รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 / แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ
ความสำเร็จด้านความยั่งยืน ที่สำคัญในปี 2562
สิ่งแวดล้อม
อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ลดลง
7%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557
อัตราส่วนการใช้น้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ลดลง
14%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557
อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ลดลง
10%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557
อัตราส่วน*ของบรรจุภัณฑ์หลัก**มาจากการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ และการเก็บกลับคืน **
75%
*คำนวณจากยอดขายโดยเทียบจากน้ำหนักบรรจุภัณฑ์
**บรรจุภัณฑ์หลัก ได้แก่ ขวดแก้วที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

สังคม
การพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่ง
94%
ของตำแหน่งสำคัญทั้งหมด
การมีส่วนร่วมของพนักงานจิตอาสากลุ่มไทยเบฟ
1,600
คน
ชั่วโมงจิตอาสา
95,000
ชั่วโมง
100%
ของสถานประกอบการ ของกลุ่มไทยเบฟที่มีการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบกับจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด*
* * สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการที่มีการประเมินว่า การดำเนินการของกลุ่มไทยเบฟอาจมีผลกระทบต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมและกลุ่มไทยเบฟจัดให้มีโครงการพัฒนาชุมชนรอบสถานประกอบการนั้น ๆ (32 แห่ง)

เศรษฐกิจ

อัตราส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ”
คิดเป็น
45%
ของกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
เป้าหมายปี 2568 : 50%