หน้าแรก / เศรษฐกิจ
การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
ไทยเบฟเล็งเห็นถึงความสําคัญของการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง โดยคํานึงถึงจริยธรรมเป็นที่ตั้ง บริษัทกําหนดมาตรฐานที่เข้มงวดและติดตามการดําเนินงานทั้งหมดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดการผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง รวมถึงด้านอื่น ๆ ของการบริการ ทำให้บริษัทเป็นผู้นํามาตรฐานสากล เช่น ISO 22000 NSF และ GMP/HACCP โดยเน้นที่สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ไทยเบฟจึงพยายามที่จะรักษาและเสริมสร้างความไว้วางใจของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
แนวทางการบริหารจัดการ
ไทยเบฟยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ คุณค่าทางโภชนาการ และความปลอดภัย โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนามุ่งเน้นในการวิจัยด้านสุขภาพและโภชนาการดังต่อไปนี้:
 • ปริมาณน้ำตาลต่ำ
 • ปริมาณโซเดียม
 • เพิ่มส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
 • การยกเลิกโมโนโซเดียมกลูตาเมต (ผงชูรส) ในผลิตภัณฑ์ราเมนพร้อมทานของโออิชิ
 • การยกเลิกสารกันบูดในโออิชิเกี๊ยวซ่า
 • ใช้วัตถุดิบออร์แกนิก
 • ให้ข้อมูลโภชนาการบนฉลาก
ก้าวสู่ปี 2568

 • ภายในปี 2568 เพิ่มยอดขายเครื่องดื่มเพื่อสุุขภาพสำหรับเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดเป็นร้อยละ 75
 • ภายในปี 2568 จํานวนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 50 จะต้องได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภายในปี 2564 ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล คิดเป็นร้อยละ 68
ความมุ่งมั่นและความสําเร็จ
 • ตั้งแต่ปี 2559 มีการลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ 27 รายการ
 • ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟทั้งหมดได้รับการรับรอง ISO 22000 จากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
 • เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของไทยเบฟ รวมถึงร้านอาหารในเครือโออิชิผ่านการรับรองระบบจัดการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยอาหารต่อผู้บริโภค (Good Manufacturing Practice & Hazard Analysis and Critical Control Point: GMP & HACCP)
 • น้ำดื่มและผลิตภัณฑ์น้ำแร่ทั้งหมดของไทยเบฟได้รับการรับรองจากมูลนิธิสุขาภิบาลแห่งชาติ (NSF)
 • บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม โออิชิ ได้รับการรับรองระบบความปลอดภัยด้านอาหาร (FSSC22000)
การดำเนินการในปี 2564
โรงงานการผลิต
มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางที่ประกาศจากกระทรวง สาธารณสุข มาตรการดังกล่าว ได้แก่ ส่งเสริมให้ประชาชนล้างมือ สวมหน้ากากตลอดเวลา และปฏิบัติตามข้อกําหนดการเว้นระยะห่างทางสังคม นอกจากนี้ยังมีการตรวจเชื้อเป็นระยะ ๆ และการทําความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจํา เช่น ห้องประชุมและห้องน้ำ
การจัดส่งสินค้า
ไทยเบฟได้มีการดําเนินการเพื่อตอบสนองการขายในรูปแบบออนไลน์ที่มีการขยายตัวในสังคมปัจจุบันมากขึ้นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
กลยุทธ์และช่องทางการขายสินค้า:
สร้างยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้แพลตฟอร์มของแบรนด์ และผ่านบริการของพันธมิตรทางธุรกิจ
กลยุทธ์ช่องทาง Omni Channel:
ขับเคลื่อนการตลาดและการขาย โดยมีร้านอาหารเป็นศูนย์กลาง ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าออนไลน์และระบุสาขาหรือจุดรับสินค้า รวมทั้งวันและเวลาที่พวกเขา ต้องการรับสินค้า
กลยุทธ์การขยายการบริการ
ขยายเมนูอาหารสําหรับครัวภายในร้านภายใต้ชื่อ “โออิชิ คิทเช่น (OISHI Kitchen)" เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายให้กับแบรนด์ที่ไม่มีร้านค้าในพื้นที่
กลยุทธ์ลดการสัมผัส
 • เพิ่มช่องทางการชําระเงินแบบไร้สัมผัส
 • จัดส่งอาหารสะอาดปลอดภัยไร้สัมผัสตามมาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม