หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560 / แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทไทยเบฟดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความสำคัญ การเคารพในสิทธิ และความเป็นธรรมต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสําหรับทุกหน่วยงานและพนักงานทุกระดับ รวมถึงป้องกันความเสี่ยงหรือผลกระทบ จากการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วม อย่างสร้างสรรค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังความต้องการ ความคิดเห็น ข้อกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยที่ความถี่ของการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปตามแผนการดำเนินงาน ของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการดำเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน

บริษัทไทยเบฟจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่
1. พนักงาน

2. คู่ค้า

3. ลูกค้า

4. ผู้บริโภค

5. นักลงทุน

6. ชุมชน

7. หน่วยงานกำกับดูแล

8. องค์กรพัฒนาเอกชน
พนักงาน
แนวทางการมีส่วนร่วม
 • ข้อความทาง SMS
 • แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line Application)
 • เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Fanpage)
 • อินทราเน็ต (Intranet)
 • การประชุมประจำปี เช่น การประชุม ผู้บริหารประจำปี การประชุม คณะกรรมการลูกจ้าง การประชุม คณะกรรมการสวัสดิการ การประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย การประชุมสหภาพแรงงาน และการประชุมของหน่วยงาน
 • กล่องรับความคิดเห็น
 • การเดินสายพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น “Core Values Roadshow” และ “Vision 2020 Roadshow”
 • การสำรวจประเด็นด้านความยั่งยืน ประจำปี
 • การสำรวจความพึงพอใจ และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ตัวอย่างของประเด็น
 • ความปลอดภัยในการทำงาน
 • การอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ทำงาน
 • สวัสดิการพนักงาน
 • การจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ ให้แก่สังคม
 • การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ

บทรายงาน
 • โอกาสไร้ขีดจำกัดที่ไทยเบฟ (Limitless Opportunities for ThaiBev’s Employees)
 • การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่ระดับโลก (Sharing the Value with the World)
 • การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค (Consumer Health, Safety and Well-Being)

คู่ค้า
แนวทางการมีส่วนร่วม
 • การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้า
 • การสำรวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจำปี

ตัวอย่างของประเด็น
 • ระบบการจัดซื้อจัดหาที่ชัดเจน
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บทรายงาน
 • การจัดหาอย่างยั่งยืน (Responsible Sourcing)
 • การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ (Water Stewardship)
 • พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (Energy and Climate Change)
 • เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ลูกค้า
แนวทางการมีส่วนร่วม
 • งานนิทรรศการและสัมมนาประจำปี (ThaiBev EXPO 2017)
 • การประชุมลูกค้าประจำปี
 • การจัดอบรมและให้ความรู้ลูกค้า
 • กิจกรรมพัฒนาธุรกิจ
 • กิจกรรม Business Review ประจำปี
 • การเยี่ยมชมโรงงานประจำปี
 • โครงการ Agent “The Next Gen”
 • การสำรวจประเด็นด้านความยั่งยืน ประจำปี

ตัวอย่างของประเด็น
 • ความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
 • ความชัดเจนของนโยบายในการดำเนินธุรกิจ
 • ความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ
 • การรับผิดชอบต่อการบริโภค ของผู้บริโภค
 • การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน
 • การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงานของบุคลากร
 • การสร้างความร่วมมือ และเครือข่าย เพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคม
 • การประกอบการค้าที่ยืดหยุ่นและตรงตามความต้องการของสภาวะตลาด

บทรายงาน
 • การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค (Consumer Health, Safety and Well-Being)
 • การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (Governance, Risk and Compliance)
 • แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ (ThaiBev’s Sustainability Approach)
 • โอกาสไร้ขีดจำกัดที่ไทยเบฟ (Limitless Opportunities for ThaiBev’s Employees)
 • การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่ระดับโลก (Sharing the Value with the World)

ผู้บริโภค
แนวทางการมีส่วนร่วม
 • กิจกรรมนอกสถานที่และกิจกรรม ส่งเสริมการตลาดในช่องทางการขาย
 • ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
 • การสำรวจประเด็นด้านความยั่งยืน ประจำปี

ตัวอย่างของประเด็น
 • คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
 • ราคาสินค้าที่เป็นธรรมและเหมาะสม
 • การให้บริการและนำเสนอสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบ
 • ความรับผิดชอบต่อการจัดการ สิ่งแวดล้อม
 • ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
 • การจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ ให้แก่สังคม

