หน้าแรก / สังคม
การพัฒนาด้านกีฬา
ไทยเบฟดำเนินงานด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี กับเป้าหมายในการมีส่วนร่วมพัฒนากีฬาของชาติ ตามแนวคิด “สร้างคนด้วยกีฬา สร้างคุณค่าด้วย Sportsmanship” ทั้งในสถานการณ์ปกติ หรือภายใต้สถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่ไทยเบฟยังคงก้าวเดินต่อไปอย่างมุ่งมั่น ในทุกโครงการ ที่ได้ริเริ่มดำเนินการ สู่แนวทางการพัฒนากีฬาอย่างยั่งยืน
ก้าวสู่ปี 2568