หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560 / การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าของการเติบโตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน การบริโภคอย่างรับผิดชอบ
GRI 417-3

บริษัทไทยเบฟ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรระดับโลก มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง จากทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคตามแผนการดำเนินธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ 2020 (Vision 2020)

นอกจากจะมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความหลากหลายของตลาด และกลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมถึงทำให้ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานครองใจผู้บริโภคแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ โดยการจัดโครงการและการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลายแง่มุม แก่ผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริโภค

กิจกรรมที่บริษัทดำเนินการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์ ให้ผู้บริโภคดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคและความปลอดภัย ของสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีดังนี้
โครงการ Serve Responsibly การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ
โครงการ Serve Responsibly หรือการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ให้บริการ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองที่มีต่อ สังคม โดยต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ บริษัทไทยเบฟจึงได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Serve Responsibly” ให้กับกลุ่มพนักงานผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ประจำโรงแรมและร้านอาหารระดับพรีเมี่ยม โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกินขนาด

ซึ่งใช้เวลาในการจัดอบรม 1 วัน โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่สอดแทรก เนื้อหาสาระดังนี้
  • การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานกำกับดูแล ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก
  • การให้ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อมุ่งหวังสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ ดูแลสุขภาพร่างกายของผู้บริโภค
  • การเรียนรู้ปฏิกิริยาของร่างกายก่อนและหลังการได้รับปริมาณแอลกอฮอล์ เกินขนาดจากกิจกรรม “เดินเมามันส์” โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดลอง ใส่แว่นตาจำลองการเมา (Drunk Buster Goggles) เพื่อให้สามารถบ่งบอก และแยกลักษณะของลูกค้าที่เริ่มมีอาการเมาได้

ในปี 2560 บริษัทได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Serve Responsibly อย่างต่อเนื่อง ถึง 3 ครั้ง ซึ่งมีพนักงานผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้น 200 คน ตามเป้าหมายที่วางไว้ ในปีถัดไปบริษัทตั้งใจจะขยายการจัดอบรมไปยังเขตปริมณฑลและจังหวัดหัวเมืองใหญ่ของแต่ละภูมิภาคอีกด้วย

ด้วยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า พนักงานผู้ให้บริการทุกคนที่ผ่านการอบรมจะสามารถ นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแบ่งปันให้กับผู้อื่นเพื่อให้การจำหน่าย และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างมีจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการอบรมหลักสูตร Spirit Induction Program
หลักสูตร Spirit Induction Program เป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบริษัทไทยเบฟ จำนวน 115 คน เป็นเวลา 3 วันครึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ในการเป็นผู้ขายหรือผู้ให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ โดยพนักงานที่เข้าอบรม ได้เรียนรู้เท่าทันกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงบทลงโทษเกี่ยวกับ สถานที่ วันเวลา ผู้ซื้อ และวิธีการที่กฎหมายห้ามมิให้กระทำ โดยบริษัทเชื่อมั่นว่า พนักงานฝ่ายขายที่เข้าอบรมจะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ตระหนักรู้ในบทบาทของตนเองและสร้างสำนึกในความรับผิดชอบ ต่อสังคมส่วนรวม

โครงการขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบฟ "Taxi Back Ads"
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคอย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงความปลอดภัย บนท้องถนนและลดอุบัติเหตุทางจราจร บริษัทไทยเบฟจึงร่วมมือกับภาครัฐและ เอกชนอื่นๆ จัดโครงการ Taxi Back Ads หรือการใช้สื่อโฆษณาท้ายรถแท็กซี่ เป็นช่องทางในการกระตุ้นจิตสำนึก และย้ำเตือนให้ผู้ที่เดินทางได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการมีพฤติกรรมและวินัยที่ดีบนท้องถนน ซึ่งโครงการนี้ บริษัทไทยเบฟจัดทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 โดยมีจำนวนแท็กซี่ ที่เข้าร่วมโครงการ ปีละ 300 คัน และปัจจุบันมีจำนวน 3,000 คัน เพื่อให้ ครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คุณสุพิชชา วันอุบล
Shift Leader - Le Meridien Bangkok

"จะนำความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อเพื่อนพนักงาน เราจะได้ช่วยกันดูแลลูกค้าไม่ให้เมาแล้วขับ ขอบคุณไทยเบฟมากเลยค่ะ"


คุณธนกฤต สุขสบาย
Wine Guru - Anantara Riverside Bangkok Resort

"การอบรมที่ไทยเบฟได้จัดขึ้นครั้งนี้ ผมคิดว่ามีประโยชน์มาก กิจกรรมที่ได้ร่วมทำสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงาน ทุกๆ วันได้ เป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้มาร่วมคลาสในครั้งนี้ ขอขอบคุณไทยเบฟครับ"คุณกิตติศักดิ์ พิพิธวงศารัตน์
Assistant Manager - LIT BANGKOK Hotel & Residence

"โปรแกรมในวันนี้สอนให้เรารู้ว่างานที่เราทำสามารถมีส่วนช่วยดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการของเราให้มีชีวิตที่ปลอดภัยได้ ขอขอบคุณไทยเบฟที่นำเรื่องดีๆ มาให้ เป็นก้าวสำคัญอีกก้าว ที่จะช่วยให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น"คุณอาทิตยา กันเกียว
Asst. Restaurant Manager - TK. Palace Hotel & Convention

"โครงการนี้ทำให้เราทราบว่า เราคือส่วนหนึ่งในการสร้าง จิตสำนึกในการให้บริการที่ดี อยากให้ไทยเบฟมีโครงการ ที่ดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ"

รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2560