หน้าแรก / รายงานการพํฒนาที่ยั่งยืน 2560 / การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่ระดับโลก ความยั่งยืนด้านสังคม การดูแลและแบ่งปัน

“โดยในปื 2560 บริษัทไทยเบฟได้ให้ความสำคัญในด้านสังคม โดยจัดทำโครงการเพื่อสร้างความยั่งยืนสู่สังคมหลากหลายรูปแบบ ซึ่งครอบคลุม 5 ด้านหลัก ในปี 2560 ใช้งบประมาณ 500 ล้านบาท สำหรับโครงการเพื่อสังคม โดยจำแนกออกเป็นกลุ่มกิจกรรมดังนี้:”ในทุกย่างก้าวของการดำเนินธุรกิจ บริษัทไทยเบฟคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มาอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงหน้าที่สำคัญในการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้สังคมและชุมชน บริษัทจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพให้ชุมชน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข สนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา เยาวชน การรักษาศิลปวัฒนธรรม รวมถึงทำนุบำรุงศาสนาและประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้บริษัท ให้การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติทั้ง17 ข้อ เช่น การขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และมีการศึกษา ที่เท่าเทียม บริษัทได้ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรจากภาคธุรกิจ รัฐบาลและประชาสังคม ช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดผลสำเร็จภายใต้หลักการ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” โดยริเริ่มโครงการและกิจกรรมเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ


บริษัทไทยเบฟสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการดำเนินธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
การจัดซื้อจัดหา ไทยเบฟใส่ใจในการคัดสรรคู่ค้าที่ใส่ใจ ในการจ้างแรงงานที่ถูกกฏหมาย การคัดสรรคู่ค้าที่ดำเนิน ธุรกิจตามหลักจริยธรรม และสิทธิมนุษยชน โดยใส่ใจ ในการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมายและส่งเสริมการจ้างงาน ในชุมชน

การกระจายสินค้า การใส่ใจในการดูแลผลกระทบที่อาจ จะเกิดขึ้นจากการขนส่งกระจายสินค้าที่บริษัทมุ่งเน้น การบริหารการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้ เชื้อเพลิง ลดการปลดปล่อยมลพิษสู่สังคมและการขับขี่ ที่ปลอดภัย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อชุมชน

กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีการปล่อยมลพิษ ต่อชุมชนโดยรอบ การนำทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังใส่ใจที่จะคืนน้ำกลับสู่ ธรรมชาติผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง ฝายทดน้ำ และการทำกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชน

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค บริษัทใส่ใจ ในการลดผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการ บริโภค เพื่อให้เกิดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เช่น การนำขวดมาใช้ใหม่ เพื่อลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริม อาชีพให้ชุมชนมีรายได้

รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2560