หน้าแรก / รายงานการพํฒนาที่ยั่งยืน 2560 / การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่ระดับโลก การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจสำคัญด้านหนึ่งของบริษัทไทยเบฟ ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ ให้การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงกิจกรรมด้านศาสนาและประเพณีไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นประโยชน์แก่สังคม เศรษฐกิจ และชุมชน ขณะเดียวกัน มุ่งหวังพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้ผลงานในส่วน ศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับโลก และเพิ่มพลังขับเคลื่อน ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ขององค์การสหประชาชาติที่ต้องการให้เยาวชนได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพ บริษัทจึงสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนด้านศิลปวัฒนธรรมในแขนงต่างๆ นอกตำราเรียน และนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทให้การสนับสนุนเพิ่มแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

 • โครงการเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
 • โครงการสนับสนุนหน่วยงาน ศิลปิน และให้ทุนการศึกษา
 • โครงการประกวดเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
 • โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน
 • กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี
 • วัฒนธรรม และวิถีชุมชน


โครงการเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
เนื่องด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ที่สร้างความเข้มแข็งสามัคคีให้กับประเทศไทย ในฐานะพสกนิกรชาวไทย บริษัทไทยเบฟ จึงดำเนินโครงการต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งบริษัท เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ดังนี้
 • นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาต ให้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จำนวน 200 ภาพ ไปจัดแสดง ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น วันที่ 1 กันยายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2561 พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตในการจัดพิมพ์หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ซึ่งสนับสนุนการจัดพิมพ์โดยมูลนิธิ สิริวัฒนภักดี และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยในปี 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ เปิดนิทรรศการภาพถ่าย ฝีพระหัตถ์“ “ทัศนียมรรคา” (ทัด-สะ-นี-ยะ-มัน-คา) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • โครงการจัดทำการบันทึกเสียงการขับร้องเพลงประสานเสียง บทเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบถ้วนทั้ง 41 เพลง ที่มีเนื้อร้อง และเรียบเรียงใหม่ โดยเผยแพร่แก่สาธารณชนและไม่มีการ จำหน่าย พร้อมกับสนับสนุนทุนสำหรับการทำวิจัยโน้ตเพลง สำหรับการขับร้องประสานเสียงแบบสมบูรณ์ครบถ้วนทั้ง 41 เพลง
 • ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดการแสดงการขับร้องประสานเสียงบทเพลง พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “น้อมรำลึกด้วยเสียงเพลง” ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
 • โครงการบันทึกเสียงการขับร้องและบรรเลงกีตาร์คลาสสิก เพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ในดวงใจนิรันดร์” โดยนายเอกชัย เจียรกุล นักกีตาร์คลาสสิกในโครงการ Thai Talent ของไทยเบฟ ซึ่งจะจัดทำครบถ้วนทั้ง 49 เพลง
 • ทั้งนี้ บริษัทได้จัดการแสดงคอนเสิร์ต “Still on my mind” the acoustic night (Tribute to the great king) ” ในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ โรงละครอักษรา คิงส์ พาวเวอร์

 • สนับสนุนสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำเพลงและมิวสิกวิดีโอประกอบเพลง “ภาพจากหัวใจ” ของชาวศิลปากร เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โครงการสนับสนุนหน่วยงาน ศิลปิน และให้ทุนการศึกษา
บริษัทไทยเบฟเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษา จึงมุ่งมั่น ให้การสนับสนุนหน่วยงาน ศิลปิน ที่ทำงานด้านการเรียนการสอน ด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนไทย รวมไปถึงให้ทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีศักยภาพ และขาดโอกาส เพื่อสนับสนุน และให้กำลังใจบุคลากรที่เป็นครู อาจารย์ของประเทศชาติ และเยาวชน ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ซึ่งการศึกษาที่ดี คือ ต้นทุนและรากฐานที่ดี เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน โดยบริษัทให้การสนับสนุนหน่วยงาน ศิลปิน และให้ทุนการศึกษาต่างๆ ดังนี้
 • สนับสนุนวงดนตรี Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ศึกษาด้านดนตรีคลาสสิกได้มีโอกาสฝึกฝนแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาความสามารถ รวมถึงมีสถานที่ได้แสดงความสามารถ
 • มอบทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2553 โดยในปี 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเงินสนับสนุนนี้ไปใช้ในการเดินทางเพื่อไปแข่งขัน Taiwan International Guitar Competition 2016 ณ ประเทศ ไต้หวัน การแข่งขัน 51st Concours International de Chant de Toulouse, France ณ ประเทศฝรั่งเศส และ การแข่งขัน 3rd Penang International Fingerstyle Guitar Competition 2016 ณ ประเทศมาเลเซีย และยังให้ทุน การศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวน 16 ราย
 • มอบทุนดำเนินงานแก่มูลนิธิ อ.สุกรี เจริญสุข เป็นประจำ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เพื่อให้โอกาสเยาวชนในชุมชน ต่างๆ ที่ด้อยโอกาส ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรม ด้านดนตรี ดังนี้
  • โครงการค่าย“คอนเสิร์ตคุณธรรมนำปัญญา” เพื่อการแสดง “คอนเสิร์ตคุณธรรมนำปัญญา”
  • โครงการ“คอนเสิร์ตคุณธรรมนำปัญญา”
  • โครงการดนตรีเพื่อพัฒนาเยาวชน
  • โครงการพัฒนาวงดนตรีต้นแบบนำร่องเพื่อเด็กและเยาวชน
  • โครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษา กรณีศึกษา วง ดร.แซ็กเชมเบอร์ ออร์เคสตร้า
  • โครงการดนตรีบำบัดในสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี
  • โครงการ“ชุมชนดีมีรอยยิ้ม” ความร่วมมือกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • มอบทุนให้คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการดนตรีและการขับร้องประสานเสียงในประเทศไทย รวมไปถึงส่งเสริมให้พัฒนาและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อให้ได้รับการยอมรับ ในความสามารถด้านการขับร้องประสานเสียง ซึ่งจะช่วย ผลักดันให้เกิดความสนใจอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในกลุ่ม เยาวชนไทย ทำให้เกิดเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่เยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถฝึกฝนเพื่อประกอบเป็นอาชีพ ได้ในอนาคต
 • สนับสนุนมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ในโครงการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และการจัดค่ายเยาวชน “ศรทอง” นับเป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญ ในการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยโดยมุ่งเน้นการพัฒนา เยาวชน ขยายโอกาสการมีส่วนร่วมให้กับนักเรียนทั่วประเทศ บริษัทไทยเบฟเวอเรจเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ริเริ่มและ ผู้สนับสนุนทุกฝ่ายโดยเฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด ที่มีพัฒนาการในด้านทักษะทางดนตรีและมีการสร้างเครือข่าย ที่จะสนับสนุนเชื่อมโยงกันในอนาคต ตลอดจนเป็นการรักษาไว้ ซึ่งการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการประกวด บรรเลงดนตรีไทย
 • สนับสนุนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาด้านดนตรีคลาสสิก โดยให้โอกาสแสดงในกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมมือกันจัดโครงการพิเศษในวาระต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของสถาบันที่สอนด้านดนตรีคลาสสิกให้แก่เยาวชนไทย ให้ยืนหยัดอยู่ได้ โดยมุ่งหวังให้เกิดความนิยมในการศึกษา ด้านดนตรีคลาสสิกของไทยมากขึ้น จนทำให้สามารถพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทยได้ทัดเทียมระดับนานาชาติ

โครงการประกวดเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และดำรงอยู่ของวัฒนธรรมและศิลปกรรม แขนงต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างการเรียนรู้ฝึกฝนเพิ่มเติม จนสามารถพัฒนาไปสู่อาชีพจากงานศิลปวัฒนธรรม บริษัทไทยเบฟ จึงริเริ่มโครงการเพื่อส่งเสริมเชิดชูศิลปิน บุคลากรแขนงต่างๆ ดังนี้

“โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก”
โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปินไทยในสาขาจิตรกรรมและประติมากรรม เป็นการประกวดในแนว ศิลปะเชิงเสมือนจริง รวมถึงศิลปะรูปลักษณ์ เพื่อให้กำลังใจ และให้ความสำคัญกับศิลปินที่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในแนวทางนี้ โดยได้กำหนดชื่อรางวัล “รางวัลศิลปกรรมช้างเผือก” โดยในปี 2560 ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”

ซึ่งได้แรงบันดาลใจ มาจากแนวทางการดำเนินงานตามโครงการประชารัฐ (รัฐบาล + เอกชน + ชุมชน) ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มศิลปิน มีความเข้าใจแนวทาง “ประชารัฐ” มากขึ้น โดยให้ศิลปินลงพื้นที่ ร่วมกับคณะทำงานเพื่อดูศักยภาพและกลิ่นไอการสร้างสรรค์ อันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ศิลปินได้เป็นตัวแทน ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชน ได้เห็นการผสมผสานตามแนวทางสร้างสรรค์งานศิลปะ เชิงเศรษฐกิจ

“โครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน”
โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินนี้ บริษัทไทยเบฟร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยคัดเลือกภาพถ่ายชนะเลิศด้วยพระองค์เอง มาอย่างต่อเนื่องทุกปี และถือเป็นการประกวดภาพถ่าย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเป็นรายการประกวดที่มีผู้สนใจ ส่งภาพเข้าประกวดมากที่สุด

