หน้าแรก / สังคม
การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
ไทยเบฟให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตัวแทนจําหน่ายที่ถือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจหลัก ไทยเบฟมีโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกค้า และทํางานใกล้ชิดและให้คำปรึกษาทางธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกัน และเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน โดยทางบริษัทร่วมพัฒนาโปรแกรมและการจัดการ และสนับสนุนคู่ค้าให้ดำเนินธุรกิจให้เติบโตและมีกำไรได้อย่างยั่งยืน และรวมถึงให้ความสำคัญและมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจการทำกิจกรรมการขายผ่านออนไลน์กับคู่ค้ามากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่าย ขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น และ ทันสมัยทันยุคปัจจุบัน
ก้าวสู่ปี 2568
  • รักษาคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าได้ที่ 85% หรือ สูงกว่าทุกด้านในเชิงพาณิชย์
  • เพิ่มการขายออนไลน์ในธุรกิจอาหาร สร้างการมีส่วนร่วม กับผู้บริโภคที่สูงขึ้น และพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนที่มากขึ้น กับลูกค้าตัวแทนจําหน่าย
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า อาทิ ในรายการสะสมคะแนน ดิจิทัล (ลูกค้า)
  • เพิ่มโอกาสในการขายให้กับร้านอาหารทุกแบรนด์ผ่านบริการเดลิเวอรี่ จากแพลตฟอร์มของไทยเบฟเอง และบนแพลตฟอร์มของพันธมิตร
ในปี 2565 ไทยเบฟมีแผนที่จะขยายการฝึกอบรม “Serve Responsibly" ในทุกภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมกับพนักงาน ของบริษัท รวมถึงการส่งเสริมการขายและการตลาด เป็นต้น
ความมุ่งมั่นและความสำเร็จ
กิจกรรมที่สำคัญในปี 2564
แผนพัฒนาคู่ค้าทางธุรกิจ
ไทยเบฟจัดหลักสูตร ADEPT (Agent Development Program with ThaiBev) หรือหลักสูตรการพัฒนาตัวแทนจําหน่าย เพื่อให้คู่ค้าได้พัฒนาศักยภาพ สร้างยอดขายยและกำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ หลักสูตรการพัฒนารถเร่ตัวแทนจําหน่าย (Cash Van Agent Development Course) หลักสูตรการบริหารจัดการคลังสินค้าและขนส่ง หลักสูตรการบริหารระบบการทํางานภายใน
ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า
ไทยเบฟและมหาวิทยาลัย CMKL ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Carnegie Mellon University (CMU) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง (KMITL) พัฒนาระบบวิเคราะห์ พฤติกรรมของลูกค้าจากการใช้บริการจริงในทุกช่องทางเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ ผ่านกลยุทธ์การตลาดแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing) ที่ตรงกับ กลุ่มเป้าหมายของแต่ละรายการส่งเสริมการตลาด และเพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตราการใช้และความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น
การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าออนไลน์
ไทยเบฟพัฒนาช่องทางสื่อสารออนไลน์มากขึ้นเพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของผู้ค้าและผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยปรับรูปแบบและเนื้อหาเหมาะสม น่าสนใจ และสอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น รวมทั้งใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบ “เชิงรุกทางระบบดิจิทัล" ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในหลาย ๆ แพลทฟอร์ม และการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์อย่างครบวงจรทั้งเพื่อการขายและการบริการ และการสร้างความจงรักภักดีกับตราสินค้า อาทิ โออิชิ คลับ แอพพลิเคชั่น เสริมสุขแฟมิลี่แอปพลิเคชั่น
แอปพลิเคชัน “เสริมสุขแฟมิลี่”
“ครอบครัวเสริมสุข" แอปพลิเคชันไลน์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และเปิดโอกาสให้คู่ค้าทางธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
“เสริมสุขแคมป์" (Sermsuk Camp)
อีกหนึ่งช่องทางแอปพลิเคชันภายในองค์กร สําหรับพนักงานขาย เพื่อใช้สื่อสาร และติดตามการขายและกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้าเสริมสุข เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า