หน้าแรก / รายงานการพํฒนาที่ยั่งยืน 2560 / การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่ระดับโลก การพัฒนาชุมชนและสังคม

“โครงการพัฒนาชุมชน ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน Sustainability

บริษัทไทยเบฟให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างความสัมพันธ์ ที่ยั่งยืนกับชุมชน ตลอดปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงมุ่งมั่นสานต่อ การพัฒนาความอย่างยั่งยืนของชุมชนควบคู่ไปกับความยั่งยืน ของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมคิด ร่วมพัฒนา และนำกิจกรรมดีๆ ที่หลากหลายไปมอบให้กับชุมชน รวมถึงการสร้างความเข้าใจ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงงานและสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กรในชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย ด้วยการทำงานภายใต้โครงการ “ไทยเบฟร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม” (รอยยิ้ม : ความสุข ที่เพิ่ม รายได้ที่มั่นคง ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อม) ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาเด็ก และเยาวชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน การสร้างสัมมาชีพชุมชนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก และการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ผลลัพธ์ในการมุ่งมั่นร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ

การพัฒนาเด็กและเยาวชน

โครงการ

ปี

จำนวนพื้นที่

โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม

2555-ปัจจุบัน

25 จังหวัด

โครงการสนามฟุตบอล ต้นแบบการเรียนรู้ซ่อมสร้างโรงเรียน ตชด. 4 พื้นที่

2557-ปัจจุบัน

4 พื้นที่ (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดราชบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด

2557-2560

1 พื้นที่ (จังหวัดปทุมธานี)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (School Bird)

2556-ปัจจุบัน

1 พื้นที่ (จังหวัดปราจีนบุรี)

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาน้ำ พัฒนาชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต

2559-2560

2 พื้นที่ (จังหวัดสุโขทัย และสุราษฎร์ธานี)

โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าสิรินธรฯ)

2558-2564

1 พื้นที่ (จังหวัดเพชรบุรี)

โครงการร่วมมือกับมูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อ

2555-ปัจจุบัน

1 พื้นที่ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

การสร้างสัมมาชีพชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

โครงการไทยเบฟร่วมสร้างต้นแบบตำบลสัมมาชีพ

2556-ปัจจุบัน

5 พื้นที่ (จังหวัดน่าน จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกาญจนบุรี)

การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปี18

2543-ปัจจุบัน

45 จังหวัดโครงการพัฒนาชุมชน
ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการเด่นในปี 2560
โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด
บริษัทไทยเบฟร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดทำโครงการ เยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัดเป็นโครงการ 3 ปีต่อเนื่อง ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานบริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในการพัฒนาชุมชนของตนเองเป็นแกนกลางในการร่วมพัฒนาชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มเยาวชน :
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะผ่านค่ายเยาวชน (Youth Camp) ได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการโครงการพัฒนาชุมชน และคิดโครงการที่จะร่วมพัฒนาชุมชนขึ้น และจัดตั้งชมรมเยาวชน (Youth Club) ซึ่งได้ผนวกรวมกับการเรียนการสอนภายในรั้วโรงเรียน โดยจัดทุกสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสุดท้ายลงทำกิจกรรมชุมชนในพื้นที่ชุมชนจริง ดังนั้นเยาวชนที่ผ่านโครงการจึงถูกเรียกว่า “เยาวชนต้นแบบ” เพราะพวกเขาได้พัฒนาภาวะผู้นำผ่านการทำโครงการจริง (Project-based learning)

กลุ่มผู้นำชุมชนและชุมชน:
เป็นการพัฒนาขีดความสามารถ ของผู้นำชุมชนในเรื่องทักษะของภาวะผู้นำชุมชน โดยผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรมและสัญจรในชุมชนต่างๆ เพื่อเรียนรู้การพัฒนาชุมชน ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งมีการเสวนาและเปิดเวทีชุมชนเพื่อวางแผน พัฒนาชุมชนบางคูวัด

กลุ่มพนักงาน:
พนักงานที่ร่วมโครงการจะผ่านการฝึกอบรม ในการทำงานชุมชน รวมถึงร่วมทำทุกกิจกรรมที่เยาวชน ผู้นำชุมชน และโครงการจัดทำขึ้นในแต่ละครั้ง

พนักงานที่ร่วมโครงการจะผ่านการฝึกอบรม ในการทำงานชุมชน รวมถึงร่วมทำทุกกิจกรรมที่เยาวชน ผู้นำชุมชน และโครงการจัดทำขึ้นในแต่ละครั้ง ในช่วงเวลา 3 ปี จากการร่วมพัฒนาชุมชนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางและเกิดการประสานความร่วมมือจากคนในชุมชนบางคูวัดทุกภาคส่วน นำไปสู่การขยายผล เพิ่มเติม จนเกิดพื้นที่สีเขียวในชุมชนเรียกว่า “ศูนย์เรียนรู้บ่ออนุบาลบัว” ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ศึกษาการเพาะพันธุ์บัวของคนในชุมชนและเป็นสถานที่ พักผ่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีการขยายการเรียนรู้เกี่ยวกับบัว ด้วยกิจกรรม”อุปถัมภ์บัว” โดยให้คนในชุมชนบางคูวัด ทั้ง 12 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน รับบัวฉลองขวัญไปปลูกและดูแล และนำมาสู่การจัดการประกวดในภายหลัง


ผลลัพธ์จากโครงการในปัจจุบัน ปี 2560
130
เยาวชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ
73
ผู้นำชุมชนที่ผ่านและเข้าร่วมพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาภาวะผู้นำของชุมชน
20
โครงการนำร่องในการพัฒนาชุมชนจากเยาวชนต้นแบบ


30
พนักงานบริษัทไทยเบฟอาสาต้นแบบ
293
ผู้นำชุมชนจาก 12 หมู่บ้านได้ร่วมกิจกรรมในโครงการ
4
โรงงาน
57
พนักงานจัดกิจกรรม Roadshow เป็นโครงการต่อยอดให้พนักงานในโรงงานในเครือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายบุญลือ อยู่ยืน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการ
“จากโครงการที่ไทยเบฟทำให้เด็กๆ และผม ได้เข้าร่วม เป็นกิจกรรมที่ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเด็ก ผมอยากให้มีโครงการมากขึ้น ในส่วนตัว ผมยินดีเข้าร่วมในทุกกิจกรรม มีอะไรติดต่อ ผมได้ตลอดเวลาเพื่อเยาวชนและชุมชน ของเรา”นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล จังหวัดขอนแก่น
“ นักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์จากการ เรียนรู้ใน 4 กิจกรรมที่ไทยเบฟจัดให้นะครับ ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ให้ลูกๆ สามารถนำไปต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองชอบได้เป็นอย่างดีครับ”


“โครงการร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม”
เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และต่อยอด สานฝันให้กับเด็กนักเรียน ทั้งในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ซึ่งถือเป็น การสร้างความสุขและเติมรอยยิ้มให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเป้าหมายทั้งในระดับท้องถิ่น และพื้นที่รอบโรงงาน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ด้าน

ดนตรี/ขับร้อง
ด้วยความร่วมมือจากวิทยากรมืออาชีพ ของมูลนิธิ อ.สุกรี เจริญสุข ช่วยฝึกสอนทักษะพื้นฐาน การร้องเพลง และการเล่นดนตรีวงดุริยางค์ที่ถูกต้อง เพื่อให้น้องๆ ได้ร้องเพลงและฝึกการใช้เครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี

ศิลปะ
ทำงานศิลปะประดิษฐ์โดยประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหลือมาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างจิตสำนึก ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และยังสามารถต่อยอดเป็นการสร้างรายได้ และสร้างอาชีพได้ในอนาคต โดยวิทยากรจากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม(TIPMSE)

กีฬา
ด้วยความร่วมมือจากไทยเบฟฟุตบอลอคาเดมี่ (TBFA) นำโค้ชฟุตบอลและนักฟุตบอลอาชีพมาเป็นวิทยากรในการสอนทักษะเบื้องต้นของการเป็นนักฟุตบอล ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสอนให้น้องเยาวชนที่ร่วมโครงการ

ผลลัพธ์จากโครงการในปัจจุบัน ปี 2560
ดำเนินโครงการใน
10 จังหวัด
โรงเรียนเข้าร่วม 39 โรงเรียน
จำนวน 450 คน
รวมทั้งสิ้น 4,950 คน
ซึ่งในปีนี้ได้ขยายพื้นที่กิจกรรมไปยังหน่วยงาน Business Unit อื่น คือในพื้นที่
3 โรงงานน้ำตาล
ในเครือ บจ.คริสตอลล่า
244 พนักงานในเครือร่วมเป็นจิตอาสา ทำกิจกรรม


โครงการ "พัฒนาน้ำ พัฒนาชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต"
ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทไทยเบฟมุ่งมั่นดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน โดยน้อมนำพระอัจฉริยภาพและพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สังคมโดยรวม ภายใต้ “โครงการ พัฒนาน้ำ พัฒนาชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ รวมไปถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุนชนได้อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการ 3 ส่วน
เข้าใจ
ชุมชนศึกษาต้นทุนน้ำและเส้นน้ำในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจระบบและจัดทำผังน้ำชุมชนตนเอง
เข้าถึง
ชุมชนจัดแผนงานโครงการจัดการน้ำชุมชน นำเสนองบประมาณ พิจารณาซักถามเพื่อดูความเข้าใจของชุมชนพร้อมให้คำแนะนำจากมูลนิธิฯ เพื่อให้โครงการของชุมชนนั้นออกมาสมบูรณ์ 100%
พัฒนา
ชุมชนลงมือพัฒนาภายใต้ความมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และสร้างกลุ่มเยาวชนเข้ามาร่วมจัดการดังกล่าว เพื่อผลการดำเนินงานในระยะยาว (เกิดการสืบสานต่อ)
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำโครงการ คือนำชุมชนไปศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตนเอง ซึ่งในการดำเนินโครงการมี 2 พื้นที่ ดังนี้

นายประจักษ์ ดีจริง
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ชุมชนบ้านวังศรีไพร ตำบลดงเดือย จังหวัดสุโขทัย

“กิจกรรมวันนี้มีประโยชน์กับชุมชน คือ ได้กักเก็บน้ำ อนุรักษ์พันธุ์ปลาไว้ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ต่อยอด และเมื่อมีโอกาสก็จะขยายคลองได้อีก 1 กิโลเมตร”
ชุมชนบ้านปากชวด ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
ดำเนินงานฟื้นฟูป่าต้นน้ำโดยสร้างฝายแกนดิน หินก่อ ยาว 11.00 เมตร สันฝายกว้าง 3.50 เมตร ฐานฝาย กว้าง 8.40 เมตร สูง 1.30 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ปริมาณดิน 1,500 ลบ.ม.

