รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 / แบ่งปันคุณค่าให้คนทั่วโลก
การดูแลและแบ่งปัน การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
GRI 102-12, GRI 102-13, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-1, GRI 203-2, GRI 413-1
ไทยเบฟมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ ชนชั้น และประเทศ โดยโครงการต่าง ๆ ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาชุมชน การศึกษา สุขภาพ กีฬา และศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ เป้าหมายของไทยเบฟคือการแบ่งปันคุณค่าความสำเร็จสู่สังคมเพื่อให้ทุกฝ่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางสังคมมากมายเฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นของความไม่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรด้านการดูแลสุขภาพและการศึกษาที่ดีอย่างไม่เท่าเทียมและอื่น ๆ ทำให้ไทยเบฟจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนร่วมในการทำให้สังคมมีความสมดุลมากขึ้น ดังนั้น ไทยเบฟจึงดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมประชากรหลายกลุ่มทั่วประเทศ ตั้งแต่เยาวชนจนถึงผู้สูงอายุ และมุ่งเน้นการดำเนินโครงการใน 5 มิติหลัก

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจเมื่อหลายปีก่อนเพื่อพิจารณาว่า ไทยเบฟจะมีส่วนสร้างผลกระทบสูงสุดให้เกิดขึ้นต่อสังคมได้อย่างไรนั้น ได้มีการกำหนดมิติต่าง ๆ ไว้ดังนี้
1) มิติด้านการศึกษา
2) มิติด้านสาธารณสุข
3) มิติด้านกีฬา
4) มิติด้านศิลปะและวัฒนธรรม
5) มิติด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

โดยไทยเบฟช่วยเสริมสร้างทุกคนในสังคมให้มีโอกาสบรรลุศักยภาพของตน ภายใต้คำกล่าวที่ว่า
“ ไทยเบฟ… อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา”
ในปี 2562 ไทยเบฟได้ใช้งบประมาณจัดสรร 500 ล้านบาท ให้แก่ 5 ประเด็นสำคัญดังนี้

การศึกษา
21%

สาธารณสุข
7%

กีฬา
42%

ศิลปะและวัฒนธรรม
13%

การพัฒนาชุมชน และสังคม
17%
โครงการภายใต้ความพยายามของไทยเบฟมุ่งเน้นให้การสนับสนุนตั้งแต่การจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์การมอบทุนการศึกษาการส่งเสริมน้ำสะอาดไปจนถึงการปลูกป่าและการเพิ่มรายได้ของท้องถิ่นผ่านโครงการประชารัฐของชุมชนนอกจากนี้ไทยเบฟยังให้การสนับสนุนด้านศิลปะอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยมองว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องธำรงรักษาไว้ด้วยการให้การสนับสนุนมิติสำคัญทั้ง 5 มิติเหล่านี้ไทยเบฟจึงมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายองค์กรเพื่อการ “แบ่งปันคุณค่าแห่งการเติบโต” กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดและยังสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและยั่งยืนต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรด้วย

เพื่อบรรลุนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ไทยเบฟจึงสร้างโครงสร้างการกำกับดูแลเพื่อสนับสนุนโครงการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยโครงการต่าง ๆ ในแต่ละมิติทั้ง 5 มิตินั้น ได้รับการชี้แนะแนวทางโดยผู้บริหารระดับสูง ซึ่งนำโดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแลนี้ ไทยเบฟส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและสาธารณกุศลในทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมหลายฝ่ายดูแลโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ

ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

  • การจัดการจากส่วนกลาง ประกอบด้วยกลุ่มโครงการพัฒนาชุมชน กลุ่มโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กลุ่มประสานงานภายนอกองค์กร กลุ่มโครงการไทยทาเลนท์ กลุ่มโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กลุ่มสำนักทรัพยากรบุคคล และกลุ่มสำนักสื่อสารองค์กร
  • การจัดการในระดับพื้นที่รอบโรงงาน ประกอบด้วย หน่วยงานมวลชนสัมพันธ์และแผนกสิ่งแวดล้อมของแต่ละโรงงาน ซึ่งทำงานประสานกับส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานจะทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินโครงการที่ริเริ่มเอง หรือร่วมมือกับกลุ่มงานต่าง ๆ ในสังคม โครงการพัฒนาชุมชนเหล่านี้ช่วยทำให้การดำเนินงานของไทยเบฟที่อาจมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อชุมชนโดยรอบได้อย่างครอบคลุมร้อยละ 100

