รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 / แบ่งปันคุณค่าให้คนทั่วโลก
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ไทยเบฟตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ จึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนในสังคมมีสุขภาพอนามัยที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมสวัสดิภาพ และร่วมสานพลังแห่งความร่วมมือเพื่อสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์


โรงพยาบาลชั้นนำของเอเชียในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไตอย่างครบวงจร เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 โดยให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรองทั่วไป โรคไต ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และเบาหวาน รวมถึงการผ่าตัดทำหลอดเลือดเทียม การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยวิธีส่องกล้อง Laparoscope ในผู้ป่วยที่เป็นถุงน้ำดีอักเสบ และผู้ป่วยที่มีนิ่วในถุงน้ำดี เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย ได้มาตรฐานชั้นนำ รวมถึงคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์สูง โดยปัจจุบันเปิดรับรักษาผู้ป่วยโรคไตทั่วประเทศ รวมถึงผู้ป่วยแผนกอายุรกรรมทั่วไปอีกด้วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (“สถาบันโรคไต”) ยังทำการวิจัย และพัฒนาเพื่อป้องกันการเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง และยังช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไตได้มีความรู้และความเข้าใจที่ดี สามารถอยู่กับสภาวะที่เป็นอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันสถาบันโรคไตยังจัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทุก 3 เดือน ผ่านการบรรยายความรู้ในการป้องกัน การรักษาโรคไต และเคล็ดลับการดูแลสุขภาพ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก รวมถึงการจัดงานประชุมวิชาการโดยในปี 2562 ร่วมมือกับสมาคมพยาบาลโรคไต ได้จัดประชุมหัวข้อเรื่อง “Comprehensive Care in Hemodialysis Patients สำหรับพยาบาลโรคไต”

ปัจจุบัน สถาบันโรคไตได้มีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากไตที่ได้รับบริจาค ให้แก่ผู้ป่วยสำเร็จแล้ว 27 ราย แบ่งเป็นการบริจาคจากผู้มีชีวิตซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกัน จำนวน 13 ราย และบริจาคจากผู้เสียชีวิตโดยสภากาชาดไทยเป็นผู้ติดต่อประสานงานให้แก่ทางโรงพยาบาล จำนวน 14 ราย ซึ่งผลการผ่าตัดสมบูรณ์แบบทุกราย เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ป่วยอย่างมาก

นอกจากนี้ ในปี 2562 สถาบันโรคไตได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ร่วมพัฒนาและประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งการวิจัย การจัดการศึกษาทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ไทยเบฟผสานความร่วมมือกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาทักษะชีวิต CPR เยาวชนจิตอาสา” โดยจัดอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา จำนวน 15 แห่งทั่วประเทศ และมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,300 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและสามารถช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว คนใกล้ชิด ได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัย รวมถึงนำไปสร้างประโยชน์ช่วยเหลือสังคมต่อไป พร้อมกันนี้โครงการยังได้มอบหุ่นคุณสมชายให้กับทุกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใช้สำหรับฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานต่อไป

นับเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตที่ช่วยสร้างเยาวชนจิตอาสาที่มีความสามารถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการช่วยชีวิตให้สูงยิ่งขึ้น นอกจากให้ความรู้กับนักเรียน โครงการนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR ให้กับพนักงานในกลุ่มไทยเบฟ โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 300 คน
แบ่งปันคุณค่า

คุณสันต์ อินชูรัญ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
“ขอขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการช่วยชีวิตพื้นฐานให้กับนักเรียนของเรา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนควรฝึกฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน เพราะในวัยนี้เกิดอุบัติเหตุจมน้ำบ่อย ทั้งจากการเล่นน้ำหรือเหตุอุทกภัยในพื้นที่ เยาวชนอาจมีโอกาสได้ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุได้ ทำให้มีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้น แต่หากไม่มีใครทำ CPR เป็น อาจทำให้โอกาสรอดเป็นศูนย์ อย่างน้อยเขาควรได้รู้พื้นฐานและสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้”
โครงการคลินิกสุขภาพเพื่อชุมชน


ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2559-2562 บริษัท แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GRG) บริษัทในกลุ่มไทยเบฟ ได้ก่อตั้งและเปิดให้บริการคลินิกสุขภาพเพื่อชุมชนที่เมืองมอบี เขตย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานของ GRG โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของชุมชนในเขตรอบโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง โดยสนับสนุนการก่อสร้างคลินิกและจัดหาแพทย์เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษา รักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไป รวมถึงยารักษาโรคฟรี นอกจากนี้ยังบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในบางกรณีอีกด้วย ทั้งนี้ ก่อนทำการก่อสร้างคลินิกแห่งนี้ GRG ได้ศึกษาและพูดคุยกับชุมชนในพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อรับรู้ถึงความต้องการด้านสุขภาพต่าง ๆ พร้อมประเมินลักษณะการใช้ชีวิตเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขที่ดีที่สุดแก่ชุมชน เพื่อให้การก่อตั้งคลินิกนำประโยชน์สูงสุดมาให้ชุมชนอย่างแท้จริง

