หน้าแรก / รายงานการพํฒนาที่ยั่งยืน 2560 / การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่ระดับโลก การพัฒนาด้านกีฬา

ประเภทกีฬา

สัดส่วนงบประมาณ

ฟุตบอล

54%

แข่งรถ

12%

กอล์ฟ

7.6%

มวย

7.3%

สนุกเกอร์

3.6%

วอลเลย์บอล

4.0%

เทนนิส

1.9%

เรือยาวไทย

1.3%

อื่นๆ (10 ประเภท)

8.3%

หนึ่งในแนวทางการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนของบริษัท ไทยเบฟคือ การสนับสนุนด้านกีฬา ด้วยเล็งเห็นว่ากีฬาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของคนทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้การเล่นกีฬายังสามารถสร้างและ ส่งเสริมนักกีฬาให้เป็นนักกีฬามืออาชีพที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับ ในสังคมและระดับสากล และเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนพัฒนาตัวเอง เพื่อไปสู่ความสำเร็จ เป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนาวงการกีฬามาอย่างยาวนาน เพราะเชื่อว่ากีฬาสร้างคนให้มีคุณภาพ เคารพในกฎเกณฑ์กติกา และมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งตรงกับแนวทางในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท จึงนำไปสู่การสร้างสรรค์โครงการกีฬาต่างๆ โดยมี เป้าหมายต่อสังคมและชุมชนคือ ให้โอกาสในการเรียนรู้และสร้าง แรงบันดาลใจให้กับเยาวชน การส่งเสริมทางด้านกีฬานับว่าเป็น ปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน บริษัทสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านกีฬาในหลายประเภท ด้วยงบประมาณปีละกว่า 200 ล้านบาท


จากการสนับสนุนกีฬาประเภทต่างๆ ทำให้บริษัทไทยเบฟมีส่วนในการสนับสนุน นักกีฬาอาชีพกว่า
800 คน โดยแบ่งเป็น


นักฟุตบอล
30 สโมสรอาชีพ
750 คน

นักกีฬาฟุตซอล
3 สโมสรอาชีพ
45 คน

นักกอล์ฟ
30 คน

นักสนุกเกอร์ระดับโลก
30 สโมสรอาชีพ
2 คน

นักวอลเลย์บอล
20 คน

นักเทนนิส
1 คน

นักพากย์เรือยาว
8 คน

นักแข่งรถ
2 คน
กีฬาฟุตบอล
โครงการไทยเบฟ ไทยทาเลนท์กับกีฬาฟุตบอล

เป็นการดำเนินงานด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์ แบ่งปันด้วยน้ำใจ รวมถึงมุ่งสร้างแนวคิดด้วยสปิริตนักกีฬา บริษัทไทยเบฟทำงานด้านกีฬาฟุตบอลมายาวนานกว่า 20 ปี ด้วยการมีส่วนร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ และแบ่งปันด้วยใจ สร้างแนวคิด ด้วยสปิริตนักกีฬา” ซึ่งรูปแบบและแนวทางในการดำเนินงานคือมุ่งเน้นสร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสด้วยใจ และร่วมสร้างแนวคิดด้วยสปิริตนักกีฬา โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระดับ คือ

 • เยาวชน เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงทั้งกายและใจ รวมถึงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้กับสังคมไทย

 • ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างมิตรภาพด้วยหัวใจ

 • อาชีพ/ระดับชาติ เพื่อสร้างบุคลากรและอาชีพที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย
การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชน เพื่อการสร้างโอกาส สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างอาชีพ
บริษัทไทยเบฟได้ก่อตั้งหน่วยงาน “ไทยเบฟ ไทยทาเลนท์” เพื่อรับผิดชอบทางด้านกีฬาโดยตรง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากีฬาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงระดับชาติ ซึ่งบริษัทได้มองเห็นถึงการให้โอกาสและสร้างสรรค์เยาวชนผ่านช่องทางกีฬา ด้วยความเชื่อว่ากีฬาสามารถสร้างคุณค่าความดี สร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนได้

โครงการ Chang Football Community กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา
โครงการ Chang Football Community เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยเบฟกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ด้วยการ ระดมพันธมิตรในวงการกีฬาฟุตบอลเข้าไปสร้างบรรยากาศที่ดี รวมถึง สอนทักษะการเล่นฟุตบอลขณะเดียวกันพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการ ดำเนินชีวิตกับนักฟุตบอลอาชีพที่มีชื่อเสียง เพื่อปรับวิธีคิดและเสริมสร้างทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ดีให้กับเยาวชน โดยหวังว่าในอนาคตเยาวชนบ้านกรุณาจะสามารถกลับมาสู่สังคมปกติ และพัฒนาตนเองไปสู่นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ พร้อมทั้งได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกอย่างแท้จริง