บทรายงาน
 • การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค (Consumer Health, Safety and Well-Being)
 • การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ (Water Stewardship)
 • เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
 • พลังงานและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change)/li>
 • การกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (Governance, Risk and Compliance)
 • การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่ระดับโลก (Sharing the Value with the World)

นักลงทุน
แนวทางการมีส่วนร่วม
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
 • การประชุมประจำไตรมาส
 • การเข้าเยี่ยมชมโรงงานประจำปี
 • การเดินสายพบปะนักลงทุน (Investor Roadshows)
 • การสำรวจประเด็นด้านความยั่งยืน ประจำปี

ตัวอย่างของประเด็น
 • ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล
 • ผลประกอบการของบริษัท
 • การให้ข้อมูลด้านธุรกิจของไทยเบฟ และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
 • การบริหารและพัฒนาตราสินค้า

บทรายงาน
 • การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (Governance, Risk and Compliance)
 • การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค (Consumer Health, Safety and Well-Being)

ชุมชน
แนวทางการมีส่วนร่วม
 • กิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • การสัมภาษณ์ตัวแทนจากชุมชน
 • การประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชนประจำปี
 • การสำรวจประเด็นด้านความยั่งยืน ประจำปี

ตัวอย่างของประเด็น
 • การส่งเสริมการศึกษาให้กับชุมชน
 • การสร้างงานหรือส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน
 • การส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสุขภาพให้กับชุมชน
 • การส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับชุมชน
 • การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 • การพัฒนาทักษะด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ
 • การจัดการฝุ่นโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • การคมนาคมหรือสัญจรโดยรอบสถานที่ ปฏิบัติงาน
 • การเปิดเผยข้อมูลและช่องทางการสื่อสาร กับชุมชน
 • การใช้แรงงานเด็กและสิทธิมนุษยชน

บทรายงาน
 • การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่ระดับโลก (Sharing the Value with the World)
 • การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (Preserving and Promoting Arts and Culture)
 • โอกาสไร้ขีดจำกัดที่ไทยเบฟ (Limitless Opportunities for ThaiBev’s Employees)

หน่วยงานกำกับดูแล
แนวทางการมีส่วนร่วม
 • การปฏิบัติงานร่วมกัน
 • การสำรวจประเด็นด้านความยั่งยืน ประจำปี

ตัวอย่างของประเด็น
 • การจัดการภาษีที่โปร่งใส
 • การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • การโฆษณาและการขายอย่างมีจริยธรรม และเหมาะสม
 • การใช้แรงงานอย่างถูกกฎหมาย
 • สิทธิมนุษยชน
 • ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บทรายงาน
 • การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (Governance, Risk and Compliance)
 • การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค (Consumer Health, Safety and Well-Being)
 • โอกาสไร้ขีดจำกัดที่ไทยเบฟ (Limitless Opportunities for ThaiBev’s Employees)
 • การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ (Water Stewardship)
 • เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

องค์กรพัฒนาเอกชน
แนวทางการมีส่วนร่วม
 • การสำรวจประเด็นด้านความยั่งยืน ประจำปี

ตัวอย่างของประเด็น
 • สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
 • การดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม

บทรายงาน
 • การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค (Consumer Health, Safety and Well-Being)
 • การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (Governance, Risk and Compliance)
 • การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่ระดับโลก (Sharing the Value with the World)


กระบวนการประเมินสาระสำคัญด้านความยั่งยืน
1. การกำหนดประเด็น
บริษัทไทยเบฟคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความสอดคล้อง กับการดำเนินธุรกิจโดยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากสายงานธุรกิจ ทุกสายงาน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนจากภายนอก ในบริบทที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยศึกษาแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและ ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถึงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กรอีกด้วย

2. การจัดลำดับความสำคัญ
บริษัทไทยเบฟนำประเด็นที่ได้จากขั้นตอนการกำหนดประเด็น มาจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาจากผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มในด้านความสำคัญและความสนใจที่มีต่อผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อกลั่นกรองประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืน ขององค์กร

3. การทวนสอบ
คณะทำงานเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทดำเนินการทวนสอบ ความครบถ้วนของประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

