หน้าแรก / ด้านสังคม
2562
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ไทยเบฟให้ความสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนในสังคมมีสุขภาพอนามัยที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมสวัสดิภาพ และสุขภาวะชุมชน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
โรงพยาบาลชั้นนำของเอเชียในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไตอย่างครบวงจร เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 โดยให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรองทั่วไป โรคไต ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และเบาหวาน รวมถึงการผ่าตัดทำหลอดเลือดเทียม การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยวิธีส่องกล้อง Laparoscope ในผู้ป่วยที่เป็นถุงน้ำดีอักเสบ และผู้ป่วยที่มีนิ่วในถุงน้ำดี เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย ได้มาตรฐานชั้นนำ รวมถึงคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์สูง โดยปัจจุบันเปิดรับรักษาผู้ป่วยโรคไตทั่วประเทศ รวมถึงผู้ป่วยแผนกอายุรกรรมทั่วไปอีกด้วย

ปัจจุบันโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (“สถาบันโรคไต”) ได้มีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากไตที่ได้รับบริจาคให้แก่ผู้ป่วยสำเร็จแล้ว 27 ราย แบ่งเป็นการบริจาคจากผู้มีชีวิตซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกัน จำนวน 13 ราย และบริจาคจากผู้เสียชีวิตโดยสภากาชาดไทยเป็นผู้ติดต่อประสานงานให้แก่ทางโรงพยาบาล จำนวน 14 ราย ซึ่งผลการผ่าตัดสมบูรณ์แบบทุกราย เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ป่วยอย่างมาก

นอกจากนี้ สถาบันโรคไตยังทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันการเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง และยังจัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทุก 3 เดือน ผ่านการบรรยายความรู้ในการป้องกัน การรักษาโรคไต และเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ไทยเบฟร่วมมือกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาทักษะชีวิต CPR เยาวชนจิตอาสา” โดยจัดอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา จำนวน 15 แห่ง ทั่วประเทศ และมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,300 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและสามารถช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว คนใกล้ชิด ได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัย พร้อมกันนี้โครงการยังได้มอบหุ่นคุณสมชายให้กับทุกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใช้สำหรับฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานต่อไป

โครงการคลินิกสุขภาพเพื่อชุมชน
ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2559-2562 บริษัท แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GRG) บริษัทในกลุ่มไทยเบฟ ได้ก่อตั้งและเปิดให้บริการคลินิกสุขภาพเพื่อชุมชนที่เมืองมอบี เขตย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานของ GRG ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของชุมชนในเขตรอบโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง โดยสร้างคลินิกและจัดหาแพทย์เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษา รักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไป รวมถึงยารักษาโรคฟรี นอกจากนี้ยังบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในบางกรณีอีกด้วย ทั้งนี้ ก่อนทำการก่อสร้างคลินิกแห่งนี้ GRG ได้ศึกษาและพูดคุยกับชุมชนในพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อรับรู้ถึงความต้องการด้านสุขภาพต่าง ๆ พร้อมประเมินลักษณะการใช้ชีวิตเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขที่ดีที่สุดแก่ชุมชน เพื่อให้การก่อตั้งคลินิกนำประโยชน์สูงสุดมาให้ชุมชนอย่างแท้จริง ปัจจุบัน คลินิกแห่งนี้สามารถให้บริการรักษาชุมชนกว่า 920 ครัวเรือน หรือ 3,800 คน ใน 3 หมู่บ้านของเมืองมอบี โดยสามารถรักษาผู้ที่ป่วยอาการเล็กน้อย ไปแล้วกว่า 2,900 ราย และลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหรือความเจ็บป่วยในชุมชนลงร้อยละ 70

งานด้านสาธารณสุข
  • ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ไทยเบฟได้มอบเงินสนับสนุน 15 ล้านบาท ให้กับ “โครงการก้าวคนละก้าว” เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา อาคารหลังสุดท้ายของโรงพยาบาลศิริราชที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส
  • มอบเงินสนับสนุน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม)
  • มอบเงินสนับสนุน 3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการประชุมวิชาการ ด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  • มอบเงินสนับสนุน 1 ล้านบาท ให้กับศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบทุนเข้า “กองทุนสนับสนุนการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง” เพื่อใช้ในการวิจัยรักษาโรคมะเร็ง และหาแนวทางการรักษามะเร็งที่แม่นยำสำหรับคนไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ไทยเบฟมอบเงินสนับสนุน 1 แสนบาท สมทบทุนสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล เปิดสอนหลักสูตรพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม และหอพักวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พร้อมทั้งยังร่วมประชุมคณะกรรมการการเงินเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย

ช้างคลินิกเวชกรรม
เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านสาธารณสุขให้แก่สมาชิกในชุมชนรอบโรงงานที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากให้บริการทางการแพทย์ แล้วยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือและให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

ทิศทางการดำเนินงาน
ไทยเบฟยังคงมุ่งมั่นสานต่อกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยเชื่อว่าหากทุกคนมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
ภาพรวมการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

ไทยเบฟและบริษัทในกลุ่ม สนับสนุนงาน ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ในปี 2562 จำนวนกว่า
35 ล้านบาท

ชุมชนในเมียนมากว่า
920 ครัวเรือน หรือ
3,800 คน
เข้ารับการรักษา ที่คลินิกสุขภาพเพื่อชุมชน
สามารถลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค หรือความเจ็บป่วยในชุมชนลง 70%

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ผ่าตัดปลูกถ่ายไตแก่ผู้ป่วย
สำเร็จ 27 ราย
13 ราย
ได้รับไตจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิต

14 ราย
ได้รับจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต

อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ให้กับนักเรียนในโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ระดับชั้นมัธยม
จำนวน 15
โรงเรียนทั่วประเทศ

โครงการได้ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนกว่า
1,300 คน


และพนักงานไทยเบฟกว่า 300 คน
เข้าอบรมทักษะการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน (CPR)
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ทันท่วงทีและปลอดภัยร้อมมอบหุ่นสมชายสำหรับการฝึกอบรม
ให้กับโรงเรียนเพื่อทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอ
โรงเรียนละ 10 ตัว
รวม 150 ตัว