หน้าแรก / รายงานการพํฒนาที่ยั่งยืน 2560 / การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่ระดับโลก โรงพยาบาล สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

“บริษัทไทยเบฟเห็นความสำคัญในด้านการสนับสนุนสาธารณสุข สุขภาพอนามัยของคนในสังคม บริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในข้อการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคน ดังนั้น บริษัทจึงสนับสนุนโครงการ ด้านสาธารณสุขต่างๆ ”


โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถือว่าเป็นสถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางชั้นนำระดับเอเชีย ที่ทำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรองโรคไต ดูแลรักษาเพื่อป้องกันภาวะไตเสื่อม การฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม การผ่าตัดทำเส้นเลือดเทียม การผ่าตัดเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะและปลูกถ่ายไตด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานการบริการประชาชนทัดเทียมโรงพยาบาลเอกชน พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล อยู่ในระดับโรงพยาบาลรัฐบาลที่ไม่สูงจนเกินไป ข้าราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบของการบัญชีกลาง รวมทั้งโรงพยาบาลฯ ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย การฝึกอบรมและค้นคว้าวิจัยของแพทย์โรคไตแห่งประเทศไทย

ความเป็นมา
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2549 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมูลนิธิ ที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต ตลอดจน ทำการวิจัยเพื่อหาแนวทางเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไต เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันควบคู่ไปกับ การรักษา ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และครอบครัวสิริวัฒนภักดี เพราะเป็นกำลังใจ ที่ทำให้ก่อตั้งโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ได้สำเร็จ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา

กิจกรรมเด่นของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
  • สถาบันฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการขยายความรู้ “คลินิกชะลอไตเสื่อม”

  • โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทุก 3 เดือน ปีละ 4 ครั้ง จนถึงเดือนกันยายน 2560 รวม 17 โครงการ เช่น หัวข้อ “กินอย่างไร ไตแข็งแรง ห่างไกลโรคอ้วนและเบาหวาน” โดยให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายความรู้เพื่อป้องกันจำนวน 250 คน และดูแลรักษาผู้ป่วย โรคไตให้รับประทานอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสม

  • สถาบันฯ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ โครงการบริโภค ลดเค็ม ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

  • โครงการบริโภคลดเค็ม ของสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย

  • เผยแพร่ความรู้โรคไตทาง Website ของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ พร้อมตอบคำถามเรื่องโรคไตให้กับประชาชนที่สนใจ www.brkidney.org

  • จัดกิจกรรมวันไตโลก ร่วมกับสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย เดือนมีนาคมของทุกปีมีการตรวจ คัดกรองประชาชนทั่วไป โดยตรวจเลือด ปัสสาวะ และตรวจความดันโลหิต วัดดัชนีมวลกาย พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีผลการตรวจผิดปกติ

รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2560