4. การกำหนดขอบเขตการรายงาน
บริษัทไทยเบฟกำหนดขอบเขตการรายงานประเด็นสำคัญ ทั้ง 17 ประเด็น โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว มากที่สุด

5. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บริษัทไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างต่อเนื่องโดยนำมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อประเด็น สำคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะ มาใช้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อไป


สาระสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในปี 2560 บริษัทไทยเบฟทำการสำรวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจำปีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 8 กลุ่ม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ดำเนินการสัมภาษณ์และส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจ Stakeholder engagement survey นี้ ได้นำมาใช้ในกระบวนการประเมินสาระสำคัญด้านการพัฒนา ที่ยั่งยืนขององค์กร

ด้ด้านเศรษฐกิจ
 • นวัตกรรม
 • การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
 • การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ
 • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • การกำกับดูแลองค์กรและจรรยาบรรณในการดำเนินการ


ด้านสิ่งแวดล้อม
 • การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การบริหารจัดการน้ำและการอนุรักษ์แหล่งน้ำ
 • การจัดการของเสีย


ด้านสังคม
 • การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี
 • สิทธิมนุษยชน
 • การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม
 • ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ
 • การพัฒนาบุคลากร และสร้างแรงจูงใจ และรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
 • การสร้างความร่วมมือ และเครือข่ายเพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคม
 • การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
 • ฉลากผลิตภัณฑ์และการตลาด


Martin Hart-Hansen
Deputy Resident Representative UNDP Thailand

"หากดูจากศักยภาพของไทยเบฟในการก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) จะเห็นว่ามีปัจจัยสำคัญสองด้านซึ่งอาจส่งผลทางด้านบวกกับธุรกิจและชื่อเสียงของไทยเบฟในฐานะที่เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในประเทศไทย นั่นคือ ความยั่งยืนของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและการบริหารและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในส่วนของปัจจัยหลักในการผลิตของไทยเบฟมีสองอย่างคือ น้ำตาลและน้ำ ซึ่งในขณะที่ไทยเบฟมีโครงการพัฒนา เพื่อความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งสองนี้อยู่แล้ว ผมก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้โครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทานให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เช่น ร่วมทำงานกับชาวไร่อ้อยเพื่อสร้างผลผลิตอย่างยั่งยืน รวมไปถึงช่วยชาวไร่อ้อยแก้ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและร่วมมือกับชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำสายต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำในแม่น้ำให้ดีขึ้น ซึ่งอาจส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนและความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มแม่น้ำของประเทศไทยมีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วย เป็นการแสดงความรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน เริ่มตั้งแต่แหล่งผลิตหรือชุมชนไปจนถึงผู้บริโภค"


ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหาร นโยบายของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Delivery Unit: PMDU)

“ประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมประเด็นใดที่ไทยเบฟควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ไทยเบฟอาจเริ่มจากการพิจารณา Core business เทียบกับเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (United Nation Sustainable Development Goals) ว่าตรงกับเป้าหมายและเป้าประสงค์ข้อไหน ซึ่งหากพิจารณาด้านลักษณะทางธุรกิจของไทยเบฟ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องที่สุดคือเป้าหมายที่ 12 เรื่องแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ไทยเบฟอาจลองพิจารณาจาก Core business เพื่อดูว่ากิจกรรมไหนตรงกับเป้าหมายดังกล่าวบ้าง นอกเหนือไปจากการปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าซึ่งตอบเป้าประสงค์ของเป้าหมายที่ 12 แล้ว ไทยเบฟยังสามารถริเริ่มการทำ Data Flow Platform เพื่อช่วยให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงข้อมูล แก้ปัญหาการกระจัดกระจายของข้อมูลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หากมีศูนย์กลางข้อมูลในลักษณะนี้ จะทำให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบว่าการดำเนินงาน หรือการพัฒนาของแต่ละฝ่ายอยู่ในระดับไหนซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา อย่างแท้จริง จุดนี้ถ้าภาคเอกชนสามารถริเริ่มก่อนได้ ภาครัฐยินดีเข้ามามีส่วนร่วมแน่นอน”

ตารางแผนภูมิความเสี่ยงของไทยเบฟ

ทั้งนี้ คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้บริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจของไทยเบฟให้พิจารณาอนุมัติ ผลจากการดำเนินการทำให้ไทยเบฟได้คัดเลือก 17 ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของไทยเบฟผลการประเมินสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2560