศึกษา สาธารณสุข กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาชุมชน ด้วยความมุ่งหวังที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายคือการสร้างชุมชนต้นแบบในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อร่วมกันพัฒนา เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ที่สำคัญต้องการยกระดับชุมชนให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม สร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
แบ่งปันคุณค่า
ให้คนทั่วโลก
ข้อมูลย้อนหลัง