รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2561
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2561 / สร้างสรรค์และแบ่งปัน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์องค์กรแห่งความผาสุก ดังนั้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไทยเบฟใส่ใจในการกำหนดแนวทางและมาตรฐานสำคัญ ที่จะเอื้อต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นองค์กรที่ได้รับการชื่นชม และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
 • ไทยเบฟกำหนดให้มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อให้พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการทำงานด้วยมาตรการป้องกันความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการทำงาน อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการทำงาน
 • ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมต่อสภาพร่างกาย จิตใจของพนักงาน ถูกสุขลักษณะ เพื่อคุณภาพชีวิตในการทำงานและสุขภาพที่ดีของพนักงาน
 • ให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรม รวมถึงการจัดกิจกรรมและโครงการในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานทุกระดับคำนึงถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วัฒนธรรมความปลอดภัย

ภารกิจสำคัญ ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 • การฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีต่างๆ ให้กับพนักงานไทยเบฟ โดยจัดอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย และสามารถจัดทำแผนงาน โครงการและการติดตาม ผลการดำเนินงานได้
 • จัดกิจกรรม “สัปดาห์สร้างความสุขความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน: Smile @ Safety Week” ประจำปี 2561 ที่สำนักงานใหญ่ของไทยเบฟ เพื่อปลูกจิตสำนึก ความตระหนักและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่พนักงานในองค์กร โดยมีพนักงานเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ซึ่งในงานได้จัดบูทนิทรรศการเพื่อสร้างความสุข ความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุในการทำงาน และด้านสุขภาพอนามัย เช่น สัญลักษณ์ความปลอดภัย ในสถานที่ทำงาน การสาธิตการช่วยชีวิตโดยมูลนิธิหัวใจฯ ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ถูกต้อง โดยพนักงานได้ร่วมสนุกผ่านกิจกรรมสอดแทรกความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ไทยเบฟมุ่งเน้นในด้านการรับรองระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และบริษัท ในเครือได้รับรางวัลสถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ติดต่อกันหลายปี
ด้านความผาสุกของพนักงาน
ในปี 2561 ไทยเบฟได้กำหนดทิศทางนโยบายและแผนงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความผาสุกให้กับพนักงานกลุ่มต่างๆ ภายในองค์กรที่เกื้อหนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดีและความปลอดภัย โดยครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต ด้านความปลอดภัย และด้านการจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยไทยเบฟจัดโปรแกรม การตรวจสุขภาพให้เหมาะสมตามปัจจัยเสี่ยงและตามกลุ่มอายุ เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับกลุ่มพนักงานอายุ 35 ปีขึ้นไป และการตรวจโรคมะเร็งเต้านมสำหรับกลุ่มพนักงานหญิงที่มีความเสี่ยง รวมถึงโปรแกรมเสริม เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี
 • โครงการวางแผนเตรียมความพร้อมพนักงานทุกช่วงวัย เพื่อความสุขใจหลังเกษียณ เป็นกิจกรรมเสวนา สร้างความตระหนักและให้ความรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของพนักงานในแต่ละช่วงอายุ โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม “2 Talks 2 Tones” 2 ครั้ง ภายใต้ธีม “สนุกกับงาน เบิกบานกับชีวิต” สำหรับพนักงานรุ่นใหม่ซึ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายหลัก และ “บริหารความพร้อม สุขใจก่อนวัยเกษียณ” สำหรับพนักงานทั่วไป โครงสร้างเนื้อหาประกอบด้วยหลักคิดเกี่ยวกับการออมและการใช้จ่าย การวางแผนบริหารการเงิน ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากไทยเบฟและภาครัฐ รวมถึงการดูแลสุขภาพและการบริหารอารมณ์ โดยแต่ละครั้งจะคัดเลือกวิทยากร และ จัดเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งปีที่ผ่านมาเป็นการจัดครั้งแรก และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 300 คน ทั้งนี้จะยังคงจัดอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป
 • โครงการด้วยรักและห่วงใยแก่บุตรพนักงาน (Day Care for ThaiBev Kids) เป็นโครงการนำร่องในการจัดกิจกรรมช่วงปิดเทอมให้บุตรของพนักงานในวัยอนุบาลและประถมศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำกิจกรรมเชิงศิลปะและเสริมสร้างทักษะชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การเคารพระเบียบส่วนรวม การรับผิดชอบตนเอง การช่วยเหลือและแบ่งปัน ตลอดจนการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยมีคุณครูผู้นำหมุนเวียนดูแลการทำกิจกรรม และสันทนาการในแต่ละวัน ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกในช่วงปิดเทอมเมื่อเดือนเมษายน ปี 2561 ที่ผ่านมา
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
 • ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ตรวจวัดความร้อน ตรวจวัดเสียง และวัดปริมาณฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน สำหรับจุดที่ไม่ผ่านการตรวจวัดจะดำเนินการแก้ไข เช่น ในจุดที่มีปัญหาแสงสว่างได้เปลี่ยนหลอดไฟ จากฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED นอกจากนี้ยังมีการตรวจเพิ่มเติมในส่วนของอาคารสำนักงาน ได้แก่ ตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคาร โดยไทยเบฟจะทำการตรวจวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบดับเพลิง เช่น ติดตั้งถังดับเพลิงเพิ่ม และวางแผนทดสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ภายในอาคาร พร้อมปรับปรุงสายฉีดน้ำดับเพลิง ตู้เก็บสายดับเพลิง และทำแผนติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง ด้านข้างอาคารเพื่อไว้รับน้ำจากรถดับเพลิง กรณีน้ำในระบบอาคารไม่เพียงพอ
ทิศทางการดำเนินงาน

3.48
2558

3.16
2559

1.90
2560

1.36
2561

1.00
2563
อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน Lost Time Injury Frequency Rate
 • พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน (LTIFR) เท่ากับ 1.0 ภายในปี 2020
 • พัฒนาโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยและการเสริมสร้างความผาสุกของพนักงานให้รองรับเป้าหมายองค์กรในการดูแลพนักงานแบบคลอบคลุมทั้งสุขภาพกายและใจ
 • สำรวจรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและจัดทำแผนกิจกรรมด้านการเสริมสร้างความผาสุกในการทำงานที่สอดคล้อง กับความต้องการของพนักงานในช่วงอายุต่างๆ และลักษณะ การทำงานของแต่ละพื้นที่
 • เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานทุกช่วงวัย เพื่อความสุขใจ หลังเกษียณ โดยจัดบรรยายเสวนาและกิจกรรมให้ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ด้านต่างๆ ทั้งการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ การบริหารเงิน การเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเสริมสร้างการงานอาชีพ และประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มจำนวนพนักงานที่จะเข้าร่วมได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2561