พันธกิจ
การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต
สิ่งแวดล้อม
สังคม
ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ
สารจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
แม้ทั่วโลกจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งหลังจากการ แพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังมีผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจกับเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น
อ่าน
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดูทั้งหมด
เปิดมหกรรมความยั่งยืน SX 2022 ชูพันธกิจความร่วมมือมิติใหม่ สร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลก
5 องค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล ยกระดับงาน SUSTAINABILITY EXPO ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ไทยเบฟ ร่วมกับ สถาบันน้ำฯ (สสน.) วางโมเดล บริหารความเสี่ยง-จัดการน้ำของชุมชนอย่างยั่งยืน
เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอซี จำกัด (C asean) จัดงาน Thailand Corporate Sustainability Symposium เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ
UNEP Conference
บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean) ตอกย้ำการเป็นผู้นำของศูนย์กลางความเชื่อมโยงเครือข่าย การทำงานทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาประเทศ
ไทยเบฟกับโควิด 19
ไทยเบฟได้ยึดมั่นในการปฎิบัติตามนโยบายทางด้านสุขภาพและโภชนาการ รวมถึง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้บริโภค
HIPSTER BAG
“ย่าม” อยู่กับคนไทยมาช้านานหลายชั่วอายุคน เป็นสิ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของชาติพันธ์และอัตลักษณ์เผ่าพันธ์ ใช้ในหลายวัตถุประสงค์ตั้งแต่พิธีทางศาสนาจนถึงงานประเพณีและชีวิตประจำวัน
“ไทยเบฟร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม” กับงานด้านการบริหารจัดการน้ำ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนขึ้น โดยนำเอากลุ่มพนักงานจิตอาสาของไทยเบฟ