รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 / แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ
สารจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไทยเบฟ (“คณะกรรมการฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ (“กลุ่มไทยเบฟ”) โดยในการกำหนดแผนกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงปัจจัยสำคัญด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้แก่ การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาบุคลากร สิทธิมนุษยชน ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ พร้อมที่จะสนับสนุนคณะผู้บริหารของไทยเบฟอย่างเต็มที่ในการนำแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟ
คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาวของกลุ่มไทยเบฟ รวมถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการบริหารงานของทีมผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประเมินการปฏิบัติงานของทีมผู้บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ด้านความยั่งยืนที่สำเร็จตามความมุ่งมั่นตั้งใจและเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้

คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการ ให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มไทยเบฟ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและกำกับดูแลโครงการด้านความยั่งยืนและจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับการรายงานและการนําเสนอข้อมูลอย่างสม่ำเสมอจากคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ และคณะผู้บริหารของไทยเบฟ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการนำร่อง อุปสรรค ความคืบหน้า และความสําเร็จด้านความยั่งยืน ตลอดจนการบริหารและการดำเนินการในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

คณะกรรมการฯ มุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจให้มีความโปร่งใส มีการสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรอย่างเปิดเผยและชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนและในรายงานประจําปีของไทยเบฟมีความสอดคล้องกับความมุ่งมั่นดังกล่าว รายงานฉบับนี้ยังได้กล่าวถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของกลุ่มไทยเบฟ ในการ​ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

คณะกรรมการฯ มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แจ้งความคืบหน้าให้ท่านรับทราบต่อไป

คณะกรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)