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคลินิกสุขภาพฯ GRG ได้สนับสนุนด้านการเงินมากกว่า 100 ล้านจัต (Kyats) หรือประมาณ 20 ล้านบาท และสนับสนุนรายจ่ายของแพทย์ พยาบาล และยารักษาโรค กว่า 18 ล้านจัต (Kyats) หรือประมาณ 360,000 บาทต่อปี ปัจจุบัน คลินิกแห่งนี้สามารถให้บริการรักษาชุมชนกว่า 920 ครัวเรือน หรือ 3,800 คน ใน 3 หมู่บ้านของเมืองมอบี โดยสามารถรักษาผู้ที่ป่วยอาการเล็กน้อย ไปแล้วกว่า 2,900 ราย และลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหรือความเจ็บป่วยในชุมชนลงร้อยละ 70
แบ่งปันคุณค่า

คุณอู ทัน ซอ
ชาวบ้านหมู่บ้านแต้โก้น เมืองมอบี เขตย่างกุ้ง เมียนมา
“ผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากที่ GRG เติมเต็มความต้องการที่แท้จริงของเราได้ ต้องขอขอบคุณบริษัทที่มอบสถานพยาบาลที่เราไม่ต้องจ่ายค่ารักษาแพง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของชุมชน ในหมู่บ้านของเรายังไม่มีสถานพยาบาลสำหรับรักษาอาการป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ไข้หวัด ไอ ไข้รากสาดน้อย หรือรักษาการเจ็บป่วยร้ายแรง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการผ่าตัดใหญ่ เราสามารถรับการรักษาที่นี่ได้ก่อน เพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่าเดิม คลินิกนี้มีประโยชน์และช่วยชุมชนที่อยู่ในเมืองนี้มาก ๆ ขอขอบคุณ GRG อย่างจริงใจ”
งานด้านสาธารณสุข


ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ไทยเบฟได้มอบเงินสนับสนุน 15 ล้านบาท ให้กับ “โครงการก้าวคนละก้าว” เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา อาคารหลังสุดท้ายของโรงพยาบาลศิริราชที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส มอบเงินสนับสนุน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม)


มอบเงินสนับสนุน 3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการประชุมวิชาการ ด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


มอบเงินสนับสนุน 1 ล้านบาท ให้กับศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบทุนเข้า “กองทุนสนับสนุนการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง” เพื่อใช้ในการวิจัยรักษาโรคมะเร็ง และหาแนวทางการรักษามะเร็งที่แม่นยำสำหรับคนไทย
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


สนับสนุนหุ่นสมชาย เพื่อใช้สำหรับฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
ไทยเบฟร่วมให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล เปิดสอนหลักสูตรพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล อยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย อาทิ มอบเงินสนับสนุน 1 แสนบาท สมทบทุนสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม และหอพักวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พร้อมทั้งยังร่วมประชุมคณะกรรมการการเงินเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย
ช้างคลินิกเวชกรรม
ก่อตั้งขึ้นจากดำริของคุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่กล่าวว่า “คนไทยให้กันได้” เพื่อช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านสาธารณสุข ให้แก่สมาชิกในชุมชนรอบโรงงานที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากให้บริการทางการแพทย์ แล้วยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือและให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอีกด้วย
ทิศทางการดำเนินงาน
ไทยเบฟยังคงมุ่งมั่นสานต่อกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยเชื่อว่าหากทุกคนมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
ภาพรวมการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

ไทยเบฟและบริษัทในกลุ่ม สนับสนุนงาน ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ในปี 2562 จำนวนกว่า
35 ล้านบาท

ชุมชนในเมียนมากว่า
920 ครัวเรือน
หรือ 3,800 คน

เข้ารับการรักษา ที่คลินิกสุขภาพเพื่อชุมชน
สามารถลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค หรือความเจ็บป่วยในชุมชนลง 70%

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ผ่าตัดปลูกถ่ายไตแก่ผู้ป่วย
สำเร็จ 27 ราย
13 ราย
ได้รับไตจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิต14 ราย
ได้รับจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต

อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนในโครงการ โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ระดับชั้นมัธยม
จำนวน 15 โรงเรียนทั่วประเทศ

โครงการได้ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนกว่า
1,300 คน


และพนักงานไทยเบฟกว่า 300 คน
เข้าอบรมทักษะการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน (CPR) เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ทันท่วงทีและปลอดภัยพร้อมมอบหุ่นสมชายสำหรับการฝึกอบรม ให้กับโรงเรียนเพื่อทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอ
โรงเรียนละ 10 ตัว
รวม 150 ตัว