รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 / ใส่ใจดูแลบุคลากร ลูกค้า และผู้บริโภค
การบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ลูกค้า
GRI 103-1, GRI 103-2
การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าถือเป็นกุญแจหลักในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยไทยเบฟแบ่งการบริหารจัดการลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้า เป็นกลุ่มที่นำสินค้าของไทยเบฟไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภค และกลุ่มผู้บริโภค เป็นกลุ่มที่ไทยเบฟจำหน่ายสินค้าให้โดยตรง
ไทยเบฟให้ความสำคัญในการดูแลทั้งสองกลุ่มนี้ในฐานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างกันดังนี้
กลุ่มลูกค้า (Customer)
จะเป็นลักษณะธุรกิจสู่ธุรกิจ (Business to Business : B2B) ซึ่งไทยเบฟได้ดำเนินโครงการหลายอย่างเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของลูกค้าในทุกช่องทางจัดจำหน่าย พร้อมทั้งให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในฐานะที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consultant) เพื่อช่วยปรับรูปแบบการทำงาน ทำให้ลูกค้าสามารถแข่งขันทางธุรกิจ มียอดขายเพิ่มขึ้น และมีความสุขกับการทำงานร่วมกับไทยเบฟ ตลอดจนมีความพึงพอใจ และมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมั่นคง

กลุ่มผู้บริโภค (Consumer)
เป็นลักษณะธุรกิจสู่ผู้บริโภค (Business to Consumer : B2C) ไทยเบฟได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย โดยพัฒนาแอปพลิเคชันและระบบออนไลน์มาใช้ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบัน รวมถึงตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ชอบความสะดวกสบาย รวดเร็ว และแม่นยำ เพื่อให้ธุรกิจอาหารของไทยเบฟอยู่ในใจและเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของผู้บริโภค
โครงการทริปเปิล เอ (Triple A)
เป็นกิจกรรมต่อยอดจากโครงการพัฒนาทายาทตัวแทนจำหน่าย (Agent Next Gen) ในปี 2561 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าตัวแทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ ในด้านการบริหารควบคุมภายในองค์กรของลูกค้า การบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่ง และกระบวนการบริหารหน่วยรถเงินสดของลูกค้า โดยวางมาตรฐานการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จนเห็นผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งโครงการทริปเปิล เอ นั้นได้มีการทำโครงการนำร่องกับตัวแทนจำหน่าย สิริวงศ์ทรัพย์ จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับผลสำเร็จจากความพึงพอใจของเจ้าของกิจการและยอดขายที่เพิ่มขึ้น จึงได้ขยายผลไปยังกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายรายอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกนับ 10 รายเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับปี 2562
แบ่งปันคุณค่า
ลูกค้าตัวแทนจำหน่าย บริษัท สิริวงศ์ทรัพย์ จำกัด
คุณวิชิน เขมาธร คุณอุรัสษา เขมาธร และคุณจีรวรรณ เขมาธร (จากซ้ายไปขวา)
คุณอุรัสษา เขมาธร
“หลังจากทำงานร่วมกับทีม Sales Support ของไทยเบฟในการพัฒนากระบวนการทำงาน มีการแบ่งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่ชัดเจน ทุกงานมีคนรับผิดชอบ สามารถทำงานแทนกันได้ทุกตำแหน่ง มีการตรวจสอบและเก็บข้อมูล เพื่อนำมาพัฒนาและแก้ไข ในส่วนของระบบบัญชี มีการลงบัญชีที่แม่นยำขึ้น สามารถตรวจสอบบัญชีได้ ความผิดพลาดและความเสียหายลดลง

