ด้านสังคม
แบ่งปันคุณค่าให้คนทั่วโลก
คุณนิติกร กรัยวิเชียร
ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ไทยเบฟให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับงานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยเล็งเห็นว่า ศิลปวัฒนธรรมเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างเด่นชัด ที่ได้สืบทอดต่อมาจากบรรพกาลมาถึงปัจจุบันกาล ...
อ่านต่อ
นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล
รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร

ขอขอบคุณไทยเบฟ ที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด แอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ และทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และพื้นผิวต่าง ๆ ในโรงพยาบาลให้แก่สถาบันบําราศนราดูร ...
อ่านต่อ
คุณวิทยา เลาหกุล (โค้ชเฮง)
อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ
อดีตประธานเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ
ปัจจุบัน ประธานเทคนิคของสโมสรชลบุรี เอฟซี

ผมมีความพอใจและสุขใจเสมอที่ได้ทำงานร่วมกับไทยเบฟในโครงการพัฒนาฟุตบอลเพื่อเยาวชน เพราะเห็นถึงความจริงใจและจริงจังในการทำงาน ไทยเบฟมีความเข้าใจ มีโครงสร้างในการดำเนินงานที่เป็นระบบ และที่สำคัญคือความต่อเนื่อง ...
อ่านต่อ
คุณวิลาวัลย์ อภิญญาพงศ์ (กิ๊บ)
กัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

สำหรับกิ๊บการที่มีโอกาสได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทำให้เราเข้าใจและเรียนรู้ถึงความพ่ายแพ้และชัยชนะ ได้ร่วมมือเล่นกันเป็นทีม ช่วยเหลือกัน ให้กำลังใจกัน และสิ่งที่สำคัญคือ มิตรภาพต่อเพื่อนร่วมอาชีพ ...
อ่านต่อ
การดูแลและแบ่งปัน การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
ไทยเบฟสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมมากมายหลายด้าน โดยให้ความสำคัญในด้านสาธารณสุข การศึกษา ศิลปะ กีฬา และการพัฒนาชุมชน ไทยเบฟยังคงยึดมั่นในการดำเนินโครงการต่างๆ ...
อ่านต่อ
การพัฒนาด้านการศึกษา
ไทยเบฟให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเยาวชนที่ดี ให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า โดยดำเนินโครงการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียน ...
อ่านต่อ
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การสาธารณสุข คือการป้องกันและรักษาโรคเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและ จิตใจ สังคมที่พลเมืองมีสุขภาพอนามัยดีจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทั้งต่อตัวบุคคล สังคม และประเทศชาติ ...
อ่านต่อ
การพัฒนาด้านกีฬา
กีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย และจิตใจ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ไทยเบฟยังคงเดินหน้าสนับสนุนและพัฒนาด้านกีฬาหลากหลายประเภท ให้เป็นที่รู้จัก ...
อ่านต่อ
การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ไทยเบฟให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมาย “นำความเป็นไทยสู่สากล” และเพื่อ “สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน” ผ่านแนวทางการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน ...
อ่านต่อ
การพัฒนาชุมชน
จากการเผชิญกับภาวะภัยแล้งตั้งแต่ปลายปี 2562 จนมาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำปรับลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในภาวะเช่นนี้ ไทยเบฟได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ ...
อ่านต่อ
โครงการประชารัฐรักสามัคคี
จากนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” ของรัฐบาล ที่มอบหมายให้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ...
อ่านต่อ
ศูนย์ ซี อาเซียน
ศูนย์ ซี อาเซียนเกิดขึ้นจากความร่วมมือทางด้านธุรกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรม ขององค์กรภาคเอกชนที่เป็นพลเมืองอาเซียนร่วมกันพัฒนาภูมิภาคตลอดจนเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนนวัตกรรม ...
อ่านต่อ
ดูข้อมูลด้านสังคมย้อนหลัง