รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

Close
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562 / แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ
ตัวเลขชี้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ
  • การสร้างและปันส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจประกอบด้วยรายได้ (อ้างอิง GRI 201-1: Revenue) ต้นทุนขาย (อ้างอิง GRI 201-1: Operating Costs) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (อ้างอิง GRI 201-1: Employee Wages and Benefits) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (อ้างอิง GRI 201-1: Payments to Government) และเงินปันผลประจำปี (อ้างอิง GRI 201-1: Payments to Providers of Capital) .
  • ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย คือ จำนวน 5,978 ล้านบาท ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562 และจำนวน 5,022 ล้านบาท ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561 ภาษีสรรพสามิตจ่ายให้รัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายด้วย
  • รายได้จำแนกตามเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตามงบการเงินของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีนี้สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
  • เงินปันผลประจำปีสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)