ทีมพัฒนารถเร่เข้ามาวางระบบ 3 อย่าง ทั้งระบบกระดานสรุปข้อมูล เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมาก ทำให้ทีมมีความกระตือรือร้น มีการแข่งขันกัน และเป็นการเก็บข้อมูลที่ดีมากยิ่งขึ้น ส่วนการคุยสรุปตอนเช้า จะทำให้มีการพูดคุยกันดีขึ้น มีการใช้ข้อมูลของกระดานสรุปข้อมูลเข้ามาแก้ปัญหาและพัฒนา มีการให้ทีมนำปัญหามาคุยกันว่าส่วนไหนควรแก้ไขและสามารถพัฒนาได้ รวมถึงการฝึกฝนจากการปฏิบัติงานจริง มีกิจกรรมการสอนขายกับพนักงานขายแบบตัวต่อตัว โดยนำข้อมูลจากกระดานสรุปข้อมูล และการคุยสรุปตอนเช้า มาคุยกัน เพื่อนำไปพัฒนาให้ทีมเพิ่มยอดขายได้ และยังมีการพัฒนาระดับหัวหน้าทีม ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น มีแผนงาน มีการทำงานที่ชัดเจน มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน และมีการออกไปสอนพนักงานขาย”
คุณจีรวรรณ เขมาธร
“กิจกรรมคุยสรุปตอนเช้าทำให้พนักงานเปิดใจมากขึ้น มีการพูดคุยและแจ้งให้ทราบซึ่งกันและกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ ทำให้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที และพร้อมที่จะช่วยกันขายสินค้า ทำให้บรรยากาศตอนเช้ารู้สึกสดชื่น นั่งพูดคุยกันก่อนแยกย้ายออกไปขายสินค้าอย่างมีความสุข”
คุณวิชิน เขมาธร
“การที่เราได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด (TBL) ช่วยจัดการวางระเบียบสินค้าในคลังสินค้า ทำให้ประหยัดเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้า ทำให้สินค้าดูมีระเบียบเรียบร้อยสะอาดตา สามารถตรวจนับสินค้า และตรวจอายุสินค้าได้ง่ายขึ้น ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพของรถขนส่งในการตีรถกลับไปแวะรับสินค้าจากคลัง TBL ทำให้สิริวงศ์ทรัพย์มีรายได้เพิ่มขึ้น จากปกติจะไปส่งสินค้าและตีรถเปล่ากลับคลัง รถจะไปแวะที่ TBL เพื่อรับสินค้ากลับมาที่คลัง เป็นการเพิ่มรายได้ให้พนักงาน เพิ่มงาน ใช้เวลาและใช้ยานพาหนะให้มีประโยชน์มากขึ้น”
โครงการศูนย์อบรมงานเชิงปฏิบัติการ
เป็นสถานที่ฝึกอบรมให้กับลูกค้าตัวแทนจำหน่าย เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในงานขายอย่างเป็นระบบ รวมถึงเพิ่มศักยภาพงานขาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์สร้างองค์ความรู้ให้กับพนักงานใหม่ของช่องทางการจัดจำหน่ายหน่วยรถเงินสดของไทยเบฟ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (CVM) ทั้งนี้ศูนย์อบรมงานเชิงปฏิบัติการมีจำนวน 8 แห่ง กระจายตามภาคการขายของไทยเบฟทั้ง 8 ภาค โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการขายมากกว่า 10 ปี สามารถรองรับการฝึกอบรมพนักงานขายใหม่ของไทยเบฟ ร้อยละ 100 (ตามแผนอัตรากำลังที่จะขยายเพิ่มขึ้นในแต่ละปี) และพนักงานขายของลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ประมาณ 350-400 คนต่อปี ซึ่งหลักสูตรการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ผ่านร้านค้าต้นแบบที่จำลองจากร้านค้าปลีกมาตั้งไว้ในศูนย์อบรมในแต่ละภาคการขาย

พนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการขายของศูนย์อบรมงานเชิงปฏิบัติการ จะมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นพนักงานขายและมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม พบว่ามียอดขายสินค้าและกระจายสินค้าเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

