รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 / ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม
การจัดการดูแลผลกระทบที่เกิดจากธุรกิจ
GRI 301-2, GRI 301-3, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 302-5, GRI 303-1, GRI 303-3, GRI 303-4, GRI 303-5, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-4, GRI 306-2, GRI 308-1, GRI 414-1
ไทยเบฟใส่ใจและให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต ตามวิสัยทัศน์ 2020 บริษัทได้กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อต่อไปนี้ ทรัพยากรน้ำ พลังงาน การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก น้ำทิ้งและของเสีย เพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการ nางธุรกิจ ตลอดจนบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน


วัตถุดิบหลัก

อ้อย

มอลต์

ข้าว

ใบชา

ไทยเบฟได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานและการบริหารจัดการภายในที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทนั้นตรงกันและตรงกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานทั้งภายในและระหว่างประเทศ จนเกิดความเป็นเลิศทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นประจำตามมาตรฐานการรับรอง ISO 14001 และ ISO 50001

นโยบายเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของไทยเบฟในการจัดการและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เพื่อผลประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกันไทยเบฟมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และการตระหนักถึงโอกาสที่สามารถเป็นประโยชน์ร่วมกันในการเติบโตของธุรกิจและคุณค่า ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ด้วยความตั้งใจนี้ ไทยเบฟจึงสนับสนุนความตกลงปารีส ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทางรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมและตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก