หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560 / การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าของการเติบโตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน การส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค
GRI103-1, GRI 103-2, GRI 416-1, GRI 417-1

 
การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้าง ความแข็งแรงของร่างกายและสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค บริษัทไทยเบฟจึงใส่ใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล การคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งในการตอบรับต่อปัญหาโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ (Non-communicable Diseases: NCDs) ที่มีเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้บริโภคที่ก่อให้เกิดโรคในกลุ่ม NCDs เช่น โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) และโรคอ้วน (Obesity)

โดยนโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการของบริษัทไทยเบฟนั้นมุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมคุณภาพที่หลากหลายสำหรับผู้บริโภคโดยเน้นการลดปริมาณน้ำตาลและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ให้แคลอรีต่ำ ส่งเสริมการสื่อสารถึงผลิตภัณฑ์ส่งเสริมคุณภาพของบริษัทไทยเบฟ และเพิ่มพูนความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และส่งเสริมการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพ

การจัดหาวัตถุดิบที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
บริษัทไทยเบฟใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยบริษัทตรวจสอบแหล่งที่มา คุณภาพและ ความปลอดภัยของวัตถุดิบตามมาตรฐาน สากลอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีกระบวนการ คัดกรองคู่ค้าที่กำหนดให้เปิดเผยข้อมูล ด้านการตัดแต่งทางพันธุกรรมในวัตถุดิบ บริษัทจะแสดงข้อมูลดังกล่าวบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในทุกประเทศ ตามนโยบายของบริษัท และกฎเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการใช้ และเก็บเกี่ยววัตถุดิบในการตัดแต่งพันธุกรรมหากมีการใช้ นอกจากนี้ ไทยเบฟยังสนับสนุนให้มีการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่ปลูกด้วยวิธี การเกษตรอินทรีย์จากแหล่งเกษตรกรรมที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
บริษัทไทยเบฟควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บ การขนส่งและกระจายสินค้า เพื่อรักษามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล ดังนี้

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทไทยเบฟ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทไทยเบฟทั้งหมดผ่านการรับรอง มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ISO 22000

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
และธุรกิจอาหาร

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดผ่านการรับรอง ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยอาหาร ต่อผู้บริโภค หรือ GMP&HACCP (Good Manufacturing Practice & Hazard Analysis and Critical Control Point) โดยในปี 2560 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่ การผลิตผลิตภัณฑ์จากโรงงานไปจนถึงร้านอาหาร

ผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำดื่มจาก National Sanitation Foundation: NSF
กระบวนการการผลิตน้ำดื่มช้าง น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง และน้ำดื่มคริสตัล ผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำดื่มจาก National Sanitation Foundation: NSF ซึ่งรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยาสหรัฐ (The United States Food and Drug Administration: U.S. FDA)

กระบวนการผลิตเครื่องดื่มบรรจุกล่องโออิชิ
ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร (Food Safety System Certification 22000: FSSC 22000)
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ
บริษัทไทยเบฟศึกษา ค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ โดยคำนึงถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีคุณค่าทางสารอาหารและประโยชน์ทางโภชนาการ ในขณะเดียวกันยังคงรักษารสชาติที่ดีสำหรับผู้บริโภค

ในปีนี้บริษัทไทยเบฟสามารถเพิ่มสัดส่วนของยอดขาย (เชิงปริมาณ) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมด โดยสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2563 (ร้อยละ 67) ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพและโภชนาการ โดยในปี 2560 บริษัทได้ต่อยอดพัฒนา สูตรอาหารและเครื่องดื่มใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการ ดังนี้
 
ในปีนี้บริษัทไทยเบฟสามารถเพิ่มสัดส่วนของยอดขาย (เชิงปริมาณ) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมด โดยสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2563 (ร้อยละ 67) ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพและโภชนาการ โดยในปี 2560 บริษัทได้ต่อยอดพัฒนา สูตรอาหารและเครื่องดื่มใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการ ดังนี้

100 พลัส กลิ่นเบอร์รี่
รสชาติใหม่ของผลิตภัณฑ์ 100 พลัส เครื่องดื่มน้ำอัดลมผสม เกลือแร่ปราศจากคาเฟอีน เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผู้บริโภค ในตลาด โดย 100 พลัส มีส่วนผสมของสตีวิออลไกลโคไซด์ ซึ่งเป็นน้ำตาลธรรมชาติจากหญ้าหวานที่มีแคลอรีและปริมาณ น้ำตาลน้อยกว่าน้ำอัดลมทั่วไปถึงร้อยละ 50

น้ำแร่ธรรมชาติ ตราช้าง
บริษัทไทยเบฟขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังตลาดเครื่องดื่ม น้ำแร่ โดยน้ำแร่ธรรมชาติ ตราช้าง ได้ผลิตมาจากแหล่งน้ำบริสุทธิ์ จากชั้นหินให้น้ำธรรมชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่สะสมแร่ธาตุ ที่เป็นประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม ฟลูออไรด์ และนำมาผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกด้วยระบบ การกรองแบบ 3 ชั้น (Triple Filtration Process) ทำให้น้ำแร่ สะอาดและบริสุทธิ์ แต่ยังคงมีแร่ธาตุตามธรรมชาติที่จำเป็นต่อ ร่างกายอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐานจาก National Sanitation Foundation: NSF

โออิชิแซนวิช พลัส
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) สำหรับผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพ และต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณค่า และให้แคลอรี่ต่ำ โดยบริษัทภายในกลุ่มบริษัทไทยเบฟได้วิจัย พัฒนาสูตรขนมปังธัญพืชที่มีคุณค่าจากธัญพืชที่คัดสรรมา 4 ชนิด คือ ข้าวสาลี (Wheat) ข้าวบาร์เลย์ (Malted Barley) ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry Flour) และเมล็ดถั่วเหลือง (Kibble Soybean) ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ประกอบกับวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เช่น เนื้ออกไก่ที่มีไขมันต่ำโปรตีนสูง

โออิชิ เกี๊ยวซ่า สูตรไรซ์เบอร์รี่
ผ่านการคัดสรรและเลือกใช้แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ได้แก่ แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากนาข้าวเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรไทย ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นแป้งข้าวเจ้าที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินอี ธาตุเหล็ก กรดไขมันโอเมก้า-3 และเส้นใยอาหาร นำมา ต่อยอดเชิงสร้างสรรค์และแปรรูปเป็นแผ่นแป้งเกี๊ยวซ่าญี่ปุ่น โดยโออิชิ เกี๊ยวซ่า ด้วยสูตรผสมแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ 1 ซอง ให้พลังงานเพียงแค่ 190 กิโลแคลอรี เท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทไทยเบฟได้มีการสื่อสารเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงความรู้ด้านโภชนาการ เช่น ปริมาณน้ำตาลและโซเดียมในผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกันทางบริษัทต้องการให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลทางโภชนาการตามกฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวผ่านทางฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์

รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2560