เป้าหมายในปี 2563 ไทยเบฟมีแผนการจะขยายเพิ่มศูนย์อบรมงานเชิงปฏิบัติการอีก 8 แห่งในแต่ละภาคการขาย (รวมเป็น 16 ศูนย์) เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ เพิ่มความสะดวกในการเข้าอบรม และสามารถรองรับผู้เข้าอบรมเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้เข้าอบรมของพนักงานขายใหม่ของไทยเบฟ และพนักงานขายของตัวแทนจำหน่าย ได้มากถึง 800-1,000 รายต่อปี อีกทั้งมีเป้าหมายสำหรับปี 2568 ที่จะจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้แบบครบวงจร เพื่อพัฒนาผู้บริหารการขายและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างมืออาชีพ
แบ่งปันคุณค่า
ลูกค้าตัวแทนจำหน่าย บริษัท จ.เสริมทรัพย์ จำกัด
คุณธัญญ์ธิชา ภิวัฒน์พชรกุล คุณกุลวัสส์ ภิวัฒน์พชรกุล และคุณพัชร์ธมน ภิวัฒน์พชรกุล (จากซ้ายไปขวา)
“แรกเริ่มบริษัทเคยขายสินค้าตามปกติ ไม่ได้มีการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม จะเน้นการสร้างยอดขายจากร้านค้าเดิม ๆ ของบริษัทและยังขาดเทคนิคการขายที่ดี แต่หลังจากไทยเบฟเข้ามาช่วยแนะนำและสนับสนุนให้พนักงานที่เข้าอบรมได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้เห็นถึงความกระตือรือร้น รู้จักวางแผนการทำงาน จัดแผนเยี่ยมร้านค้าปลีกให้ครอบคลุมพื้นที่ สามารถพัฒนายอดขายให้เพิ่มขึ้น พยายามที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมาย ความรู้สึกของพนักงานหลังจากเข้าอบรมแล้ว ได้รับความรู้ เจอเพื่อนใหม่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกัน

บริษัทเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทางไทยเบฟแนะนำหรือช่วยสนับสนุน เป็นสิ่งที่ดี มีมาตรฐาน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ รวมถึงสามารถพัฒนาองค์กรได้ตลอดเวลา ที่ผ่านมาเรารู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน จึงอยากขอบคุณไทยเบฟที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”

คุณจิรศักดิ์ ศรีดี
พนักงานขายหน่วยครบุรี จ.นครราชสีมา
“ผมเริ่มเข้ามาทำงานที่บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในตำแหน่งพนักงานขาย หน่วยครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ผมไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องกระบวนการขายสินค้า ในช่วงแรกที่มาทำงานได้เรียนรู้งานจากหัวหน้า มีสอนงานตามหลักการฝึกฝนจากการปฏิบัติงานจริง และขายสินค้าตามแผน ส่วนใหญ่จะขายสินค้าได้แต่ร้านที่เคยซื้อประจำ แต่หลังจากผมเข้าร่วมอบรมกระบวนการปฏิบัติการด้านงานขายที่ศูนย์อบรมงานเชิงปฏิบัติการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากสถานการณ์จริง จนมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาและสร้างผลงานได้ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานไทยเบฟ เช่น การวางแผนการขายในแต่ละวัน ทำให้ผมสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น และสามารถเพิ่มยอดขายเฉลี่ยร้อยละ 5-10 ต่อวัน

ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไทยเบฟ ที่ช่วยให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของผมไปในทิศทางที่ดีขึ้น และรู้สึกเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้ไทยเบฟเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”
การปรับโครงสร้างการให้บริการลูกค้าในช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่
เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้เป็นไปตามความคาดหวัง ไทยเบฟได้ดำเนินการปรับโครงสร้างและระบบการทำงานสำหรับลูกค้าในช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส และบริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด (MTM) ดังนี้
  • เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและคล่องตัวในการดูแล ติดต่อและให้บริการลูกค้าในช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ จากเดิมที่แยกการบริหารจัดการตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟที่มีหลายตัวแทนขายเข้าพบลูกค้าแต่ละราย บริษัทได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานของทีมขาย เหลือตัวแทนขายเพียงคนเดียว ในการประสานและติดต่อตามลูกค้าหลักแต่ละราย
  • จัดทำแผนธุรกิจประจำปีร่วมกับลูกค้า (Annual Joint Business Plan & Business Review) เป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างไทยเบฟกับลูกค้า เพื่อลดอุปสรรคและช่วยเพิ่มโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีให้กับลูกค้าและผู้บริโภคผ่านร้านค้าปลีกของลูกค้า รวมถึงเป็นการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจร่วมกันในอนาคตกับลูกค้า
แบ่งปันคุณค่า
คุณกุสาวดี เตชะวิจิตรา
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านจัดซื้อ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