ประเภท

จำนวนโครงการ

งบประมาณปี

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ลักษณะกิจกรรม

โครงการเพื่อเยาวชน

8 โครงการ

30,000,000 บาท

60,000 คน

การฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล + ส่งเสริมและพัฒนาทั่วทุกภูมิภาค โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โครงการเพื่อประชาชนทั่วไป

14 โครงการ

50,000,000 บาท

100,000 คน

กิจกรรมการแข่งขันและการให้ความร่วมมือ กับหน่วยงานต่างๆ โดยทั่วไป

โครงการระดับอาชีพ

34 โครงการ

100,000,000 บาท

1,600,00 คน

การสนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอลและการแข่งขันฟุตบอลในระดับอาชีพตลอดทั้งปี

โครงการระดับชาติ

2 โครงการ

50,000,000 บาท
230,000,000 บาท

350,000 คน
2,110,000 คน

สนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และตั้งกองทุนสนับสนุน ฟุตบอลระดับเยาวชนของสมาคมฯ เพื่อพัฒนานักฟุตบอลทีมชาติเข้าแข่งขันในระดับสากล

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2560 เป็นค่าเฉลี่ย
การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชน เพื่อการสร้างโอกาส สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างอาชีพ
บริษัทไทยเบฟได้ก่อตั้งหน่วยงาน “ไทยเบฟ ไทยทาเลนท์” เพื่อรับผิดชอบทางด้านกีฬาโดยตรง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากีฬาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงระดับชาติ ซึ่งบริษัทได้มองเห็นถึงการให้โอกาสและสร้างสรรค์เยาวชนผ่านช่องทางกีฬา ด้วยความเชื่อว่ากีฬาสามารถสร้างคุณค่าความดี สร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนได้
โครงการ Chang Football Community กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา
โครงการ Chang Football Community เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยเบฟกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ด้วยการ ระดมพันธมิตรในวงการกีฬาฟุตบอลเข้าไปสร้างบรรยากาศที่ดี รวมถึง สอนทักษะการเล่นฟุตบอลขณะเดียวกันพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการ ดำเนินชีวิตกับนักฟุตบอลอาชีพที่มีชื่อเสียง เพื่อปรับวิธีคิดและเสริมสร้างทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ดีให้กับเยาวชน โดยหวังว่าในอนาคตเยาวชนบ้านกรุณาจะสามารถกลับมาสู่สังคมปกติ และพัฒนาตนเองไปสู่นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ พร้อมทั้งได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกอย่างแท้จริง

งบประมาณโครงการ
จำนวนกว่า
200 ล้านบาท

54%
งบประมาณโครงการ สร้างและกระจายโอกาส

โครงการฟุตบอลที่สนับสนุน
 • ThaiBev Football Academy
 • Chang Mobile Football Unity
 • Chang Football Community


ผลที่ได้รับ
 • เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลที่ถูกต้องพร้อมปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬาให้กับเยาวชน

 • กระจายเครือข่ายฟุตบอลของไทยเบฟไปยังชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย

 • เกิดความผูกพันกับแบรนด์

 • เยาวชนที่มีทักษะฟุตบอลที่ดีได้รับโอกาสในการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นอาชีพ

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
จำนวนกว่า 500,000 คน n

23%
งบประมาณโครงการ สร้างแรงบันดาลใจ

โครงการฟุตบอลที่สนับสนุน
 • Chang Everton Junior Cup
 • Chang Everton Advanced
 • Football Clinic
 • Chang Everton Road to England

ผลที่ได้รับ
 • เยาวชนได้มีเวทีใหญ่สำหรับการแข่งขันเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นอาชีพ
 • เยาวชนได้เปิดประสบการณ์ในประเทศอังกฤษ กับสโมสรเอฟเวอร์ตัน
 • ได้เรียนรู้การฝึกฝนทักษะฟุตบอลจากโค้ชของสโมสรเอฟเวอร์ตัน
 • เยาวชนได้รับแรงบันดาลใจจากนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า
100 อำเภอ
45 จังหวัด


23%
งบประมาณโครงการ สร้างอาชีพ และต่อยอดสู้ความสำเร็จ

โครงการฟุตบอลที่สนับสนุน
 • Chang Everton Coaching
 • Chang Junior Football Team
 • Assumption Thonburi Football Academy

ผลที่ได้รับ
 • ผู้เข้าอบรมได้ไปประกอบวิชาชีพเป็นผู้ฝึกสอน
 • ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทำงานอยู่ในวงการกีฬา
 • เยาวชนได้รับโอกาสเข้าฝึกทักษะฟุตบอล เพื่อต่อยอดสู่ระดับอาชีพ

กีฬาเรือยาวไทย “หนึ่งความมุ่งมั่น หนึ่งชัยชนะ”
ความตั้งใจสนับสนุนกีฬาประเพณีไทยมายาวนานกว่า 30 ปี

“แม่โขง...สืบสานเรือยาวประเพณีไทย มรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ”
การแข่งขันเรือยาวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ และเป็น กีฬาชาวบ้านที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตอันดีงามและความผูกพัน ของคนไทยกับสายน้ำมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เรือกับ วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ตามลุ่มน้ำ คือความสัมพันธ์ของชุมชน กับสายน้ำที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิต และชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาสายน้ำ ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีทางธุรกิจของบริษัทไทยเบฟที่แนบแน่นอยู่กับสายน้ำเช่นกัน นี่คือที่มา ของแนวคิด “หนึ่งความมุ่งมั่น หนึ่งชัยชนะ” ทั้งนี้บริษัทได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเรือยาวมานานกว่า 30 ปี รวมถึงทีมเรือยาว “แม่โขงเอกนาวา” ซึ่งเป็นทีมในพื้นที่ที่ตั้งโรงงานของบริษัท

โครงการนักพากย์เรือยาวรุ่นจิ๋ว
ในปีที่ผ่านมาบริษัทไทยเบฟได้ริเริ่มโครงการ “นักพากย์เรือยาวรุ่นจิ๋ว” ขึ้น ด้วยเล็งเห็นว่าอาชีพนักพากย์เรือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการแข่งขันเรือยาว ช่วยสร้างสีสันและอรรถรสให้กับผู้ชมสองฝั่งลำน้ำ ซึ่งเป็นเสน่ห์ของการแข่งขันเรือยาว และยังควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพื่อสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง อีกทั้งยังช่วยสร้างเยาวชนรุ่นจิ๋วซึ่งเป็น คนรุ่นใหม่มาสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง โดยมีเยาวชนไทยกว่า 10 คน ได้รับเลือกจากการแข่งขันเพื่อก้าวสู่การเป็นนักพากย์เรือยาว อาชีพต่อไป
กีฬาวอลเลย์บอล
ความสำเร็จจากแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากการเป็นผู้สนับสนุนของสมาคมวอลเลย์บอลฯ มายาวนานกว่า 30 ปี ทำให้สมาคมฯ สามารถสร้างแผนการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล อย่างเป็นระบบจนประสบความสำเร็จในเวทีระดับสากลและระดับโลก อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถครองใจประชาชนและผลักดัน เยาวชนรุ่นใหม่ให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพมาโดยตลอด

กีฬาสนุกเกอร์
SangSom 6 Red World Championship
บริษัทไทยเบฟผลักดันกีฬาและส่งเสริมกีฬาสนุกเกอร์ประเภท 6 แดง ในประเทศไทย จนเกิดกระแสความนิยมอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การแข่งขัน SangSom 6 Red World Championship มานานกว่า 10 ปี ทำให้เกิดปรากฏการณ์แข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง ในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย และคนไทยกำลังจะได้ภูมิใจกับการแข่งขันสนุกเกอร์ประเภท 6 แดง จากการที่ได้รับการเสนอให้บรรจุอยู่ในกีฬาโอลิมปิกในปี 2567 ที่จะจัดขึ้นในกรุงปารีส นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนนักสนุกเกอร์ระดับโลกของไทย เช่น ต๋อง ศิษย์ฉ่อย อดีตนักสนุกเกอร์อันดับ 3 ของโลก และเอฟ นครนายก แชมป์โลก SangSom 6 Red World Championship ปี 2558

กีฬารถแข่ง Castle 12 เวทีของเยาวชนนักซิ่งท้องถิ่น เพื่อการจัดระเบียบสังคม
Castle 12 คือ โครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยเบฟ กับจังหวัดบุรีรัมย์ที่ดำเนินงานมาเป็นเวลา 3 ปี ในการจัดพื้นที่ และจัดระเบียบการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ความเร็วให้กับเยาวชนนักซิ่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ และความรุนแรงของเยาวชนในพื้นที่ ต้องการให้เยาวชนเรียนรู้ระเบียบและกฏเกณฑ์การขับขี่อย่างถูกวิธี รวมถึงสร้างโอกาส ในการเรียนรู้การซ่อมบำรุงและวิธีการแข่งขันแบบมืออาชีพ โดยทั้งหมดได้รับการดูแลจากบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์

รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2560