หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560 / แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ แนวทางการพัฒนา ความยั่งยืนของไทยเบฟ
GRI 102-12, GRI 102-18, GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 103-1

กลยุทธ์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บริษัทไทยเบฟน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาความยั่งยืน พร้อมทั้งยึดถือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ มาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เพื่อผลักดันให้องค์กรดําเนินงาน อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนำมาใช้ในการวางแผน และดำเนินการ ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความ พอประมาณ ความมีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี หากดำเนิน ตามหลัก 3 ประการ ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้และคุณธรรม บริษัทจะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ในการดำเนินธุรกิจตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง โดยต้องคำนึงถึงหลักสามประการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

ความพอประมาณ
 • ทำตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง
 • หลีกเลี่ยงความสุดโต่ง
 • มีวินัยทางการเงิน

ความมีเหตุผล
 • ประเมินเหตุและผลของทุกการกระที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
 • สร้างคุณค่าที่แท้จริง

มีระบบคุ้มกันที่ดี
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง
 • เตรียมพร้อมเพื่อผกระทบในอนาคตหรือความเปลี่ยนแปลง
ไทยเบฟเชื่อในประโยชน์ของการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสามประการและคุณค่าอีกสองประการ คือ ความรู้และคุณธรรม

ความรู้
 • ข้อมูลเชิงลึก
 • ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • นำความรู้และประสบการณ์มาเชื่อมโยงกัน
คุณธรรม
 • ความซื่อสัตย์
 • ความบริสุทธิ์ใจ
 • ความอุตสาหะ
 • ความมีสติ
 • ความอ่อนน้อมถ่อมตน


เศรษฐกิจ
การสร้างคุณค่าทางธุรกิจ


สิ่งแวดล้อม
การจัดการดูแลผลกระทบ จากธุรกิจ


สังคม
การดูแลและแบ่งปัน


วัฒนธรรม
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจจะนำพาองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า อย่างสมดุลใน 4 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ขณะเดียวกันภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร บริษัทไทยเบฟเชื่อมั่นว่า จะสามารถ พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและสร้างโอกาสที่ไร้ขีดจำกัด ให้แก่ธุรกิจและสังคมโดยรวมได้ต่อไป

นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทยังแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติตามที่ได้ระบุไว้ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยนำมาผสานกันเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทในหลายด้าน และช่วยผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและระดับสากล หลักการทั้งสองยังมุ่งเน้นการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความคิด ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าที่มั่นคง ส่งเสริมการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แต่อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ จะยั่งยืนได้นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีเหตุผล และ ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเป็นสำคัญ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ 2020 ของบริษัทไทยเบฟ โดยมีจุดมุ่งหมายก้าวสู่การเป็น “ผู้นำ ธุรกิจเครื่องดื่มในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน” และมุ่งเน้นไปที่ การมีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ยั่งยืน ไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กร

ทั้งนี้บริษัทไทยเบฟเชื่อมั่นว่า กลยุทธ์การพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่มีรากฐานสำคัญมาจากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ จะเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า ที่สมดุลให้แก่บริษัทตลอดห่วงโซ่คุณค่า และส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขององค์กร

โครงสร้างการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทไทยเบฟ รับผิดชอบในการพิจารณา วางแผน กำหนดนโยบาย และดำเนินการ ด้านการพัฒนาความยั่งยืนให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ขององค์กรที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหาร และมีคณะทำงานพัฒนาความอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ (Sustainability Development Working Team) เป็นผู้ให้การสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแทน จากสายงานต่างๆ มีหน้าที่ในการกำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กำหนดแผนงาน สนับสนุน ติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สื่อสารกับคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ รวมถึง มีส่วนร่วมในขั้นตอนกระบวนการประเมินสาระสำคัญด้านความยั่งยืน ของบริษัท โดยที่คณะทำงานพัฒนาความอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ ทำหน้าที่ดำเนินการทวนสอบความครบถ้วนของประเด็นสำคัญต่อ ความยั่งยืนขององค์กร วิเคราะห์และนำเสนอต่อคณะกรรมการ พัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจเพื่อพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติประเด็นสำคัญ ด้านความยั่งยืน

ในปี 2560 ไทยเบฟได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี ความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในกลุ่ม DJSI Emerging Markets ต่อเนื่อง โดยมีคะแนนสูงสุด เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่ม DJSI World ของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม (Beverages) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ มุ่งมั่นพัฒนาด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีผลการดำเนินงานที่เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ ในระดับสากล


รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2560