    ในการริเริ่มโครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไทยเบฟมีขั้นตอนดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้
    • ทำการประเมินผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการสานสัมพันธ์และสอบถามความคิดเห็นหรือความต้องการจากกลุ่มชุมชนเป้าหมาย ทั้งที่เป็นชุมชนรอบโรงงาน รอบสถานประกอบการทั้งหมด และชุมชนที่ใกล้ชิดกับผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมสาธารณะ การพูดคุยกับกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้ปกครอง คณะกรรมการโรงเรียน หรือการจัดกลุ่มประชุมย่อยที่เป็นกันเองรายสัปดาห์ (สภากาแฟ)
    • ทุกโครงการที่จัดทำจะต้องมีการวัดผลลัพธ์การทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการวัดความพึงพอใจของชุมชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการติดตามรายงานความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย ประชาสังคม

ไทยเบฟร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ จัดตั้งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย คณะกรรมการให้คำปรึกษา รวมถึงทีมงานที่รับฟังข้อร้องเรียนของชุมชนเพื่อบริหารและจัดการกับผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น แผนกมวลชนสัมพันธ์ แผนกสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานในกลุ่มไทยเบฟทั่วประเทศ โดยจะมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ไทยเบฟให้การสนับสนุนสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างยั่งยืน

100%
ของสถานประกอบการ*ที่มีการดำเนิน โครงการพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบกับ จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด
* สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการที่มีการประเมินว่า การดำเนินการของกลุ่มไทยเบฟอาจมีผลกระทบต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และกลุ่มไทยเบฟจัดให้มีโครงการพัฒนาชุมชนรอบสถานประกอบการนั้นๆ (32 แห่ง)
การพัฒนาด้านการศึกษา (Connext ED และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา)
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม ของความเป็นชาติ
การพัฒนาด้านกีฬา
โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม และโครงการประชารัฐรักสามัคคี
การมีส่วนร่วมของพนักงานจิตอาสากลุ่มไทยเบฟ
สร้างการมีส่วนร่วมพนักงาน
1,600
คน
คิดเป็นชั่วโมงจิตอาสา
95,000
ชั่วโมง
กิจกรรมตัวอย่างเพื่อสังคมของไทยเบฟ ที่สอดคล้องกับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติและตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของไทยเบฟขจัดความยากจน

1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทานและลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
โครงการ
โครงการไทยเบฟ...รวมใจ ต้านภัยหนาว
ตัวชี้วัด
ลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรง ที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศและภัยพิบัติกว่า 200,000 คนขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร

2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและดำเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2573
โครงการ
โครงการความร่วมมือ ห้วยฮ่องไคร้ฯ ไทยเบฟร่วมฟื้นฟูป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดน่าน
ตัวชี้วัด
การรณรงค์การบริหารจัดการการเกษตรแบบยั่งยืน นำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพสนับสนุนปัจจัยการผลิต ช่วยเกษตรกรกว่า 217 ราย และสร้างรายได้เฉลี่ย 3,000 บาท/เดือน/รายส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิผล มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้

3.b สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาสำหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกำลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ตามปฏิญญาโดฮา ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข ซึ่งเน้นย้ำสิทธิสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ในเรื่องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า

3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573

3.d เสริมขีดความสามารถสำหรับทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก
โครงการ
โครงการด้านสาธารณสุข
โครงการ คลินิกสุขภาพเพื่อชุมชน บริษัทแกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โครงการโรงพยาบาล สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
โครงการพัฒนาด้านกีฬา
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต CPR เยาวชนจิตอาสา
ตัวชี้วัด
ปี 2562 ไทยเบฟสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา งานวิจัยทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ รวมกว่า 35 ล้านบาท
สนับสนุนรายจ่ายของแพทย์ พยาบาล และการรักษาโรค ให้แก่ชุมชน กว่า 920 ครัวเรือน (3,800 คน) ใน 3 หมู่บ้านของประเทศเมียนมา
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ผ่าตัดปลูกถ่ายไตแก่ผู้ป่วยสำเร็จแล้ว 27 ราย
13 ราย ได้รับไตจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิต
14 ราย ได้รับจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต
เยาวชน 146,117 คน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านกีฬาของไทยเบฟ ช่วยเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เยาวชนเหล่านั้น
นักเรียนกว่า 700 คน และพนักงานไทยเบฟ กว่า 300 คน
เข้าอบรมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ทันท่วงทีและปลอดภัยส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573

4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573

4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573
โครงการ
โครงการให้ทุนการศึกษา บุตรพนักงาน
โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Connext ED)
โครงการครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (Beta Young Entrepreneur)
โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม
ตัวชี้วัด
ปี 2562 ไทยเบฟสนับสนุนทุนการศึกษา ตั้งแต่ ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงฝึกฝนอาชีพแก่เยาวชนและครูในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เป็นมูลค่ารวมกว่า 8 ล้านบาท จำนวนรวม 1,170 ทุน
เด็กได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะกีฬา ดนตรี การขับร้อง งานศิลปะ และการปลูกฝังการเป็นคนดี
จำนวนกว่า 5,000 คน
เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร
จำนวน 87 คนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573