คุณเกษศินีย์ มโนคำ
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านจัดซื้อ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
“ในฐานะของพันธมิตรทางการค้าร่วมกันระหว่างไทยเบฟกับเซเว่นอีเลฟเว่น จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนงานร่วมกันล่วงหน้า เนื่องจากไทยเบฟสามารถให้ความรู้ในแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาด ส่วนเซเว่นอีเลฟเว่น จะรู้ถึงความต้องการของลูกค้า ทั้งสองฝ่ายก็สามารถนำทั้งสองอย่างมาเชื่อมประสานกันเพื่อตอบโจทย์สินค้าให้ตรงใจผู้บริโภค สุดท้ายคือความสำเร็จของทั้งสองฝ่าย และที่สำคัญ ควรมีการติดตามแผนงานอย่างต่อเนื่องในระหว่างปีด้วยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน โดยมีความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลาง”
ความมุ่งมั่นและความสำเร็จ
การบริหารไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็ว ไทยเบฟได้นำเทคโนโลยีมาใช้กับลูกค้าและผู้ปฏิบัติงานหน้าร้าน ทำให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน “BevFood” (เพื่อต่อยอดแทนแอปพลิเคชัน OISHI Pointo) โดยในช่วงแรกจะให้บริการในส่วนของกิจกรรมที่สร้างความจงรักภักดี เพื่อใช้สะสมแต้มจากการใช้บริการร้านอาหารในเครือของโออิชิ และเลือกใช้จำนวนแต้มแลกรับเป็นส่วนลดภายใต้กรอบเงื่อนไขที่กำหนดไว้ พัฒนารูปแบบของบัตรกำนัลมาเป็นคูปองมือถือ ทำการส่งข้อความทางการตลาด และการส่งข้อความสนับสนุนการขายแบบเฉพาะคน และทำการกระตุ้นยอดขาย

โดยสามารถสร้างข้อเสนอแบบพิเศษที่จำกัดเวลาสำหรับการผลักดันรายรับในระยะสั้น ซึ่งแอปพลิเคชัน BevFood ได้เริ่มใช้ในปี 2562 และมีเป้าหมายในอนาคตที่จะเพิ่มคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น มอบส่วนลดหรือโปรโมชันในพื้นที่นั้น ๆ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ชำระเงินผ่าน QR Code ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้สังคมไร้เงินสดเติบโตอย่างก้าวกระโดด สำรองโต๊ะล่วงหน้า และสั่งอาหารพร้อมกับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน
ความสำเร็จของโครงการ
ฐานข้อมูลลูกค้า ผ่านจำนวนสมาชิกที่ใช้งาน

โดยมีเป้าหมายลูกค้าใหม่
200,000 คน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
เพิ่มจำนวนลูกค้า และความถี่ในการใช้บริการ

โดยมีเป้าหมายเพิ่มขึ้น
5%
จากฐานข้อมูลเดิม

คะแนนความพึงพอใจ ของลูกค้า
เพิ่มขึ้น 4%


เพิ่มช่องทางการขายให้กับ คาคาชิและโออิชิราเมน
ผ่านบริการรับส่งอาหารต่าง ๆ (Food Aggregators)
นอกจากช่องทาง การสั่งอาหารจาก OISHI Delivery

หมายเลขโทรศัพท์ 1773

เว็บไซต์
oishidelivery.com


ทำให้ผู้บริโภคสามารถใช้บริการ
สั่งอาหารทางออนไลน์ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
เริ่มเป็นพันธมิตรกับ GrabFood GrabFood ผู้ให้บริการรับส่งอาหารในปี 2562 เพื่อเพิ่มช่องทางนำเสนอสินค้าสู่ผู้บริโภค
พัฒนารูปแบบการสั่งอาหารแบบใหม่
เพิ่มโอกาสในการขาย

สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม เปิดโอกาสขยายฐานลูกค้าใหม่ทำให้ยอดขายในกลุ่ม Oishi Food Delivery
เติบโตเพิ่มขึ้น 10.9%
เมื่อเทียบกับปี 2561
เป้าหมายในอนาคตและทิศทางดำเนินงาน
  • ขยายการเจาะตลาด (Brand Penetration)
    ในกลุ่มธุรกิจจัดส่งอาหาร (Food Delivery) โดยเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น
  • ขยายพันธมิตรผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ในตลาด >
    โดยเน้นฐานข้อมูลลูกค้าและการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว
การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ


การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น โรงแรมและร้านอาหารที่เป็นคู่ค้าจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยเบฟ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ เช่น แพทย์ ตำรวจ และนักกฎหมาย มาให้ความรู้ด้านกฎหมาย ข้อมูลทางการแพทย์และความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อร่างกายจากการดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยงดการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับบุคคลที่ดื่มจนมีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมดื่มได้อีก เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคม ซึ่งภายใน 1 ปี จะจัดอบรมจำนวน 3 ครั้ง

ในปี 2562 เป็นปีที่ 4 สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งไทยเบฟได้ขยายการจัดอบรมไปยังกลุ่มโรงแรมและร้านอาหารพรีเมียมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาค เช่น นครราชสีมา เชียงใหม่ ภูเก็ต รวมไปถึงร้านอาหารออนเทรด (ผับบาร์) โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 150 คน พร้อมทั้งได้ปรับรูปแบบการอบรมให้แตกต่างจากในปีที่ผ่านมา โดยการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นมากขึ้นด้วยการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมออกเป็น 5 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มแข่งขันกันทำกิจกรรมตลอดการอบรม เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดและเรียนรู้จากการลงมือทำจริง เช่น การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กิจกรรมเทเครื่องดื่มให้ได้สัดส่วนของหนึ่งดื่มมาตรฐาน (Standard Drink) และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับข่าวอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด

ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ นี้ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือที่ดีจากมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ในการสนับสนุนข้อมูลแผ่นพับความรู้ “ดื่มอย่างปลอดภัย ขายอย่างรับผิดชอบ” สำหรับแจกให้กับผู้เข้าร่วมอบรมและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานอีกด้วย


ขณะเดียวกัน ในช่วงต้นปี 2562 ไทยเบฟยังได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ Serve Responsibly โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ผ่านทางโครงการ EISA (Education Institute Support Activity) ซึ่งมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 20 ทีม สำหรับผลงานที่ชนะเลิศได้นำมาเปิดให้ผู้เข้าอบรมได้รับชมในระหว่างการอบรม เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น กิจกรรมนี้ยังเป็นเวทีที่ช่วยพัฒนาต่อยอดความรู้และสร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษาได้คิดและผลิตชิ้นงานที่ช่วยสร้างสรรค์ต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของไทยเบฟที่อยากจะมอบสิ่งดี ๆ คืนแก่สังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

นับตั้งแต่ปี 2559 ที่ได้ริเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ไทยเบฟได้จัดการอบรมไปแล้วจำนวน 8 ครั้ง ซึ่งมีจำนวนผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าร่วมอบรมมากกว่า 450 คน (ปีละ 100 -150 คน) ซึ่งพนักงานผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 คน จะให้บริการลูกค้าโดยเฉลี่ย 6,000 คน ต่อปี สรุปได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจะมีลูกค้าหรือผู้บริโภคจำนวนกว่า 2 ล้านคนที่ได้รับการดูแลที่ดีจากพนักงานฯ ส่งผลให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัย โดยหลังจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อรับรองว่าได้ผ่านการอบรมการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และจากการที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมให้มีเนื้อหาที่เข้มข้นและสนุกมากขึ้นในปีนี้ ทำให้คะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งล่าสุด มีคะแนนสูงถึง 95%
การอบรมการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ
จัดอบรมไปแล้ว 8 ครั้ง
ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าร่วมอบรม


มากกว่า 450 คน
(ปีละ 100-150 คน)

พนักงาน 1 คน ให้บริการลูกค้า
6,000 คน/ปี (โดยเฉลี่ย)


ลูกค้า/ผู้บริโภค 2 ล้านคน
ได้รับการดูแลที่ดีจากพนักงาน
ส่งผลให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่างปลอดภัย
ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรม Workshop
95%


หลักสูตรและเนื้อหา
95%

โครงการนี้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ข้อ 3.5 ประเด็นการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตรายนิยามตามบริบทของประเทศ ซึ่งหลังจากเริ่มโครงการนี้ พบว่าพนักงานที่ได้ผ่านการอบรมนี้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน คือหยุดเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่เริ่มมีอาการและสภาพร่างกายที่ไม่ควรจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติมอีก (ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ปริมาณการเสิร์ฟลดลงไปร้อยละ 33)
ความมุ่งมั่นและความสำเร็จ
ในปี 2562 ไทยเบฟได้จัดทำเพจ “Serve Responsibly การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ” ในเฟสบุ๊ค เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โครงการอีกหนึ่งช่องทาง รวมถึงขยายฐานการรับรู้ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรม รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ การดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

