รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2561
หน้าแรก / รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2561 / แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ สารจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไทยเบฟ (“คณะกรรมการฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟ (“กลุ่มไทยเบฟ”) ปัจจัยด้านความยั่งยืน ในด้านของสิ่งแวดล้อม การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สังคม ธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร องค์กร และวัฒนธรรมขององค์กร เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ โดยรวมของกลุ่มไทยเบฟ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีความตั้งใจในการสนับสนุนคณะผู้บริหารของไทยเบฟ เพื่อพัฒนางานด้านความยั่งยืนอย่างเต็มที่
นอกจากนี้เนื่องจากความยั่งยืนในระยะยาวของกลุ่มไทยเบฟ นับว่าเป็นสิ่งที่ทางคณะกรรมการฯ ให้ความสนใจเป็นอันดับแรก และผลสำเร็จของความยั่งยืนขึ้นอยู่กับการดำเนินงานและการบริหารงาน ของทีมผู้บริหาร ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าว โดยคำนึงถึง ประสิทธิผลในการปฏิบัติตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ได้ระบุไว้ ในรายงานฉบับนี้

คณะกรรมการฯ มุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจให้มีความโปร่งใส ชัดเจน และเปิดเผยได้ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนและในรายงานประจำปีของไทยเบฟ มีความสอดคล้องกับความมุ่งมั่นดังกล่าว ในรายงานฉบับนี้ เรายังได้กล่าวถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของไทยเบฟในการเสริมสร้างความร่วมมือกับคู่ค้า ทางธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจและคณะทำงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลโครงการด้านความยั่งยืนของกลุ่มไทยเบฟ และการจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับการรายงานและการนำเสนอข้อมูลอย่างสม่ำเสมอจากคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจและคณะผู้บริหารของไทยเบฟ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การริเริ่ม อุปสรรค ความคืบหน้า และความสำเร็จด้านความยั่งยืน ตลอดจนการบริหาร และการให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรน้ำ สังคม ธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมขององค์กรที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับกลุ่มไทยเบฟ ในปี 2560 คณะกรรมการฯ ได้ขยายขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมการกำกับดูแลกลยุทธ์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการประเมิน และบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มไทยเบฟ และสามารถวางกรอบการทำงานเพื่อรับมือกับประเด็นสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการน้ำ ไปจนถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค เห็นได้ชัดว่าไทยเบฟเป็นธุรกิจรายแรกๆ ที่ผนึกรวมกระบวนการทำงานทุกด้านให้สอดคล้องกัน กลุ่มไทยเบฟยังได้วางแผนขยายเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมถึงธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อให้ไทยเบฟก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มชั้นนำที่มั่นคงและยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

รายงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2561