6.6 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ ชั้นหินอุ้มน้ำ และทะเลสาบ ภายในปี 2563

6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน้ำและสุขอนามัย
โครงการ
โครงการพัฒนาน้ำ พัฒนาชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการรวมพลังพลิกฟื้น คืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม
โครงการน้ำดื่มสะอาด เพื่อชุมชนของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โครงการน้ำสะอาดเพื่อชุมชนของบริษัท แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GRG)
ตัวชี้วัด
พื้นที่เกษตรได้รับผลประโยชน์จากการใช้น้ำ 9,564 ไร่ 578 ครัวเรือน ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน
สนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และความหลากหลาย ทางชีวภาพ ในพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
จำนวน 17 ไร่
มีการตรวจนับอัตราการรอดตาย ของต้นไม้ที่ปลูกเสริมและต้นไม้เดิมได้ ร้อยละ 92.65%
โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน สามารถลดค่าใช้จ่าย ราว 450 บาท/คน/เดือน
สำหรับซื้อน้ำดื่มให้แก่นักเรียนและครู รวม 888 คน
ในจังหวัดสระบุรี
โครงการน้ำสะอาดเพื่อชุมชนของ GRG สามารถนำส่งน้ำเข้าถึงชุมชนได้มากถึง
162,722 ลิตรต่อวันหรือเท่ากับ 11,583,360 ลิตรต่อปีแก่ 2,800 ครัวเรือน (9,543 คน) ในหมู่บ้านที่ขาดแคลนของประเทศเมียนมาส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

8.1 ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี

8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน
โครงการ
โครงการผู้นำเพื่อการ พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Connext ED)
โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (Beta Young Entrepreneur)
การพัฒนาด้านกีฬา
โครงการประชารัฐรักสามัคคี
โครงการไทยเบฟ ร่วมสร้างตำบลสัมมาชีพ
ตัวชี้วัด
เด็กนักเรียนและเยาวชนรวมกว่า
80,000 คน
ได้รับการฝึกฝนอาชีพและมีงานที่ดีทำ เพื่อเสริมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จำนวน 68 คน
และรับเข้าเป็นพนักงานไทยเบฟ จำนวน 2 คน

สร้างและสนับสนุนนักกีฬามืออาชีพได้
มากกว่า 800 คน
และสร้างโอกาสการเป็นมืออาชีพให้แก่เยาวชน
มากกว่า 23,000 คน
โครงการประชารัฐรักสามัคคี ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชนไปแล้ว กว่า 930 โครงการ ครอบคลุม 68,000 ครัวเรือน
โดยในปี 2562 สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน ไปแล้ว กว่า 41 ล้านบาท
โครงการไทยเบฟร่วมสร้างตำบลสัมมาชีพ สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนได้ รวม 150,000 บาท
สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6,800 บาท/คนสร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย

11.4 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก
โครงการ
โครงการอนุรักษ์ และสร้างสรรค์วัฒนธรรม ของความเป็นชาติ
ตัวชี้วัด
ปี 2562 ไทยเบฟสนับสนุนโครงการ เพื่ออนุรักษ์และสร้างสรรค์ วัฒนธรรมของประเทศไทย รวมกว่า 77 ล้านบาทส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนรองรับระบบนิเวศบนบก

15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ำจืด ในแผ่นดิน รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563

15.2 ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าทั่วโลก ภายในปี 2563

15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั้น เพื่อจะเพิ่มพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573

15.5 ปฏิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 จะปกป้องและป้องกันการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
โครงการ
โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เสื่อมสภาพบนพื้นที่เขาสูงชัน (เขาหัวโล้น)
โครงการรวมพลังพลิกฟื้น คืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าสิรินธรฯ)
โครงการความร่วมมือ ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ
ไทยเบฟร่วมฟื้นฟูป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดน่าน
ตัวชี้วัด
การส่งเสริมการดำเนินการบริหารจัดการป่าไม้ ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า ฟื้นฟูป่าที่ถูกรุกล้ำ เพิ่มการปลูกป่า สามารถรักษาพื้นที่ป่าได้กว่า 668 ไร่
ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้รวมกว่า 6,000 ต้น 39 ชนิดพันธุ์ไม้
ซึ่งในปี 2562 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย ของต้นไม้ เท่ากับ ร้อยละ 92.65