ผลลัพธ์จากโครงการ
3 หมู่บ้าน
600 คน
จำนวน 120 ครัวเรือน
พื้นที่เกษตรประมาณ 350 ไร่

พื้นที่ 2 ชุมชนบ้านวังศรีไพร ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์วังปลา โดยขุดลอกคลองกล่ำ ระยะทางรวม 680 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 16,000 ลูกบาศก์เมตร และดำเนินงาน “ทฤษฎีใหม่” พัฒนาระบบกระจายน้ำแบบใช้น้ำน้อย

ผลลัพธ์จากโครงการ
16,000 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำเพิ่มและใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาในฤดูแล้ง พร้อมเกิดตัวอย่างการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแนวทาง “ทฤษฎีใหม่” of ของชุมชนตำบลดงเดือย จำนวน 5 ราย
5 community members

นางวันศรี พลาเวศ
บ้านจอมปลวกสูง หมู่ 8 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

“เคยได้ยินข่าวว่าไทยเบฟมาแจกผ้าห่ม แต่ยังไม่เคยได้รับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรก รู้สึกดีใจ และปลาบปลื้ม อยากขอบคุณบริษัทไทยเบฟ ที่มาแจกผ้าห่มภัยหนาว ที่นี่อากาศ หนาวมากค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ”
“โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ”
เป็นโครงการต้นแบบการให้ ในการมอบผ้าห่มไทยเบฟให้กับ ผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคอีสาน โดยในปี 2560 โดยจัดคาราวานส่งมอบผ้าห่มมากกว่า 200,000 ผืน ซึ่งผ้าห่ม จะถูกลำเลียงไปยังพื้นที่และส่งมอบให้ถึงมือพี่น้องผู้ประสบภัยหนาว ทางบริษัทประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ผ่าน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อคัดเลือก พื้นที่ กำหนดจุดแจกและประสานพันธมิตรต่างๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรม ให้ครอบคลุม นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังมุ่งเน้นการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ด้วยการตรวจสุขภาพให้ประชาชน “คลินิกเคลื่อนที่” โดยได้รับความ ร่วมมือจากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกและโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร

ด้วยปณิธานแห่งการ “ให้” สู่ปีที่ 18 แห่งการมอบความอบอุ่น “โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ร่วมมือจากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกและโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร ด้วยปณิธานแห่งการ “ให้” สู่ปีที่ 18 แห่งการมอบความอบอุ่น โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ ที่ยั่งยืนผ่านผ้าห่มผืนเขียว จำนวน 3.6 ล้านผืน เพื่อสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม สร้างเสริมสุขภาพให้แก่พี่น้องชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ 45 จังหวัด 579 อำเภอ 4,622 ตำบล 49,617 หมู่บ้าน และในปีที่ผ่านมายังสานต่อกิจกรรม “1 ปัน 1 อุ่น” โดยเปิดโอกาส ให้พนักงานและคู่ค้าของบริษัท ได้ร่วมซื้อผ้าห่มเพิ่มเติมจากจำนวน 200,000 ผืน ที่มอบในทุกๆ ปี เพื่อนำไปส่งมอบในพื้นที่เพิ่มจาก 15 จังหวัด ซึ่งในปีนี้ได้นำผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืนไปส่งมอบให้นักเรียนผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดกาญจนบุรี
ผลลัพธ์จากโครงการในปัจจุบัน ปี 2560
แจกผ้าห่ม
200,000 ผืน
ครอบคลุม
15 จังหวัด
1,391 ตำบล
จำนวนผู้ได้รับผ้าห่ม
ชาย
80,305 คน
หญิง
119,695 คน
รวม
200,000 คน
แยกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
เด็กไร้ผู้อุปการะ
3,153 คน
ผู้ประสบความเดือดร้อน
46,424 คน
คนพิการทุพพลภาพ
7,747 คน
ผู้สูงอายุ
58,780 คน
ผู้มีรายได้น้อย
83,896 คน


จำนวนประชาชนที่ได้รับการตรวจสุขภาพ ภาคเหนือร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และภาคอีสานร่วมกับโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร
1,522 คน พนักงานบริษัทไทยเบฟที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 366
มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด
ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำดื่ม และเลี้ยงอาหารกลางวัน

มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน
จำนวน 10 โรงเรียน
รวมมูลค่า 100,000 บาท
บริจาคให้กับวัด จำนวน 2 แห่ง
รวมมูลค่า 10,000 บาท

รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2560