พันธกิจ
การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต
สิ่งแวดล้อม
สังคม
ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ
สารจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่ทั่วโลกต้องรับมือกับการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 รวมถึงสัญญาณเตือนภัยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้ทุกธุรกิจต้องมีการตื่นตัวและ ปรับกลยุทธ์เพื่อวางแผนรับมือ ไปพร้อมกับการช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน
อ่าน
วิสัยทัศน์องค์กร
เป็นผู้นำที่มั่นคงและยั่งยืนของอาเซียนในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร
ไทยเบฟ
อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
รายงานปี 2564
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดูทั้งหมด
เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีเอซี จำกัด (C asean) จัดงาน Thailand Corporate Sustainability Symposium เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ
UNEP Conference
บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean) ตอกย้ำการเป็นผู้นำของศูนย์กลางความเชื่อมโยงเครือข่าย การทำงานทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาประเทศ
ไทยเบฟกับโควิด 19
ไทยเบฟได้ยึดมั่นในการปฎิบัติตามนโยบายทางด้านสุขภาพและโภชนาการ รวมถึง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้บริโภค
HIPSTER BAG
“ย่าม” อยู่กับคนไทยมาช้านานหลายชั่วอายุคน เป็นสิ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของชาติพันธ์และอัตลักษณ์เผ่าพันธ์ ใช้ในหลายวัตถุประสงค์ตั้งแต่พิธีทางศาสนาจนถึงงานประเพณีและชีวิตประจำวัน
“ไทยเบฟร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม” กับงานด้านการบริหารจัดการน้ำ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนขึ้น โดยนำเอากลุ่มพนักงานจิตอาสาของไทยเบฟ