หน้าแรก / สิ่งแวดล้อม
การจัดการด้านพลังงาน
ไทยเบฟตระหนักถึงปัญหาจากสภาวะโลกร้อนที่กําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศและการผลักดันเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ไทยเบฟได้คํานึงถึงความเสี่ยงและโอกาสจากแนวโน้มดังกล่าว และประเมินผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจและต้นทุนที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานสะอาด อย่างไรก็ตาม การลงทุนในพลังงานหมุนเวียน นอกจากจะช่วยลดต้นทุนดังกล่าวแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย ไทยเบฟให้ความสําคัญกับการจัดการด้านพลังงานตลอดทุกขั้นตอนการดําเนินการและห่วงโซ่คุณค่า กลยุทธ์หลักที่นํามาใช้คือ เพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียน/พลังงานสะอาด ลงทุนในนวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องจักร และสร้างพันธมิตรที่ดี กับคู่ค้าและธุรกิจอื่น ๆ
ก้าวสู่ปี 2568
เป้าหมาย

40% ใช้พลังงานหมุนเวียน
ความสำเร็จ
เพิ่ม
อัตราส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในองค์กรเป็น 41.8%
ทิศทางการดําเนินงาน
  • ขยายการใช้เครื่องจักรและระบบประหยัดพลังงานไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มสุราและเบียร์
  • เพิ่มการใช้พลังงานสะอาดจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์
  • ลงทุนในพลังงานสะอาดทางเลือกรูปแบบอื่น
ความมุ่งมั่นและความสำเร็จ
การจัดการพลังงาน ปี 2564

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม
271.06
เมกะจูลต่อหน่วยเฮกโตลิตร

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจอาหาร
8.16
เมกะจูลต่อหน่วยกิโลกรัม
กิจกรรมที่สำคัญในปี 2564
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหลังคาอาคาร เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงงานในประเทศรวม 29 แห่ง ซึ่งการติดตั้งจะแล้วเสร็จในปี 2568 โครงการเฟส1 ได้เริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่โรงงาน 5 แห่งได้แก่ โรงเบียร์ โรงงานเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และโรงงานอาหารรวมกําลัง การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสิ้น 5 เมกะวัตต์ แผงพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 3,881 เมกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โครงการเฟส 2 ครอบคลุมโรงงานสุราและโรงงานเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ควบคู่ไปกับการขยายโครงการเฟส1 โดยมี เป้าหมายผลิตไฟฟ้าให้ได้ 15.6 เมกะวัตต์ รวมมูลค่าการลงทุน ในโครงการนี้ประมาณ 315 ล้านบาท