โดยในปัจจุบันมีผู้สนใจติดตามเพจจำนวนมากกว่า 800 คน และมียอดแชร์โพสต์ไปยังเฟสบุ๊ค ส่วนตัวมากกว่า 300 แชร์ จากยอดการติดตามดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งส่งผลให้ไทยเบฟได้ชื่อว่าเป็นองค์กรที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในสายตาของผู้บริโภค
แบ่งปันคุณค่า
คุณกมลนัย ชัยเฉนียน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารทั่วไป
“บริษัทคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอด แบ่งปันต่อให้กับทีมงาน เพราะเราเล็งเห็นว่า ผู้ให้บริการเหล่านี้ถือเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่จะช่วยดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้ และจากความสำเร็จของโครงการนี้

นอกจากไทยเบฟจะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในสายตาของผู้บริโภคแล้ว เชื่อว่าพนักงานทุกคนเมื่อได้รับรู้ว่าองค์กรมีโครงการดี ๆ จะรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์กรที่ใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม”

คุณชูศรี ประเสริฐสิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
วิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านกฎหมาย
““หลายคนบอกว่ากฎหมายเป็นเรื่องเข้าใจยากและไกลตัว แต่การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริการทุกคนเข้าใจว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชีวิตคนอื่น และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะวิทยากรรู้สึกประทับใจที่ผู้เข้าอบรมสนใจอยากเรียนรู้ ซึ่งการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้องขายเครื่องดื่มอย่างมีคุณธรรม มีจิตสำนึก

นอกจากจะดูแลตัวเอง ต้องดูแลคู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ถ้าสามารถสมดุลสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน”

คุณฉัตรบดินทร์ กลัดประเสริฐ
Hotel Manager
โรงแรมศาลาเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้เข้าอบรมจากโครงการ Serve Responsibly รุ่นที่ 6
“ผมทำงานโรงแรมมาประมาณ 20 ปี แต่ว่ายังมีบางเรื่องที่เรารู้ไม่หมด หรือรู้แล้วแต่ไม่ถูก วันนี้ได้มาปลดล็อก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมาย ความรู้ทางการแพทย์ และมุมมองของผู้บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่คนทำงานในสายการให้บริการควรจะทราบ ขอบคุณไทยเบฟที่จัดกิจกรรมดี ๆ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในเขาใหญ่

ผมเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะสามารถเป็นผู้ให้บริการที่มีความรับผิดชอบได้อย่างแท้จริง”
ทิศทางการดำเนินโครงการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบในปี 2563

เป้าหมายมีจำนวนผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เข้าร่วมการอบรม เพิ่มขึ้น
150 คนจากโรงแรมและร้านอาหาร
80-100 แห่ง
โดยเฉพาะในจังหวัด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ของแต่ละภูมิภาค เช่น เกาะสมุย เชียงราย ขอนแก่น และนครราชสีมา


ขยายผลต่อยอดกิจกรรมในเพจ
“Serve Responsibly
การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ”

ในเฟสบุ๊ค โดยเพิ่มกิจกรรมร่วมสนุกต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้มีจำนวนคนติดตามเพิ่มมากขึ้น และประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าในปี 2563 จะมีผู้กดไลก์ติดตามเพจประมาณ
2,000 คน


เป้าหมายที่ท้าทายของโครงการคือ

คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะนำข้อมูลหรือความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
100%
เนื่องจากการอบรมมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก ดังนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงของผู้เข้าร่วมอบรมว่าจะให้บริการ อย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างแท้จริงหรือไม่
ทิศทางการดำเนินโครงการการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบในปี 2568

ในปี 2568
โครงการอบรมนี้จะเข้าถึงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ตั้งเป้าหมายในปี 2568 จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น
มากกว่า 1,500 คน
(รวมตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ) และต่อยอดไปยังกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ เช่น พนักงานส่งเสริมการขาย (PG) ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด เป็นต้น