รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 / แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
GRI 102-1 GRI 102-10 GRI 102-45 GRI 102-48 GRI 102-50 GRI 102-51 GRI 102-52 GRI 102-53 GRI 102-54 GRI 102-56
STABLE
& SUSTAINABLE
ASEAN LEADER
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นฉบับที่ 6 ประจำปี 2562 โดยจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ในแบบหลัก (Core) ของกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards และ ได้เริ่มศึกษาและประยุกต์ใช้แนวทางการรายงานของ Integrated Reporting (IR)

ซึ่งเป็นรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ที่แสดงถึงผลการดำเนินงานและการสร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ แบบองค์รวม
รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารประเด็นความสำคัญทางธุรกิจและการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้​ส่วนเสีย ซึ่งมีหัวข้อและเนื้อหาของรายงานครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้ง 4 ด้าน โดยมีการปรับเปลี่ยนลำดับการเล่าเรื่อง เริ่มจาก สิ่งแวดล้อม สังคม ศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ด้วยไทยเบฟให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นรากฐานของชุมชนและสังคมที่แข็งแกร่ง และสนับสนุนให้รากฐานทางเศรษฐกิจมั่นคง โดยมีเจตนารมณ์ต้องการนำเสนอกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยเบฟและบริษัทในกลุ่มไทยเบฟ (“กลุ่มไทยเบฟ”) ได้น้อมนำมาปฏิบัติ และในขณะเดียวกันได้กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประการ ขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs)

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟที่เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการเงินปี 2562 ผ่านการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด KPMG) โดยรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ของไทยเบฟ ส่วนการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการอบรมพนักงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและให้ความเชื่อมั่นจาก Lloyd’s Register International (Thailand) Limited ซึ่งเอกสารการรับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลแสดงอยู่ในหัวข้อการรับรองจากหน่วยงานภายนอกขอบเขตการรายงาน

ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ 2562 ไทยเบฟรายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน จากเดือนตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562

ขอบเขตการรายงานครอบคลุม ไทยเบฟ กลุ่มไทยเบฟในประเทศไทย และบริษัทในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นการรวบรวมข้อมูลจากโรงงานผลิต 40 แห่ง ได้แก่
โรงงานสุรา 25 แห่ง (19 แห่งในประเทศไทย 5 แห่งในสหราชอาณาจักร และ 1 แห่งในประเทศเมียนมา)
โรงงานเบียร์ 3 แห่งในประเทศไทย โ
รงงานผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 11 แห่งในประเทศไทย
โรงงานผลิตอาหาร 1 แห่งในประเทศไทย
และข้อมูลจากศูนย์กระจายสินค้า 11 แห่งในประเทศไทย [ประกอบด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด 6 แห่ง และบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 5 แห่ง]

ทั้งนี้ มีการเพิ่มเติมขอบเขตการรายงานจากปี 2561 อันเนื่องมาจากการขยายกิจการทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

  • ข้อมูลตัวเลขด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด สาขากำแพงเพชร ประเทศไทย บริษัท แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในประเทศเมียนมา และกลุ่มบริษัทอินเวอร์เฮ้าส์ ดิสทิลเลอร์ ในประเทศสหราชอาณาจักร จำนวน 5 โรงงาน
  • ข้อมูลตัวเลขด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มี​แอลกอฮอล์ ได้แก่ บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด สาขาลำปาง ประเทศไทย

ไทยเบฟจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของไทยเบฟ www.sustainability.thaibev.com หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจได้ทาง sustainability@thaibev.com หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยใช้แบบฟอร์มที่แนบท้ายรายงานฉบับนี้ คณะทำงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวและนำไปปรับปรุงคุณภาพของรายงานต่อไป