หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560 / แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
GRI 201-1, GRI 102-8หมายเหตุ
  • การสร้างและปันส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจประกอบด้วย รายได้ (อ้างอิง GRI201-1:Revenue) ต้นทุนขาย (อ้างอิง GRI201-1:Operating Costs) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (อ้างอิง GRI201-1:Employee Wages and Benefits ) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (อ้างอิง GRI201-1:Payments to Government) และเงินปันผล ประจำปี (อ้างอิง GRI201-1:Payments to Providers of Capital) ในขณะที่เนื้อหาของรายงานครอบคลุมเฉพาะ การดำเนินงานในประเทศไทย อย่างไรก็ตามหัวข้อการเติบโตทางธุรกิจครอบคลุมไทยเบฟและบริษัทย่อย ในกลุ่มไทยเบฟตามรายงานประจำปี 2560

  • ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย คือ จำนวน 3,528.82 ล้านบาท ในช่วงเดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2560 และจำนวน 2,665.15 ล้านบาทในช่วงเดือน มกราคม-กันยายน 2559 ภาษีสรรพสามิตจ่ายให้รัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการขายด้วย

  • รายได้จำแนกตามเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตามงบการเงินของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีนี้สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560

  • เงินปันผลประจำปีสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2560