รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 / แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ
ห่วงโซ่คุณค่าของไทยเบฟ
ปัจจัย

ทุนทางการเงิน
 • มูลค่าหลักทรัพย์ 492,203 ล้านบาท
 • หนี้สิน 256,915 ล้านบาท
 • ส่วนของผู้ถือหุ้น 150,325 ล้านบาท
  (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ทุนทางการผลิต
 • สินทรัพย์รวม 407,240 ล้านบาท
 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 59,737 ล้านบาท

ทุนด้านบุคลากร
 • จำนวนพนักงาน 45,863 คน
 • ชั่วโมงการฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงาน 513,341 ชั่วโมง

ทุนทางปัญญา
 • ระบบการจัดการความรู้
 • เงินลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 212 ล้านบาท

ทุนทางสังคม
 • ความสัมพันธ์ระหว่างไทยเบฟและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ความร่วมมือกับคู่ค้า
 • มูลค่าการลงทุนเพื่อสังคมมากกว่า 500 ล้านบาท

ทุนทางสิ่งแวดล้อม
 • จำนวนการใช้ทรัพยากรน้ำ 13.04 ล้านลูกบาศก์เมตร
 • จำนวนการใช้พลังงาน 8,230,240 GJกลยุทธ์
การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ   |    ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์   |    ตราสินค้าที่โดนใจ   |    การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง   |    ความเป็นมืออาชีพ

สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่า

รายได้รวม
274,110
ล้านบาท

กำไรก่อนภาษีและค่าเสื่อม
45,096
ล้านบาท

กำไรสุทธิ
26,083
ล้านบาท

อัตราการบาดเจ็บจากการสูญเสียเวลา (LTIFR)
1.67
/ หนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน

อัตราการหมุนเวียน พนักงาน
11.5%

สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนท้องถิ่น
543
ล้านบาท
ภายใน 3 ปี
ไม่มี
การร้องเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชน


สำหรับไทยเบฟ การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะส่งผลสำเร็จทางธุรกิจ ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการของห่วงโซ่คุณค่า ดังนี้
การจัดซื้อจัดหา
ในฐานะผู้นำในการผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ของประเทศ ไทยเบฟให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่ต้องมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส​และมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อรักษาคุณภาพ​ของสินค้าและบริการ​โดยต้องคำนึงถึงปัจจัย ดังนี้
 • การให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าและนำกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินค้าและบริการมาใช้ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการและตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม
 • กระบวนการจัดซื้อจัดหาที่มีมาตรฐาน ซึ่งคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น การบริหารจัดการน้ำ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมถึงการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
 • การคำนึงถึงผลกระทบหลังการบริโภคจากการจัดซื้อจัดหา เช่น ขวดน้ำแร่ช้าง BioPET ซึ่งเป็นพลาสติกที่ได้มาจากพืชร้อยละ 30
การผลิต
ไทยเบฟให้ความสำคัญและใส่ใจในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น
 • การควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานการจัดการต่าง ๆ ตามหลักสากล ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และผู้บริโภค เช่น มาตรฐาน ISO 9001 GMP HACCP ISO 14001 เครื่องหมายรับรองคุณภาพของน้ำดื่ม National Sanitation Foundation: NSF
 • ความปลอดภัยในการผลิตที่มีการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค
 • การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรน้ำและพลังงาน ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีการใช้พลังงานทดแทน การผลิตไอน้ำสำหรับโรงงานผลิตสุรา การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ การติดตั้งหม้อไอน้ำแบบไหลทางเดียว รวมถึงมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
การกระจายสินค้า
ด้วยกระบวนการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับช่องทางการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยสามารถ
 • รักษาคุณภาพของสินค้าและมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าและไทยเบฟได้เป็นอย่างดี รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้แทนจำหน่ายโดยให้บริการอย่างมืออาชีพ
 • นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการวางแผนการกระจายสินค้า รวมถึงระบบการขนส่ง เช่น การควบคุมวินัยในการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถ การบริหารการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รองรับการให้บริการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย โดยบริษัทได้เข้าไปถือหุ้นบริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและกระจายสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิของสินค้าให้เหมาะสม ตั้งแต่ออกจากโรงงานไปจนถึงมือผู้บริโภค (Cold Chain)
การตลาดและการขาย
ไทยเบฟส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพด้วยการ
 • สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งและมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าผ่านโครงการที่หลากหลาย เช่น โครงการ ทริปเปิล เอ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในช่องทางการขาย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์ 2020
 • สื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม หรือการจัดโครงการ Serve Responsibly การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อนำมาพัฒนาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค
ไทยเบฟเชื่อว่าบรรจุภัณฑ์ที่ดี นอกจากจะทำหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์และมีรูปลักษณ์สวยงามแล้ว ยังต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ บริษัทจึงมุ่งเน้น
 • การนำวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น กล่องกระดาษ ไส้กล่อง ขวดแก้ว กระป๋อง และลังพลาสติก ที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง
 • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่สามารถหมุนเวียนใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ และสามารถเก็บกลับคืนมาใช้ในกระบวนการได้อีก (Reuse and Recycle) เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นหลังการบริโภค เพราะ “การใช้ครั้งเดียว” ทำให้เกิดขยะมากเกินจำเป็นและสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตอีกด้วย