รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 / แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ
เกี่ยวกับไทยเบฟ
GRI 102-1 GRI 102-2 GRI 102-3 GRI 102-4 GRI 102-5 GRI 102-6 GRI 102-7 GRI 102-10
ไทยเบฟมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย และยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร
ไทยเบฟมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย และยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร
 ในปี 2562 นับเป็นอีกปีที่ไทยเบฟได้รับคัดเลือกเป็นที่ 1 หรือผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มระดับโลก ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยไทยเบฟเป็นบริษัทแรกในเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในกลุ่มดัชนีโลก (DJSI World) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
วิสัยทัศน์องค์กร

แผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟในอีก 6 ปีข้างหน้า เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะขยายต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา แผนนี้ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ประการ ที่จะนำไปสู่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้บริโภค การสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นและเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับพนักงาน

พันธกิจของเรา

คือ การประสาน “สัมพันธภาพ” กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญกับไทยเบฟในทุก ๆ ด้าน โดยมอบคุณค่าที่สำคัญ 6 ประการ

  • มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าทุกกลุ่ม
  • ตอบสนองความต้องการของผู้แทนจำหน่ายโดยให้บริการอย่างมืออาชีพ
  • ให้ความสำคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการเติบโตของรายได้และผลกำไรที่มั่นคงและต่อเนื่อง
  • เป็นแบบอย่างในด้านความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส และการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
  • มอบความไว้วางใจ อำนาจ และรางวัลแก่พนักงาน เพื่อสร้างความร่วมรับผิดชอบ
  • สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

กลยุทธ์
การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ไทยเบฟวางเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทเครื่องดื่มขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์

ไทยเบฟวางแผนที่จะกระจายรายได้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และรายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศ

ตราสินค้าที่โดนใจ

ธุรกิจหลักของไทยเบฟแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีการกำหนดผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงตลาดหลักและตลาดรองที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยยึดหลักผู้บริโภคและการตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนในการขยายธุรกิจ

การขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง

นอกจากตราสินค้าที่โดนใจ การกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งและทั่วถึงถือเป็นสิ่งสำคัญ ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครือข่ายกระจายสินค้าที่มีอยู่ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดการซัพพลายเชนที่เป็นเลิศของบริษัท และสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงการหาพันธมิตรเพื่อร่วมกันกระจายสินค้า

ความเป็นมืออาชีพ

ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานที่มีความหลากหลายและประสิทธิภาพสูง ทีมงานของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และยังสามารถใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม อีกทั้งเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มในระยะยาว

สินค้าและบริการ

ไทยเบฟจัดจำหน่ายสินค้าครอบคลุมกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารของไทยเบฟผลิตจากโรงงานสุรา 29 แห่ง (19 แห่งในประเทศไทย 5 แห่งในสหราชอาณาจักร 2 แห่งในประเทศเวียดนาม 2 แห่งในประเทศเมียนมา และ 1 แห่งในประเทศจีน)

โรงงานเบียร์ 30 แห่ง (3 แห่งในประเทศไทย 26 แห่งในประเทศเวียดนาม และ 1 แห่งในประเทศเมียนมา)

โรงงานผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 31 แห่ง (21 แห่งในประเทศไทย 8 แห่งในประเทศมาเลเซีย 1 แห่งในประเทศเวียดนาม และ 1 แห่งในประเทศเมียนมา)

และโรงงานผลิตอาหาร 1 แห่งในประเทศไทย อีกทั้งยังมีเครือข่ายกระจายสินค้ากว่า 400,000 จุดทั่วประเทศไทย

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทในกลุ่มไทยเบฟ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 207 บริษัท ดังนี้

  • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 1 บริษัท
  • บริษัทในประเทศไทย 102 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทย่อย 101 บริษัท และบริษัทซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
  • บริษัทในต่างประเทศ 104 บริษัท (แบ่งเป็นบริษัทย่อย 81 บริษัท และบริษัทซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม 49 บริษัท และบริษัทร่วมค้าของบริษัทย่อยทางอ้อมในกลุ่ม Sabeco 5 บริษัท)

ไทยเบฟมีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ดังนี้
ผลิตภัณฑ์กลุ่มสุรา
ได้แก่ รวงข้าว หงษ์ทอง แสงโสม เบลนด์ 285 แม่โขง Grand Royal, Balblair, Old Pulteney
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเบียร์
คือ เบียร์ช้าง เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักดื่มเบียร์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์กลุ่มเบียร์ประเทศเวียดนาม
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย ชาเขียวโออิชิ เครื่องดื่มอัดลมเอส เครื่องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพ 100 พลัส น้ำดื่มคริสตัล และโซดาร็อคเมาเท็น
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร
ประกอบไปด้วยร้านอาหารที่อยู่ในกลุ่ม OISHI, Hyde & Seek, Man Fu Yuan, mx cakes & bakery, Chilli Thai, SO asean Café & Restaurant, Eat Pot, Food Street, POT Ministry, Café Chilli, เสือใต้ และร้าน KFC ในประเทศไทยจำนวน ทั้งหมด 305 สาขา ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด