พันธกิจ
การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต
สิ่งแวดล้อม
สังคม
ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ
สารจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่ทั่วโลกต้องรับมือกับการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 รวมถึงสัญญาณเตือนภัยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้ทุกธุรกิจต้องมีการตื่นตัวและ ปรับกลยุทธ์เพื่อวางแผนรับมือ ไปพร้อมกับการช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน
อ่าน
วิสัยทัศน์องค์กร
เป็นผู้นำที่มั่นคงและยั่งยืนของอาเซียนในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร
ไทยเบฟ
อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
รายงานปี 2564
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดูทั้งหมด
เปิดมหกรรมความยั่งยืน SX 2022 ชูพันธกิจความร่วมมือมิติใหม่ สร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลก
5 องค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล ยกระดับงาน SUSTAINABILITY EXPO ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ไทยเบฟ ร่วมกับ สถาบันน้ำฯ (สสน.) วางโมเดล บริหารความเสี่ยง-จัดการน้ำของชุมชนอย่างยั่งยืน
เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอซี จำกัด (C asean) จัดงาน Thailand Corporate Sustainability Symposium เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ
UNEP Conference
บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean) ตอกย้ำการเป็นผู้นำของศูนย์กลางความเชื่อมโยงเครือข่าย การทำงานทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาประเทศ
ไทยเบฟกับโควิด 19
ไทยเบฟได้ยึดมั่นในการปฎิบัติตามนโยบายทางด้านสุขภาพและโภชนาการ รวมถึง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้บริโภค
HIPSTER BAG
“ย่าม” อยู่กับคนไทยมาช้านานหลายชั่วอายุคน เป็นสิ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของชาติพันธ์และอัตลักษณ์เผ่าพันธ์ ใช้ในหลายวัตถุประสงค์ตั้งแต่พิธีทางศาสนาจนถึงงานประเพณีและชีวิตประจำวัน
“ไทยเบฟร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม” กับงานด้านการบริหารจัดการน้ำ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนขึ้น โดยนำเอากลุ่มพนักงานจิตอาสาของไทยเบฟ