การประกวดภาพถ่าย“ช้าง อินเตอร์เนชันแนล ไฟน์อาร์ท โฟโต คอนเทสต์”
ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สำหรับหัวข้อในปีนี้คือ “ความทรงจำ : Memories” โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน นักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวทางไฟน์อาร์ท (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิดและมีมุมมองทางศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการของศิลปินได้อย่างกว้างไกล ได้มีโอกาสแสดงผลงานการถ่ายภาพและส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้มีการถ่ายภาพที่หลากหลายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ศิลปิน ถ่ายภาพชาวไทยก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน การประกวดนี้กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือ จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการ

โครงการประกวดภาพถ่าย“วันนริศ” และภาพยนตร์สั้น"วันศิลป์ พีระศรี"
บริษัทไทยเบฟสนับสนุนการจัดประกวดภาพถ่ายนานาชาติเนื่องใน“Naris Day” โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมาตั้งแต่ เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 12 ปี การประกวดภาพถ่ายนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักถ่ายภาพทั่วโลก และมีการส่งภาพเข้าประกวดทุกปี นับเป็นเวทีการประกวดภาพถ่ายอีกเวทีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จากทั้งภายในประเทศและระดับสากล รวมถึงได้ให้การสนับสนุนการประกวดภาพยนตร์สั้น“วันศิลป์ พีระศรี”ด้วยเช่นกัน

โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน
บริษัทไทยเบฟเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในงานศิลปะแขนงต่างๆ เพราะเชื่อว่า การเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดก่อให้เกิดจินตนาการที่ไม่รู้จบ สามารถ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ชุมชน ประเทศ และโลก นอกจากนี้ อีกพันธกิจของบริษัทคือส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศิลปวัฒนธรรม สู่ความยั่งยืน

สนับสนุนมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
((BACC) Foundation
บริษัทไทยเบฟให้การสนับสนุนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ให้ประชาชนและชุมชนรู้รักศิลปะ และสนับสนุนกระบวนการ สร้างการศึกษา เพิ่มเติมด้วยกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินกับประชาชน และกิจกรรมการเรียนรู้ นอกห้องเรียน เพื่อสร้างสรรค์มุมมองศิลปะสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อปูแนวทางความคิดในการใช้การสร้างสรรค์งานศิลปะเชิงเศรษฐกิจ (Creative Economy)

ตัวอย่างเช่น กิจกรรมวันเด็กศิลป์ @ bacc BACC Art Camp กิจกรรมการศึกษาสำหรับนิทรรศการ นิทานคุณหนูและ ศิลปะประดิษฐ์ Art Talk (ศิลปะสนทนา) นำชมนิทรรศการ การจัดอบรมครูศิลปะ โดยมีจำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม การศึกษาทั้งปีประมาณ 10,000 คน

โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชุมชน
การก่อเกิดของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชุมชนนั้น ล้วนเกิดมาจาก ฐานรากของแต่ละชุมชน แต่ละภูมิภาค แตกต่างกันไปตามคติ ความเชื่อ และค่านิยม ทำให้แต่ละชุมชนมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถนำขึ้นมาเป็นจุดแข็งและจุดขายช่วยขับเคลื่อนและยกระดับ เศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตขึ้น บริษัทไทยเบฟเล็งเห็นโอกาสเพื่อขยายผลในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนให้เติบโตขึ้น จึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ดังนี้

“Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย”
โดยร่วมมือ กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย และพันธมิตรอีกหลายภาคส่วนเพื่อตอกย้ำแนวคิดการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลกและร่วมสร้าง ปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่ให้ร่วมเรียนรู้ สืบสาน บอกเล่าประวัติศาสตร์ ด้วยการขยายพื้นที่การจัดงานครอบคลุม 4 ภาค ของประเทศไทย ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยแท้ แบบดั้งเดิม โดยทั้ง 4 พื้นที่ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ พิธีรดน้ำดำหัว ทำบุญสิริมงคล วัตถุมงคล ทำบุญไหว้พระ กิจกรรม“คลีน”บ้าน วัด โรงเรียน กิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม กิจกรรม “One Shot Knockout” Photo Trip กิจกรรมประชันทำอาหาร เมนูคู่เมือง การออกร้านค้าชุมชน โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นต้น

“River Festival 2017 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม”
โดยร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมกัน “บอกเล่าความเป็นไทย ไปทั่วโลก” ผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาสัมผัสกับ วัฒนธรรมของประเทศไทย

รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2560