หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560 / ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่คุณค่า ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม: การจัดการดูแลผลกระทบจากธุรกิจ

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม: การจัดการดูแลผลกระทบจากธุรกิจ

บริษัทไทยเบฟใส่ใจและให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการผลิตตามวิสัยทัศน์ 2020 บริษัทได้กำหนด เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่ครอบคลุมดังต่อไปนี้ ทรัพยากรน้ำ พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก น้ำทิ้งและ ของเสีย เพื่อที่จะจำกัดและลดผลกระทบจากกระบวนการผลิต ตลอดจนบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วน บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และนโนบายความยั่งยืน เพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานและการบริหารจัดการ ภายในบริษัท ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของบริษัทนั้นตรงกันและตรงกับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐาน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ จนเกิดความ เป็นเลิศทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีการตรวจสอบ ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นประจำตามมาตรฐานการรับรอง ISO 14001 และ ISO 50001

นโยบายเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของบริษัท ในการที่จะจัดการและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น กับสิ่งแวดล้อม เพื่อผลประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกันบริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง ห่วงโซ่คุณค่า โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และการตระหนักถึงโอกาส ที่สามารถเป็นประโยชน์ร่วมกันในการเติบโตของธุรกิจและคุณค่า ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยความตั้งใจนี้ บริษัทจึงสนับสนุนความตกลงปารีสภายใต้ กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทางรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมและตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก


รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2560